Kritiky.cz > Speciály > Perinbaba: Pohádková Cesta Za Kulisy Nejznámějšího Českého Fantasy Filmu

Perinbaba: Pohádková Cesta Za Kulisy Nejznámějšího Českého Fantasy Filmu

Photo © Omnia Film München
Photo © Omnia Film München
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rok 1985 zna­me­nal naro­ze­ní jed­né z neji­ko­nič­těj­ších čes­kých pohá­dek - Perinbaby. Tato fan­tas­tic­ká bytost, zosob­ňu­jí­cí magii a nád­he­ru, ovlá­dá poča­sí na Zemi ze své­ho jes­kyn­ní­ho svě­ta. Perinbaba, ztvár­ně­ná ital­skou hereč­kou Giuliettou Masinou, se sta­la neza­po­me­nu­tel­nou posta­vou díky své­mu kou­zel­né­mu svě­tu a nekon­venč­ní­mu pří­bě­hu.

Tvůrčí Proces: Když Magie Filmového Umění Ožívá

Režisér Juraj Jakubisko, zná­mý svým výtvar­ným cítě­ním a ori­gi­nál­ním pří­stu­pem k fil­mo­vé­mu umě­ní, spo­lu­pra­co­val s výtvar­ní­kem a malí­řem Josefem Vyleťalem na výraz­né výtvar­né strán­ce Perinbaby. Film byl natá­čen od dub­na 1984 do úno­ra 1985 ve skan­ze­nech Martin a Rožnov, a na Slovenských obcích Malatiná a Zázrivá.

Výtvarná kouz­la fil­mu nejsou ome­ze­na pou­ze na obra­zov­ku, ale zasa­hu­jí i do rea­li­ty. Plemeno slo­ven­ský čuvač, pří­tom­né ve fil­mu jako vel­ký bílý pes, je neod­mys­li­tel­ně spo­je­no se slo­ven­ský­mi hora­mi. Celkově se výtvar­ná strán­ka sta­la klí­čo­vým prv­kem, kte­rý při­spěl k uni­kát­ní­mu vizu­ál­ní­mu zážit­ku.

Herecký Ansámbl: Příběh Lásky a Odvahy

Příběh Perinbaby se točí kolem odváž­né­ho chlap­ce Jakoubka, kte­rý se roz­hod­ne opus­tit svět Perinbaby a stát se opět smr­tel­ní­kem. Jeho ces­ta je vykres­le­na s lás­kou, obě­tí a neče­ka­ný­mi obra­ty. Milada Ondrašíková, ztvár­ňu­jí­cí Doru, poz­dě­ji svě­ři­la, že natá­če­ní trva­lo sko­ro rok, a sama v té době otě­hot­ně­la. Tato peri­pe­tie při­da­la do fil­mu dal­ší roz­měr  emo­ci­o­nál­ní hloub­ku.

Tobias Hoesl, kte­rý hrál dospě­lé­ho Jakuba, si natá­če­ní pama­tu­je s lás­kou. Jeho posta­va se sta­la zná­mou nejen v Československu, ale také v jeho rod­ném Německu, kde byl film pra­vi­del­ně vysí­lán během svát­ků.

Zajímavosti z Kuliss: Od Kuriozit až k Nenaplněným Snům

Natáčení Perinbaby neby­lo bez pro­blé­mů a zají­ma­vos­tí. Například při jed­né z fil­mo­vých scén došlo k inci­den­tu, kdy opi­lý kaska­dér plesk­nul koně bičem pří­mo přes oko. Následně se kůň vze­přel a Milada Ondrašíková, hra­jí­cí Doru, byla vle­če­na po zamrz­lém poli.

Další zají­ma­vou anekdo­tou je pří­běh o tré­nin­ku na koni, kte­rý byl svě­řen opi­lé­mu tre­né­ro­vi. V důsled­ku toho došlo k nebez­peč­né situ­a­ci, při kte­ré hereč­ka skon­či­la v bez­vě­do­mí, a scé­nu musel nahra­dit kaska­dér.

Výtvarná strán­ka fil­mu byla rov­něž pozo­ru­hod­ná. Vytváření sně­hu pomo­cí gigan­tic­ké peri­ny a záro­veň sle­do­vá­ní lid­ské­ho živo­ta a smr­ti skr­ze kmí­že byly zpra­co­vá­ny s pre­ciz­nos­tí a výtvar­ným citem. Scény v lese, kde Perinbaba žije, jsou napl­ně­ny magií a mýty, a vizu­ál­ně dotvá­ře­jí atmo­sfé­ru pohád­ky. Kostýmy postav, zejmé­na samot­né Perinbaby, jsou nápa­di­té a dodá­va­jí fil­mu auten­tič­nost.

Speciální efek­ty vytvá­ře­jí­cí sníh z peri­ny jsou jed­ním z výraz­ných prv­ků, kte­rý zaujme divá­ky. Tato kre­a­tiv­ní tech­ni­ka není pou­hým tri­kem, ale posi­lu­je pohád­ko­vý cha­rak­ter pří­bě­hu a dodá­vá mu jedi­neč­ný vizu­ál­ní dojem.

