Kritiky.cz > Recenze knih > Cukrový svět - sladké čtení pro všechny děti

Cukrový svět - sladké čtení pro všechny děti

135271 Cukrovy svet Slanska Grada 350 0 fit
135271 Cukrovy svet Slanska Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete ochut­nat vyso­ce sla­ze­né ledov­ky ze sku­pi­ny Hlasitě prás­ka­cí dropsy? Milujte zmrz­li­nu? Máte rádi dob­ro­druž­ství? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Zuzany Slánské, kte­rá vyšla v Gradě pod znač­kou bam­book s názvem Cukrový svět. Autorka si sama i kni­hu ilu­stro­va­la. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Věřte, že nebu­de­te lito­vat. 

Toníkovi zača­ly prázd­ni­ny. Maminka mu na sní­da­ni nachys­tá třeš­ňo­vý koláč. Co se ale sta­ne? Z cukřen­ky na něj kou­ká malá růžo­vá posta­vič­ka, kte­rá se jme­nu­je Candy.  Najednou se sta­ne něco podiv­né­ho a Toník se ocit­ne v cuk­ro­vém svě­tě. Jeho kama­rád­ka Candy mu vše uká­že. Při svém puto­vá­ní zaži­je mno­ho slad­ké­ho dob­ro­druž­ství. Pozná „Velkou mámu“, jak vyrá­bí ty nej­na­dý­cha­něj­ší sně­ho­vé pusin­ky, uvi­dí, jak „Černá Lady vyrá­bí ty nej­chut­něj­ší léko­ři­co­vé pen­dre­ky a mož­ná se i vykou­pe ve zmrz­li­ně. Pohodlně se usaď­te, pro­to­že slad­ké dob­ro­druž­ství na vás prá­vě čeká v této novin­ce Zuzany Slánské. Rozhodně vás tato kni­ha zahře­je u srdíč­ka a věř­te, že bude­te mít pocit, že ty dobrouč­ké pusin­ky, či oplat­ky sku­teč­ně jíte.

Knihu jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Hned obál­ka kni­hy, na kte­ré je růžo­vá hol­čič­ka v podo­bě bonbó­nu mar­shmallow s krás­ný­mi růžo­vý­mi vla­sy a chla­pe­ček Toník, kte­rý sedí a čeká na to, co mu Candy uká­že, vás roz­hod­ně zaujme. Čtení jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Autorka má úžas­nou fan­ta­zii a její pří­běhy se mně moc líbí. Vždy se těším, co nové­ho ten­to­krát vymys­lí. Knihu oce­ní rodi­če, pra­ro­di­če dětí, kte­ré mají rádi slad­kos­ti a po pře­čte­ní této kni­hy budou mít mož­ná chuť na něco jiné­ho. Dále také uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré chtě­jí dětem pře­číst pří­běh o tom, jak vlast­ně vzni­ka­jí slad­kos­ti a co všech­no při­tom mohou zažít. Myslím si, že se kni­ha veli­ce poved­la a budu se těšit na dal­ší počin této autor­ky.

Kniha má 96 stran, cel­kem na vás čeká 10 zábav­ných pří­bě­hů. Knihu oce­ní i začí­na­jí­cí čte­ná­ři. Texty jsou dopl­ně­ny humor­ný­mi ilu­stra­ce­mi autor­ky, kte­ré vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři a bude­te se bavit.

Kniha je urče­na pro děti od 7 let.

Informace o autor­ce a ilu­strá­tor­ce:

Zuzana Slánská je ilu­strá­tor­ka a autor­ka dět­ských kní­žek, pra­cov­ních mate­ri­á­lů a obráz­ků pro děti. V posled­ní době se však také vyda­la na autor­skou dráhu. Tím si moh­la spl­nit svůj vel­ký sen – vydat kni­hu, za kte­rou by stá­ly její ilu­stra­ce i její vlast­ní pří­běh. Miluje psa­ní, ilu­stro­vá­ní a slad­kos­ti. Tak se roz­hod­la všech­no spo­jit dohro­ma­dy a vznik­la kni­ha Cukrový svět.

Když se vrá­tím do dět­ství, uvě­do­mu­ji si, že pří­běhy jsem ilu­stro­va­la už jako malá hol­ka. Ke svým pohád­ko­vým kníž­kám jsem kres­li­la vlast­ní obráz­ky a vklá­da­la je do knih. To jsem ovšem ješ­tě netu­ši­la, že v dospě­los­ti budu svý­mi obráz­ky roz­dá­vat radost i jiným dětem.

Svůj prv­ní pří­běh jsem napsa­la o let­ních prázd­ni­nách po skon­če­ní tře­tí tří­dy. Dodnes si pama­tu­ji, že byl napsa­ný v oran­žo­vém seši­tě s ten­ký­mi lin­ka­mi. Hlavní hrdin­kou byla naše kočka. Sešit už dáv­no nee­xis­tu­je, ale útrž­ky vzpo­mí­nek zůstá­va­jí.

Inspirací je pro mě všech­no kolem-rodina, pří­ro­da, ces­to­vá­ní. Ale ráda utí­kám taky do svě­ta fan­ta­zie, v kte­rém mám při tvo­ře­ní neu­vě­ři­tel­nou vol­nost.

Ukázka z kni­hy:

Než došli na malé náměs­tíč­ko, opa­t­ro­val si žvý­kač­ku v kap­se. „Co to tu teče?“ vyku­lil oči na čer­nou lesklou hmo­tu, kte­rá poma­lu sté­ka­la podél chod­ní­ku do kaná­lu.

Zasunul žvý­kač­ku hlou­bě­ji do kapsy, aby mu nevy­padla, a uká­zal na čer­ný proud prs­tem.

„To jsou zbyt­ky šatů Černé Lady.“

Z její­ho vysvět­le­ní nebyl moc moud­řej­ší.

„Lékořice,“ upřes­ni­la Candy, když vidě­la jeho zma­te­ný výraz.

Následoval ji až doprostřed náměs­tí, kde stá­la na vyvý­še­ném pod­stav­ci krás­ná žena v dlou­hých šatech s růžo­vý­mi ozdo­ba­mi. Spodní lem šatů se měnil v čer­ve­nou voní­cí hmo­tu, kte­rá se vinu­la v malých potůč­cích po uli­ci.

Tančila a lad­ný­mi pohy­by toči­la nad hla­vou čer­ný­mi a růžo­vý­mi šát­ky. Během chví­le se šát­ky změ­ni­ly na černo-růžové tuhé pen­dre­ky. Černá Lady s pen­dre­ky švih­la jako bičem, poté je polo­ži­la na mra­mo­ro­vý sto­lek, kolem kte­ré­ho stá­li tři pidi­mu­ží­ci s pil­ka­mi. Zatímco pra­cov­níč­ci roz­ře­zá­va­li dlou­hé pen­dre­ky na malé léko­ři­co­vé bonbó­ny, Černá Lady zpod suk­ně vytrh­la dal­ší kusy látek a opět s nimi toči­la nad hla­vou a vypa­da­la při­tom jako krás­ná taneč­ni­ce.

Autor: Zuzana Slánská

Ilustrace: Zuzana Slánská

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2022, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN 978-80-271-3527-1

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42805 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71689 KB. | 18.06.2024 - 23:55:26