Kritiky.cz > Recenze knih > Ztracený letec

Ztracený letec

36835384
36835384
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběhy s moti­vem vál­ky – lhos­tej­no jaké – se těší stá­le vel­ké obli­bě napříč čte­nář­skou obcí. Novým tren­dem v oblas­ti toho­to žán­ru, kte­rý se začal pro­sa­zo­vat během něko­li­ka minu­lých let, je odklon od témat, kdy hlav­ní roli hrá­li vel­ké bitvy, nároč­né váleč­né ope­ra­ce a postu­py jed­not­li­vých front.  Knihy, kte­ré aktu­ál­ně vychá­ze­jí, se spí­še zamě­řu­jí na motiv jed­not­liv­ce a jeho osu­du ve váleč­né vřa­vě. Velmi čas­to se jed­ná o pře­ži­vší peklo kon­cen­t­rač­ních tábo­rů, o dení­ky psa­né v obdo­bí vál­ky a v nepo­sled­ní řadě o útě­ky z oku­po­va­ných míst. Že se jed­ná o útě­ky úspěš­né, asi netře­ba komen­to­vat. Dějiny píší vítě­zo­vé.

Tohoto námě­tu se cho­pil i Seth Meyerowitz ve spo­lu­prá­ci s Peterem F. Stevensem a svět­lo svě­ta spat­ři­la kni­ha Ztracený letec s podti­tu­lem Pravdivý pří­běh útě­ku z oku­po­va­né Francie.  Autor  čte­ná­řům při­ná­ší sku­teč­ný pří­běh své­ho dědeč­ka. Američana, kte­rý byl se svou jed­not­kou odve­len do Velké Británie, kde měl půso­bit jako leto­vý tech­nik na palu­bách vojen­ských leta­del. Hned dru­hý let se mu ovšem stal osud­ným a z nená­vrat­ně poško­ze­né­ho letou­nu se zachrá­nil na posled­ní chví­li. Ovšem jed­na­lo se o záchra­nu zdán­li­vou, pro­to­že jak vel­kou šan­ci k pře­ži­tí má sám ame­ric­ký voják na úze­mí Francie oku­po­va­né nacis­tic­kým Německem?

Hlavní dějo­vou lin­ku kni­hy před­sta­vu­je stras­tipl­ná pouť  let­ce Arthura Meyerowitze přes oku­po­va­né úze­mí Francie, ofi­ci­ál­ně neut­rál­ní Španělsko až ke skal­na­té­mu výběž­ku Gibraltaru. Na tom­to úze­mí, malém svou roz­lo­hou, avšak veli­ké význa­mem, koneč­ně najde bez­pe­čí v pev­nos­ti brit­ské armá­dy.  Kromě osob­ní sta­teč­nos­ti, kte­rou musel beze­spo­ru nesčet­ně­krát pro­ká­zat, je obdi­vu­hod­ná i nezišt­ná pomoc fran­couz­ské­ho odbo­je a množ­ství lidí, kte­ří ris­ko­va­li své živo­ty pro jed­no­ho cizí­ho vojá­ka. Autor sám v úvo­du pro­kla­mu­je, že chtěl vzdát hold fran­couz­ským ženám a mužům, kte­ří váleč­ná léta zasvě­ti­li pomo­ci dru­hým, což se mu beze­spo­ru poda­ři­lo.

Jedná se o mimo­řád­ně čti­vý pří­běh, kte­rý nepo­strá­dá napě­tí až do kon­ce. Kniha je psá­na sviž­ně, bez zby­teč­ných dějo­vých odbo­ček odvá­dě­jí­cích pozor­nost čte­ná­ře. Jedinou vadou na krá­se je občas­ný krko­lom­ný pře­klad a to kon­krét­ně slo­vosled někte­rých del­ších sou­vě­tí. Občas se nejde ubrá­nit dojmu, že se jed­ná o doslov­ný pře­klad, kte­rý by ješ­tě sne­sl úpra­vu korek­to­ra.  Jedná se o detail, kte­rý ale nena­ru­ší cel­ko­vě dob­rý dojem, kte­rý bude­te po pře­čte­ní kni­hy mít. Další vel­ký pří­běh nesmír­né lid­ské sta­teč­nos­ti, hou­žev­na­tos­ti a vůle bojo­vat o život do posled­ní kap­ky krve.

Vydavatel na pře­ba­lu sdí­lí infor­ma­ci, že se již brzy dočká­me fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. Doufejme, že ten­to film bude uve­den i do čes­kých kin, pro­to­že pokud bude stej­ně dob­rý jako kniž­ní před­lo­ha , těš­me se na skvě­lý záži­tek.

Ukázka z kni­hy:

Arthurovo srd­ce zbě­si­le buši­lo, dýchal krát­ce a pře­ru­šo­va­ně; bál se, že to jeho tělo nezvlád­ne. Přesto však uhá­něl za obě­ma muži a sna­žil se nemys­let na němec­ké vojá­ky, kte­ří se při­bli­žo­va­li. Pořád měli urči­tý náskok, ale odpo­či­nu­tí vojá­ci ho rych­le zmen­šo­va­li. Byl to doslo­va závod o pře­ži­tí.

Knihu může­te aktu­ál­ně zakou­pit se sle­vou na Albatros Media.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24271 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71488 KB. | 23.06.2024 - 08:04:59