Jedním ze zásad­ních aspek­tů výtvar­né strán­ky fil­mu je také prá­ce se svět­lem a stí­nem. Režisér Jakubisko a kame­ra­man Igor Luther vytvo­ři­li atmo­sfé­ru, ve kte­ré se stří­da­jí svět­la a stí­ny, což při­dá­vá do fil­mu dal­ší vrst­vu emo­cí a napě­tí.

Celkově lze říci, že výtvar­ná strán­ka „Perinbaby“ je důle­ži­tým prv­kem, kte­rý dotvá­ří cel­ko­vý dojem z fil­mu. Režisér Jakubisko spo­lu s výtvar­ní­kem Dušanem Kukalem vytvo­ři­li svět, ve kte­rém se pro­lí­ná rea­li­ta a pohád­ka, a to pro­střed­nic­tvím jedi­neč­ných výtvar­ných prv­ků a mis­trov­ství ve vytvá­ře­ní vizu­ál­ní­ho dojmu.

Perinbaba: Pohádka plná Kouzel a Dobrot

Filmová pohád­ka „Perinbaba,“ reží­ro­va­ná Jurajem Jakubiskem a zve­řej­ně­ná v roce 1985, se sta­la neza­mě­ni­tel­ným kous­kem fil­mo­vé­ho umě­ní. Příběh o odváž­ném chlap­ci, Jakoubkovi, kte­rý se setká­vá s kou­zel­nou bytos­tí Perinbabou, při­ná­ší na plát­no pohád­ko­vý svět plný magie a dob­ro­druž­ství.

Perinbaba a Její Kouzelné Schopnosti

Perinbaba, ztvár­ně­ná vyni­ka­jí­cí ital­skou hereč­kou Giuliettou Masinou, ovlá­dá poča­sí na Zemi ze své­ho jes­kyn­ní­ho svě­ta. S pomo­cí obří peři­ny, kte­rou pou­ží­vá jako tram­po­lí­nu, spouš­tí sně­ho­vé váni­ce a ovlá­dá vítr a vánek pomo­cí kou­zel­ných var­han. Její magic­ké doved­nos­ti jsou klí­čo­vým prv­kem pří­bě­hu, kte­rý nás zavá­dí do svě­ta fan­ta­zie a nou­ze.

Příběh Odvážného Jakoubka

Celý pří­běh začí­ná, když Perinbaba zachrá­ní malé­ho Jakoubka před zlou kmo­trou Zubatou. Jakoubek, odváž­ný chla­pec, se nene­chá lek­nout Smrtkou a začne pomá­hat Perinbabě s výro­bou sně­hu. Skrze kou­zel­ná zrca­dla sle­du­je, jak lidé žijí a umí­ra­jí na Zemi. Jeho pozor­nost upou­tá malá dcer­ka ves­nic­ké­ho rych­tá­ře Alžbětka, kte­rou Zubatá odve­de od mat­ky a nechá vyrůs­tat s cham­ti­vou maco­chou. Toto nešťast­né osi­ře­lé děv­če se sta­ne Jakoubkovou inspi­ra­cí a pohá­ní ho k odva­ze opus­tit bez­pe­čí Perinbabiných kou­zel a vstou­pit mezi smr­tel­ní­ky.

Výtvarná Stránka Filmu

Důležitou sou­čás­tí fil­mu je jeho výtvar­ná a scé­no­gra­fic­ká strán­ka, na kte­ré výraz­ně podí­lel výtvar­ník a malíř Josef Vyleťal. Jeho prá­ce při­spě­la k vytvo­ře­ní pohád­ko­vé atmo­sfé­ry a kou­zel­né­ho pro­stře­dí, ve kte­rém se ode­hrá­vá pří­běh Perinbaby.

Zajímavosti o Natáčení a Hercích

Filmování pro­bí­ha­lo od dub­na 1984 do úno­ra 1985 ve skan­ze­nech v Martině a Rožnově, a ve slo­ven­ských obcích Malatiná a Zázrivá. Natáčení bylo však někdy obtíž­né a nebez­peč­né. Milada Ondrášiková, kte­rá hrá­la roli Dory, napří­klad zjis­ti­la, že její jez­dec­ký tre­nér byl opi­lý a násled­ný úraz ji při­ve­dl k tomu, že ji nahra­dil kaska­dér.

Další zají­ma­vos­tí je, že reži­sér Juraj Jakubisko pova­žo­val Miladu Ondrášikovou za svůj talisman. Po fil­mu „Perinbaba“ ji obsa­zo­val ve všech svých dal­ších fil­mech po dobu 12 let.

Další herec­ké anekdo­ty zahr­nu­jí neče­ka­né situ­a­ce, jako napří­klad let na vzduš­né tram­po­lí­ně, kde si Giulietta Masina nara­zi­la zadok, nebo natá­če­ní s albí­ny, kte­ří poz­dě­ji v orav­ských lesích vyvo­lá­va­li zvě­da­vost natá­če­jí­cích dětí a ves­ni­ča­nů.

