Kritiky.cz > Recenze knih > Velká smůla trpaslíka Smůly - pohádka o Červené Karkulce, ale trochu jinak

Velká smůla trpaslíka Smůly - pohádka o Červené Karkulce, ale trochu jinak

120123 350 0 fit
120123 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete se dozvě­dět, jak pomá­há Karkulka? Máte rádi pohád­ky Ivy Geckové? Hledáte pří­jem­né čte­ní pro celou rodi­nu? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na novin­ku s názvem Velká smů­la trpas­lí­ka Smůly. 

Karkulka Červená žije se svou babič­kou ve Šlehačkové Lhotě. Je tak hod­ná, že chce trpas­lí­ka Smůly zba­vit jed­nou pro­vždy té jeho nesne­si­tel­né smůly. Má jí totiž pořád. Vše na něj padá, všech­no pře­vrh­ne, roz­bi­je. Podaří se Karkulce vše usku­teč­nit? Jak se do jejich plá­nu zapo­jí vztek­lý tchoř Šuplík? Jak to nako­nec dopad­ne? To se dozví­te, když se poho­dl­ně usa­dí­te, uva­ří­te si hor­ký čaj a pus­tí­te se do čte­ní.

Pojďte vstou­pit do pohád­ko­vé pří­bě­hu s las­ka­vým dějem a humor­ným kon­cem o Karkulce. Nečekejte kla­sic­kou pohád­ku o Karkulce, kte­rá šla za babič­kou přes les a potka­la vlka. O tom tato pohád­ka roz­hod­ně není. Když se mě do rukou dosta­la tato novin­ka, říka­la jsem si, co mě v této kni­ze asi čeká. Mám ráda spí­še kla­sic­ké pohád­ky. Ty moder­ní si také ráda pře­čtu, ale kla­si­ka je pros­tě kla­si­ka. Po pře­čte­ní ano­ta­ce jsem se mož­ná i zara­zi­la a moc se mě do čte­ní nechtě­lo.. Naštěstí zví­tě­zi­la moje zvě­da­vost a kni­hu jsem si pře­čet­la. Musím říci, že pří­běh byl oprav­du humor­ný, smá­la jsem se od začát­ku až do kon­ce. Moc se mě líbi­ly ilu­stra­ce, kte­ré byly veli­ce milé. Pohádku bych dopo­ru­či­la všem, co si chtě­jí pře­číst pros­tě něco jiné­ho.

Iva Gecková pochá­zí z jiho­čes­ké­ho Písku, kde vystu­do­va­la obchod­ní aka­de­mii. Po stu­diu dlou­hou dobu pra­co­va­la ve stát­ní sprá­vě a při tře­tí mateř­ské dovo­le­né se koneč­ně zača­la napl­no věno­vat své­mu koníč­ku - psa­ní. Pro Český roz­hlas napsa­la něko­lik pohá­dek, jejíchž kniž­ní vydá­ní se chys­tá. Se svo­jí vel­kou rodi­nou žije v Lysé nad Labem.

Bára Buchalová

Hravost, barev­nost, smy­sl pro humor, ori­gi­nál­ní nápa­dy, krás­né kniž­ní obál­ky a také vlíd­nost a pozi­tiv­ní pohled na svět, tak to je celá Bára.

Máme na mys­li Báru Buchalovou. Věnuje se pře­de­vším ilu­stro­vá­ní kní­žek pro děti, svý­mi obráz­ky dopro­vo­di­la více než tři­cet kniž­ních titu­lů.

Autor: Iva Gecková

Ilustrace: Bára Buchalová

Žánr: kni­ha pro děti od 9 let

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2012-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41438 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72043 KB. | 18.04.2024 - 06:12:44