Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Walking Dead (PC, Telltale Games)

Walking Dead (PC, Telltale Games)

f28218afd3 90038626 o2
f28218afd3 90038626 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Walking Dead je už zave­de­ná znač­ka. Na počát­ku byl komiks (dnes má „na kon­tě“ více než 100 čísel), poté tele­viz­ní seri­ál (de fac­to adap­ta­ce komik­su) a bylo jen otáz­kou času, kdy se nemrt­ví došou­ra­jí i na moni­to­ry počí­ta­čů a do růz­ných her­ních kon­zo­lí. Stalo se tak v dub­nu.
Walking Dead se nesou­stře­dí na cha­rak­te­ry z komik­su (krom nepa­tr­ných výji­mek, např. Glen, Lilly, apod.), ale roz­ví­jí vlast­ní pří­běh, kte­rý si ale s komik­sem vůbec neza­dá. Dobré atmo­sfé­ře napo­má­há i zají­ma­vá gra­fi­ka, kte­rá se tvá­ří jako kdy­by zrov­na vypadla z kres­lí­řo­vi ruky.
Pokud bych měl být upřím­ný, tak bych urči­tě měl napsat, že ve hře samot­né toho moc k hra­ní ani není, cca 70% jsou před­na­sta­ve­né situ­a­ce, ani­ma­ce, vlo­že­né fil­meč­ky, tak­že hra spí­še při­po­mí­ná inter­ak­tiv­ní film. Není to ovšem vůbec nud­né, jak by se snad na prv­ní pohled moh­lo zdát, neboť hra ma vyni­ka­jí­cí atmo­sfé­ru, str­hu­jí­cí pří­běh a skvě­le napsa­né posta­vy, na kte­ré jsem si jako hráč vel­mi brzy zvy­kl a jejichž pří­pad­ná ztrá­ta, či nut­nost vol­by na čí stra­nu se při­klo­nit, koho zachrá­nit, roz­hod­ně nezpů­so­bo­va­la snad­né roz­ho­do­vá­ní. Právě mož­nost vol­by je dal­ším výbor­ným atri­bu­tem, pří­běh se totiž dále odví­jí od Vašich roz­hod­nu­tí, a to i vel­mi čas­to dost fatál­ně, posta­vy si Vaše roz­hod­nu­tí pama­tu­jí a pod­le toho se i dále cho­va­jí.
Hlavní linií je vztah Leeho, což je uči­tel his­to­rie, kte­rý byl odsou­zen za vraž­du man­žel­ky, nicmé­ně kvů­li nasta­nuvší apo­ka­ly­p­se se do něj ani nedo­sta­ne, a Clementine, devi­ti­le­té dív­ky, na kte­rou Lee v úvo­du hry nara­zí. Lee se sna­ží Clementine ochra­ňo­vat před vše­mi hrůza­mi, kte­ré tam ven­ku číha­jí (a čas­to to nejsou jen zom­bies), brzy mezi nimi vznik­ne zvlášt­ní pou­to a Lee chá­pe, že i když se svět zbláz­nil, tak stá­le sto­jí za to bojo­vat o nadě­ji pro lep­ší zítř­ky už jen kvů­li té malé hol­ce... Sám jsem se něko­li­krát při­sti­hl, že mi po něja­kém obzvláš­tě vypja­tém momen­tě ve hře bylo dost smut­no i v rea­li­tě. Tak sil­ná doká­že tato hra být.
Určitou nevý­ho­dou byla u hry beze­spo­ru dis­tri­buce, neboť hra je roz­dě­le­na do 5 kapi­tol, prv­ní vyšla v dub­nu, dal­ší při­bliž­ně s měsíč­ním zpož­dě­ním. Poslední díl před něko­li­ka dny. Má tro­chu ote­vře­ný konec, tak­že pokra­čo­vá­ní v podo­bě „Season 2“ je už jis­té. A já už se teď nemo­hu dočkat...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38518 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71604 KB. | 18.06.2024 - 10:08:16