Kritiky.cz > Recenze knih > Velikonoce v české lidové kultuře

Velikonoce v české lidové kultuře

0053650848 Velikonoce A101V0F20205 v
0053650848 Velikonoce A101V0F20205 v
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte pro své děti zají­ma­vou pub­li­ka­ci, kte­rá jim při­blí­ží tra­di­ci Velikonoc? Chcete si pře­číst to, jak se vlast­ně dří­ve sla­vi­ly svát­ky jara? Víte, jak se ple­te pomláz­ka? Baví vás návště­va muzeí a růz­ných výstav, kte­ré si v sou­čas­né chví­li kvů­li karan­té­ně nemů­že­te dovo­lit? Kniha Velikonoce v čes­ké kul­tu­ře vám to roz­hod­ně při­blí­ží detail­ně. Autorkou je totiž etno­gra­f­ka Věra Frolcová. 

Kniha pojed­ná­vá o cel­ko­vém poje­tí Velikonoc, návra­tu ke kul­tur­ním tra­di­cím, křes­ťan­ské­mu poje­tí Velikonoc se zob­ra­ze­ním pří­bě­hu smr­ti a zmrtvýchvstá­ní Ježíše Krista.

Toto je dru­hé vydá­ní kni­hy o čes­kých Velikonocích, napsa­né z pozi­ce etno­gra­fie. Prameny zachy­ti­ly tři roz­lič­né vrst­vy kul­tur­ních tra­dic (křes­ťan­skou, rol­nic­kou a měst­skou), kte­ré se for­mo­va­ly od stře­do­vě­ku. Kniha to zachy­cu­je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Věnuje se tra­di­cích jak na ven­ko­vě, tak i ve měs­tě.

Autorka nás sezna­mu­je se zvy­ky a tra­di­ce­mi, kte­ré jsou spja­té s Velikonocemi, časo­vou osou od Masopustu až do Velikonoc, přes­né zně­ní Svatého týd­ne, den po dni, co přes­ně zna­me­ná a jaké zvy­ky se v nich dodr­žu­jí. Kniha je dopl­ně­na řadou ilu­stra­cí, jak čer­no­bí­lých, tak i barev­ných, mal­ba­mi na sklo, pís­nič­ka­mi s noto­vým zápi­sem, bás­nič­ka­mi, zdo­be­ný­mi kras­li­ce­mi a nejen to.

Knihu jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Moc mě bavi­la, jeli­kož jsem si vzpo­mně­la na své dět­ství, kdy mě moje babič­ka vyprá­vě­la o Ježíši, kte­rý byl ukři­žo­ván, pouš­tě­la mě růz­né pří­běhy na svém starém rádiu. Díky této kni­ze jsem opráši­la své vědo­mos­ti o Velikonocích tak z tro­chu jiné­ho úhlu pohle­du, než se v sou­čas­nos­ti sla­ví. Tak jsem to pře­da­la i svým synům. Moc je to bavi­lo.

Velice mě zau­ja­la část pojed­ná­va­jí­cí o vyná­še­ní Smrti. Mám ten­to zvyk oprav­du ráda a kaž­dý rok jej s dět­mi v mateř­ské ško­le sla­vím. Znamená to pro mě konec zimy, vše zlé musí spo­leč­ně s Moranou ode­jít a při­jde to krás­né, voňa­vé,  pros­tě jar­ní. Vždy si vyro­bí­me Moranu a pus­tí­me jí po vodě, k tomu říká­me bás­nič­ky spja­té s tím­to zvy­kem. Pak dětem pouš­tím pohád­ku, ve kte­ré je vše vysvět­le­no.

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te věc­ný rejstřík a poznám­ky, dále také seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, kde může­te najít mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí.

Ukázka z kni­hy:

Dobrý den Vám vin­šu­jem, tetič­ko,

při­šli jsme si pro čer­ve­ný vajíč­ko,

pro vajíč­ko čer­ve­ný,

pro kolá­ček bílý:

jak­pak je vám, tetič­ko,

koled­ní­ček milý?

Nehněvejte se na mne, strej­číč­ku,

vytáh­ně­te ze své kapsy gre­šlič­ku,

Pán Bůh vám to nadě­lí

na zahra­dě, na poli i doma,

bude­te mít co vyhá­nět ze dvo­ra.

Několik slov o autor­ce:

Věra Anna Frolcová (roze­ná Šepláková, *1956) je pra­cov­ni­cí Etnologického ústa­vu Akademie věd ČR. Věnuje se vědec­ké­mu odka­zu prof. PhDr. Václava Frolce.

Autor: Věra Frolcová

Grafická úpra­va a ilu­stra­ce: Magdaléna Říčná

Vydáno: vyda­lo nakla­da­tel­ství Vyšehrad v Praze  roku 2020

Počet stran: 288

Vydání: dru­hé

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7601-280-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15887 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71909 KB. | 18.07.2024 - 15:32:34