Kritiky.cz > Recenze > Zbouchnutá -

Zbouchnutá -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zbouchnutá - Recenze

4.October.2007 Recenze Autor: Ivo Petržílek

Komedie Judda Apatowa přes vul­gár­ní slov­ník svých před­sta­vi­te­lů dle mého sou­du aspi­ru­je na inte­li­gent­ní zába­vu pro cílo­vou sku­pi­nu od 15 do 45 let (dis­kri­mi­na­ce mi holt dělá dob­ře).
Po nepří­liš šikov­ně udě­la­ném trai­le­ru, v němž se atrak­tiv­ní žena baví s nea­trak­tiv­ním mužem vul­gár­ně o pří­či­nách své­ho těho­ten­ství, se neje­den divák neu­brá­ní odsou­dit tuhle kome­dii před­čas­ně. Ovšem ti, kdo na ní zaví­ta­jí, nebu­dou lito­vat. Ben (Seth Rogen, kte­ré­mu bys­te pět­a­dva­cet roz­hod­ně nehá­da­li) je pova­leč trá­ví­cí prak­tic­ky vše­chen vol­ný čas (jiný ani nemá) se sku­pin­kou podob­ně spo­le­čen­sky uzná­va­ných týp­ků.
Nepracuje, pří­liš o sebe nedbá a tak je s podi­vem, že se mu na jed­né lon­dýn­ské dis­ko­té­ce poda­ří na jed­nu noc sba­lit krás­nou Alison (Katherine Heigl – mož­ná zná­te ze seri­á­lu Chirurgové). Ta je jeho pra­vým opa­kem, vždyť na par­ket zaví­ta­la se svou sestrou u pří­le­ži­tos­ti oslav kari­ér­ní­ho vze­stu­pu. Společného mají snad jen to, že by ani jeden z nich nebyl vhod­ným kan­di­dá­tem na rodi­čov­ství. Po žha­vé noci se však Alison pro­bu­dí s koco­vi­nou v hla­vě a nevy­spor­to­va­ným chla­pem v poste­li. K zavr­že­ní úvah o mož­ném pokra­čo­vá­ní nové­ho vzta­hu posta­čí Alison jedi­ná spo­leč­ně strá­ve­ná sní­da­ně s tím­to indi­vi­du­em.
Neuběhne však ani měsíc a Alison zve Bena neče­ka­ně na dal­ší schůzku. Provázen uzna­lým poplá­cá­vá­ním svých kum­pá­nů se na ran­de dosta­ví ve skvě­lé nála­dě, kte­rou mu ovšem zka­zí zjiš­tě­ní, že sexu­ál­ní rado­ván­ky nezů­sta­ly bez násled­ku. Následuje onen obhroub­lý roz­ho­vor z trai­le­ru, po němž se však roz­je­de solid­ní záplet­ka plná čer­né­ho humo­ru. Alison si totiž chce dítě nechat a Ben není pro­ti, nao­pak – sna­ží se s nastá­va­jí­cí mamin­kou zapo­čít korekt­ní part­ner­ský vztah. Rádci v zapekli­té situ­a­ci se obě­ma sta­nou Alisonina sest­ra (Leslie Mann) a její man­žel (Paul Rudd), kte­ří mají ovšem dost pro­blé­mů se svým vlast­ním vzta­hem.
Nesmíme ovšem vyne­chat ani Benovu par­tu, kte­rá poba­ví svou zhu­le­nos­tí, bláz­ni­vý­mi nápa­dy a nezá­vaz­ným sexem. Tam si při­jdou na své zejmé­na puber­ťá­ci, zatím­co star­ší gene­ra­ci dopo­ru­ču­ju vychut­nat si man­žel­ské pro­blémy Leslie a Paula. Všichni spo­leč­ně pak sle­du­jí osu­dy ústřed­ní­ho páru, kte­rý svůj vztah začal z opač­né­ho kon­ce než je obvyk­lé (ale­spoň dou­fám) – napřed spo­lu čeka­jí dítě, a pak jdou tepr­ve do kina.
Verdikt: Komedie plná vul­gár­ních výra­zů a skvě­lé­ho humo­ru. Navíc se jed­ná o kome­dii USA, tak­že až zas bude­te tuhle zná­mou sor­tu fil­mů kri­ti­zo­vat, Zbouchnutou zmiň­te jako výjim­ku potvr­zu­jí­cí pra­vi­dlo.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „a7ff7a“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 1

Premiéry 4.10.2007 » PlayAll.cz - fil­my, seri­á­ly, recen­ze, trai­le­ry, DVD, soun­d­trac­ky napsal dne 6. October 2007 , 12.39

[…] spo­lubyd­lí­cí nebo Alisonina pře­moudře­lá star­ší sest­ra. Hodnocení: PLAYALL.cz: 4/5 zbouch­nu­tá – Recenze CSFD: […]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89557 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71418 KB. | 22.06.2024 - 19:00:42