Kritiky.cz > Recenze knih > Zdravé svačiny do školy i do práce

Zdravé svačiny do školy i do práce

40303561
40303561
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poslední dobou se bez nad­sáz­ky roz­trh­nul pytel s návo­dy jak se zdra­vě stra­vo­vat a kuchař­ka­mi, kte­ré jsou plné zdra­vých recep­tů. Všude kolem se to hemží výra­zy jako raw, bio, lokál­ní suro­vi­ny, bez lep­ku, bez cuk­ru,… Jak se v tom všem vyznat a co nám oprav­du pro­spí­vá? Co jíst, abychom si neško­di­li, ale záro­veň netrá­vi­li pře­váž­nou část dne pře­mýš­le­ním o vhod­ném jíd­le?  Alespoň čás­teč­nou odpo­věď na tyto otáz­ky při­ná­ší Jana Keithová ve své nové kuchař­ce Zdravé sva­či­ny do ško­ly i do prá­ce.

Při pří­pra­vě jed­not­li­vých recep­tů nepo­u­ží­vá che­mic­ké pří­sa­dy, kte­ré jsou čas­to při­dá­vá­ny pro zvý­raz­ně­ní chu­ti, pro­dlou­že­ní trvan­li­vost nebo lep­ší tex­tu­ru výrob­ku. Suroviny potřeb­né pro pří­pra­vu sva­čin jsou ve vět­ši­ně pří­pa­dů dob­ře dostup­né. S výjim­kou sla­di­del, kte­ré autor­ka pou­ží­vá mís­to kla­sic­ké­ho cuk­ru. V dneš­ní době není pro­blém sehnat cukr třti­no­vý, nera­fi­no­va­ný, sirob a dal­ší, ale s rapa­du­rou, lucumou a mesqui­tem je to pod­stat­ně hor­ší. Abyste moh­li pod­le recep­tu v této kni­ze péct slad­ké peči­vo, musí­te být před­zá­so­be­ni . Některé suro­vi­ny v běž­ném hyper­mar­ke­tu nekou­pí­te.

Kniha je pře­hled­ně čle­ně­na do pěti kapi­tol: Pečivo, Sladké peče­ní, Sladké nepe­če­né skle­nič­ky, Pomazánky a čer­s­tvý jogur­to­vý sýr a Domácí šun­ka.  Vzhledem k tomu, že kni­ha ve svém názvu obsa­hu­je spo­je­ní zdra­vé sva­či­ny, nabí­ze­lo by se, že zde najde­te i kapi­to­lu, kte­rá se bude věno­vat zele­ni­no­vým salá­tům, ale bohu­žel tomu tak není. Těžko také sou­dit, proč kapi­to­la Domácí šun­ka obsa­hu­je pou­ze jeden jedi­ný recept na krůtí šun­ku a to je vše. Nenajde se více jídel obsa­hu­jí­cích maso, kte­rá by se hodi­la ke sva­či­ně?

Obecně se jed­ná o hod­ně útlou pub­li­ka­ci, kte­rá v kaž­dé kapi­to­le čte­ná­ři – poten­ci­ál­ní­mu stráv­ní­ko­vi – nabíd­ne jen pár základ­ních recep­tů.  Pokud už máte něco odva­ře­no a odpe­če­no, těž­ko v kni­ze hle­dat něco objev­né­ho. Možná vás inspi­ru­je kapi­to­la Sladké nepe­če­né skle­nič­ky, kde najde­te ne úpl­ně obvyk­lé kom­bi­na­ce suro­vin, kte­ré spo­lu ale ladí a výsled­ná chuť je výbor­ná.

Ne, že by recep­ty nefun­go­va­ly. Fungují a dob­ře, ale zkrát­ka nepři­ná­še­ní do kuchy­ně moc ino­va­ce.  Osobně jsem zku­si­la čer­s­tvý jogur­to­vý sýr, kte­rý autor­ka pou­ží­vá jako základ do polo­vi­ny recep­tů na poma­zán­ky a bílý chléb do for­my.  Povedlo se, ale o zpes­t­ře­ní naše­ho sva­či­no­vé­ho reper­toá­ru se zrov­na nejed­na­lo.

Zdravé sva­či­ny do ško­ly i do prá­ce lze dopo­ru­čit těm čte­ná­řům, kte­ří sto­jí na začát­ku své kuchař­ské dráhy a uva­žu­jí o tom, že kupo­va­né peči­vo vymě­ní za domá­cí, na kte­ré si chtě­jí natřít i domá­cí poma­zán­ku. Recepty jsou napsá­ny sro­zu­mi­tel­ně a, až na výše zmi­ňo­va­ná sla­di­dla, jsou suro­vi­ny běž­ně dostup­né.  Ke kaž­dé­mu recep­tu je navíc při­dá­no něko­lik základ­ních infor­ma­cí o někte­ré z pou­ží­va­ných suro­vin, tak­že se nejed­ná pou­ze o kuchař­ku, ale čás­teč­ně i o kni­hu o zdra­vém život­ním sty­lu.

Ukázka z kni­hy:

Čerstvý meruň­ko­vý dezert

Potřebujeme: 500 g meru­něk, 100 g nesí­ře­ných kešu oře­chů 100 g koko­so­vé­ho ole­je bio za stu­de­na liso­va­né­ho v RAW kva­li­tě, 30 g lucumy

Postup:

Kešu ořech den pře­dem namo­čí­me do vody a nechá­me v led­ni­ci. Druhý den vodu sli­je­me, kešu oře­chy pro­plách­ne­me a vlo­ží­me do mixé­ru spo­lu s omy­tý­mi vypec­ko­va­ný­mi meruň­ka­mi, roz­puš­tě­ným koko­so­vým ole­jem a lucumou. Rozmixujeme dohlad­ka. Naplníme do skle­ni­ček a nechá­me nejmé­ně 3 hodi­ny ztuh­nout v led­ni­ci. Z toho­to množ­ství zís­ká­me asi 4 skle­nič­ky kré­mu.

Knihu může­te zakou­pit se sle­vou na Albatros Media.


inzer­ce prá­ce zdar­ma
inzer­ce prá­ce zdar­ma


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54153 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71497 KB. | 23.06.2024 - 07:04:53