Hudba a Písně v Perinbabě

Film je zná­mý také díky své půso­bi­vé hud­bě, kte­rou slo­žil a nahrál Zdeněk Liška. Hudba pod­tr­hu­je kou­zel­ný a pohád­ko­vý cha­rak­ter pří­bě­hu. Jednou z neza­po­me­nu­tel­ných pís­ní je „Perinbaba, Perinbaba,“ kte­rou zpí­vá Perinbaba na začát­ku fil­mu. Texty pís­ní napsal bás­ník a textař Jiří Suchý.

Perinbaba v Kontextu Československé Kinematografie

„Perinbaba“ výraz­ně ovliv­ni­la čes­ko­slo­ven­skou kine­ma­to­gra­fii a sta­la se kul­tov­ním fil­mem. Její kouz­lo spo­čí­vá nejen v pohád­ko­vém pří­bě­hu a výtvar­né strán­ce, ale také v magic­kém spo­je­ní ital­ské hereč­ky Giulietty Masiny s čes­ko­slo­ven­ským fil­ma­řem Jurajem Jakubiskem.

Film je pří­kla­dem kre­a­tiv­ní­ho a výraz­né­ho pří­stu­pu k tvor­bě pohád­ky, kte­rá neza­po­mí­ná na tem­né a filo­zo­fic­ké prv­ky. Představuje spo­je­ní něž­nos­ti s hlu­bo­kým myš­le­ním, což z něj dělá uni­kát­ní dílo v his­to­rii čes­ko­slo­ven­ské­ho fil­mu.

Závěr

„Perinbaba“ zůstá­vá jed­nou z nej­u­zná­va­něj­ších pohá­dek čes­ko­slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fie. Její kouz­lo a síla spo­čí­va­jí v kom­bi­na­ci fan­tas­tic­ké­ho pří­bě­hu, výraz­né výtvar­né podo­by a vyni­ka­jí­cích herec­kých výko­nů. Má schop­nost pono­řit divá­ka do svě­ta snů a při­vést ho k zamyš­le­ní nad hlub­ší­mi otáz­ka­mi živo­ta.


Zdroj: Čsfd.cz a slo­ven­ská Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Perinbaba


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ucho: Československý film plný napětí a politických intrik29. dubna 2024 Ucho: Československý film plný napětí a politických intrik Ucho je československý černobílý film, který vznikl v roce 1969 a byl dokončen v roce 1970. Režisérem tohoto snímku je Karel Kachyňa podle scénáře Jana Procházky. Hlavní role ztvárnili […] Posted in Speciály
  • Perinbaba a dva světy – Recenze – 30 %8. prosince 2023 Perinbaba a dva světy – Recenze – 30 % Československá koprodukční pohádka Perinbaba režiséra a scenáristy Juraje Jakubiska z roku 1985 je na Slovensku oblíbenou vánoční klasikou. Fantazijní příběh o dobrodružstvích malého […] Posted in Filmové recenze
  • Perinbaba a dva světy - Juraj Jakubisko se vrací do kin20. října 2023 Perinbaba a dva světy - Juraj Jakubisko se vrací do kin Posledním projektem režiséra Juraje Jakubiska je očekávaný film "Perinbaba a dva světy," který se plánuje uvést do kin 7. prosince 2023. Příběh tohoto filmu nesouvisí náhodou s chladnou […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina19. září 2023 Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina Je to už drahně víc než čtvrtstoletí, kdy jsem napsal svou první opravdu po všech stránkách kladnou "recenzi". Bylo mi tehdy 19 let a v srdci mi plálo mladistvé nadšení, všechno jsem […] Posted in Filmová klasika
  • Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho3. ledna 2023 Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho Píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými skoro 40 lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ucho6. září 2022 Ucho Herecký koncert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v brilantním filmu Karla Kachyňi a Jana Procházky, jenž byl po dlouhá léta na seznamu zakázaných filmů, jde znovu do kin. Dvojice […] Posted in Filmová klasika
  • Ucho1. července 2022 Ucho K příležitosti výročí zrušení cenzury uvedla Česká televize řadu filmů, které si pobyly skoro 20 let v trezoru daleko od očí neprivilegovaných diváků. Když se řekne československý […] Posted in Filmová klasika
  • Noc na Karlštejně23. června 2022 Noc na Karlštejně Dlouho už jsem se takhle nenatrápil. Na Noc na Karlštejně jsme se dívali v rámci povinné výuky v hodinách dějepisu, jakožto "příjemné" zakončení školního roku. Samozřejmě se to neobešlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amadeus18. února 2022 Amadeus Amadeus je americký dobový životopisný film z roku 1984, který natočil Miloš Forman podle divadelní hry Amadeus z roku 1979. Děj se odehrává ve Vídni v druhé polovině 18. století a je […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2: Sebejistější, akčnější a drsnější jízda plná humoru a narážek23. července 2024 Deadpool 2: Sebejistější, akčnější a drsnější jízda plná humoru a narážek Wade (Ryan Reynolds) se pomalu ale jistě usadil do své role zabijáka padouchů, kterému není nic moc svaté. Pomalu ale jistě zvládá likvidovat různé zločinecké organizace po celém světě, […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73089 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72125 KB. | 23.07.2024 - 16:26:08