Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Warcraft 3

Warcraft 3

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Warcraft je skvě­lá real­ti­me fan­ta­sy stra­te­gie, kte­rá se (jak jis­tě pozná­te pod­le názvu) dočka­la své­ho již tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní. Hra nás opět při­vá­dí do nád­her­né kra­ji­ny, kde se ode­hrá­va­jí boje mezi orky a lid­mi, do nichž se zapo­ju­jí i jiné náro­dy (trpas­lí­ci, elfo­vé, skřít­ci,...). Warcraft roz­pra­co­vá­vá dále to, co jeho star­ší brat­ří­ček pou­ze let­mo nazna­čil - totiž prv­ky RPG. V této hře jsou pří­tom­ny posta­vy hrdi­nů (princ Arthas, kou­zel­ni­ce Jaina, ork Thrall,....), za kte­ré bude­te v prů­bě­hu hry postup­ně hrát. Postavy hrdi­nů sbí­ra­jí zku­še­nos­ti, postu­pu­jí na dal­ší leve­ly a dokon­ce mohou i sebrat růz­né před­mě­ty (kou­zel­né prs­te­ny, svit­ky,....). Nebojte se však, že se hra „zvrh­ne“ v čis­té RPG (ač ten­to žánr milu­ji), nadá­le se jed­ná o stra­te­gii, kte­rá je prv­ky RPG jen oko­ře­ně­na. Tvůrci sice sli­bo­va­li vět­ší posí­le­ní RPG tvá­ře, ale nako­nec je to tak­to mož­ná lep­ší. Ono kom­bi­no­vat dva žán­ry v jeden nemu­sí vždy být úpl­ně OK.
Warcraft III: Reign of Chaos
Ve hře také při­by­ly nové rasy, a to: Temní elfo­vé a Nemrtví. Právě nemrt­ví jsou původ­ci veš­ke­ré neple­chy, kte­rá vstou­pi­la na svět Warcraftu, jejich inva­ze postu­pu­je poma­lu, ale peč­li­vě. Velmi na hře oce­ňu­ji, že v prů­bě­hu kam­pa­ně bude­te hrát postup­ně za všech­ny rasy. Čili, začí­ná­te jako orkský veli­tel Thrall, pokra­ču­je­te jako pyš­ný lid­ský princ Arthas, dále bude­te hrát za nemrt­vé, pak za orky a svo­ji kam­paň ukon­čí­te jako veli­tel Temných elfů. Každá mise per­fekt­ně zapa­dá do cel­ko­vé­ho pří­bě­hu a udr­žu­je vás v napě­tí jak to bude dál. Přikloní se princ Arthas k tem­no­tě či ne? Uposlechnou lid­ské náro­dy tajem­né­ho pro­ro­ka? To vše se dozví­te, pokud se do hry pus­tí­te a dohra­je­te ji, což není zase až tako­vý pro­blém. Mně osob­ně děla­la vel­ké obtí­že jen jed­na mise, kte­rá se nachá­zí zhru­ba upro­střed hry, jed­ná se o posled­ní misi kam­pa­ně za nemrt­vé, ale nako­nec jsem si s ní pře­ci jen pora­dil.
Warcraft III: Reign of Chaos
Grafika hry je krás­ná, leč ani­ma­ce a design posta­vi­ček se mi z počát­ku moc nelí­bi­ly. Vše je v pohy­bu. Ptáci léta­jí, voda teče (po kame­ni ská­če:-)), pros­tě nád­he­ra. Dalším vel­kým plu­sem je to, že hra byla KOMPLEKTNĚ pře­lo­že­na do češ­ti­ny a tvůr­ci i dabé­ři se vskut­ku vyzna­me­na­li! Když k tomu při­poč­te­me úžas­né ani­ma­ce, hud­bu, ješ­tě jed­nou zopa­ku­ji skvě­lý pří­běh a navíc závě­reč­né vtip­né kre­di­ty, tak by se mož­ná jed­na­lo o jed­nu z nej­lep­ších her všech dob. Vše má ale své zápor­né strán­ky, podí­vej­me se na ně.
1) není mož­no vybrat více než 12 jed­no­tek najed­nou! To je v pří­pa­dě maso­vých úto­ků doce­la vel­ká nevý­ho­da!
2) pohled kame­ry je někdy k zeší­le­ní, lze sice udě­lat malý zoom, ale stej­ně mi ten pohled moc nevy­ho­vo­val, je poměr­ně blíz­ko země a já si mys­lím, že pro tako­vé­to hry je vhod­něj­ší mož­nost nasta­ve­ní pohle­du z „pta­čí per­spek­ti­vy“ kvů­li vět­ší pře­hled­nos­ti.
Navzdory výše jme­no­va­ným nedo­stat­kům je hra však ukáz­kou dob­ře, ba výbor­ně odve­de­né prá­ce.
Hodnocení: 90%.
Warcraft III: Reign of Chaos

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24041 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71872 KB. | 23.07.2024 - 14:15:11