Kritiky.cz > Recenze knih > Yeonmi Park: Abych přežila

Yeonmi Park: Abych přežila

IMG 51311
IMG 51311
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Severní Korea. V řadě člán­ků a učeb­ni­cí se o ní dočte­te leda to, že se jed­ná o tota­lit­ní stát s moc­nou armá­dou a zao­sta­lým hos­po­dář­stvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě pro­hla­šu­je, že se jed­ná o nej­lep­ší stát na svě­tě. Jaká je tedy prav­da?

Pak Jon-mi se naro­di­la v seve­ro­ko­rej­ském měs­tě Hjesan, jež leží blíz­ko u hra­nic s Čínou. Její dět­ství při­po­mí­ná noč­ní můru, ale jako něko­mu, kdo se v této nesvo­bod­né zemi naro­dil, jí řada pro nás nepřed­sta­vi­tel­ných věcí při­pa­da­la teh­dy zce­la nor­mál­ní. Normální bylo, že ces­tou do ško­ly cho­di­li kolem lidí, kte­ří zemře­li hla­dem, a jejich těla nikdo neod­kli­dil. Normální bylo, že se ve ško­le uči­li, že vůd­ce země (v době Jon-mina dět­ství Kim Čong-il) je jejím nej­vět­ším požeh­ná­ním, má bož­ské schop­nos­ti jako čte­ní myš­le­nek a o bla­hobyt všech oby­va­tel země dnem i nocí sta­rost­li­vě dbá. Vůdce je tře­ba milo­vat, zpí­vat pro něj chva­lo­zpěvy a uctí­vat ho. Normální bylo i to, že se člo­věk mohl dostat do pra­cov­ní­ho tábo­ra nebo být dokon­ce popra­ven jen za to, že se podí­val doma na nele­gál­ní ame­ric­ký film nebo pro­ne­sl výrok nedo­sta­teč­ně ucti­vý o Drahém vůd­ci.

Přes to vše má vět­ši­na Severokorejců nato­lik vymy­tý mozek pro­pa­gan­dou, že nic z toho nechá­pou jako nelid­ské a ani je nena­pad­ne se pro­ti reži­mu bou­řit. Stejně tak je na tom Jon-mi a její rodi­na, nicmé­ně jsou časem kvů­li neu­ko­ji­tel­né­mu hla­du nuce­ni se roz­hod­nout pro útěk ze země. Ani v této čás­ti nepři­chá­zí na řadu žád­ný hap­py end – Jon-mi stříz­li­vě a upřím­ně líčí útra­py, kte­ré ji při úpr­ku do Číny a poslé­ze do Jižní Koreje čeka­ly. Vypráví o tom, jak se při útě­ku rodi­na roz­dě­li­la, jak časem její otec smr­tel­ně one­moc­něl a jak mu jako čtr­nác­ti­le­tá kopa­la taj­ně v noci hrob, když umřel, pro­to­že jako ute­čen­ci nemoh­li ani po smr­ti dojít poko­je a být legál­ně pohřbe­ni.

Začala jsem otcův popel shra­bá­vat do kra­bič­ky, kte­rou jsem si při­vez­la s sebou. Muž, kte­rý obslu­ho­val pec, mi podal ruka­vi­ce, pro­to­že ostat­ky byly ješ­tě hor­ké, ale já jsem je odlo­ži­la. Holýma ruka­ma jsem nabí­ra­la drť a úlom­ky kos­tí a zkou­še­la jsem, kolik váží. Tak málo toho z něj nako­nec zůsta­lo.

Jedná se o neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh vyprá­vě­ný auto­bi­o­gra­fic­kou for­mou, kte­rý se ode­hrá­vá postu­pem času ve čtyřech zemích: Severní Koreji, Mongolsku, Číně a Jižní Koreji. Jon-mi nejen­že bez afek­tu popi­su­je své zážit­ky, ale rov­něž mlu­ví o roz­dí­lech mezi Východem a Západem, o sku­teč­né situ­a­ci ve své rod­né zemi a o his­to­rii a život­ním sty­lu obou Korejí.

Tato kni­ha byla pro mne po vel­mi dlou­hé době jed­ním z těch pří­bě­hů, kte­ré nemů­že­te pře­stat číst. Místo toho tou­ží­te po kaž­dé dal­ší strán­ce, kaž­dé dal­ší větě a jedi­né, co snad kazí nepře­stá­va­jí­cí napě­tí, je nedo­ta­že­ná korek­tu­ra čes­ké­ho pře­kla­du. Bohužel, občas se vysky­tu­jí v tex­tu pře­kle­py a jiné chy­by, ale mys­lím, že to se dá romá­nu od dív­ky, kte­rá se z dítě­te s vymy­tou hla­vou odsou­ze­né­ho k smr­ti sta­la úspěš­nou absol­vent­kou vyso­ké ško­ly a zná­mou akti­vist­kou lid­ských práv, snad­no odpus­tit.

Hodnocení: 100%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Starý známý8. března 2022 Starý známý Posted in Komiks
  • Nová verze starých pověstí českých pro děti23. října 2018 Nová verze starých pověstí českých pro děti Každý rodič – čtenář, doufá, že ve svém dítku také zažehne tuto vášeň a v období před Vánoci začne horečně shánět dětské tituly vhodné právě pro jeho ratolest. Kniha Pohádky z českého […] Posted in Recenze knih
  • Psanci (2021)20. prosince 2021 Psanci (2021) Letošní Španělská nádhera ve spolupráci s Netflixem opět boduje a já si to velmi příjemně užíval.Je to taková španělská variace na Bonnie a Clyde kombinující vícero žánrů v jednom a byť se […] Posted in Krátké recenze
  • Problémy v kmenu AZUA? | Survivor CZ&SK3. února 2022 Problémy v kmenu AZUA? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Novinky z Comic-Conu: Druhá část26. července 2016 Novinky z Comic-Conu: Druhá část V dnešním článku o Comic-Conu se zaměřím na panely DC Comics/Warner Bros. a Marvel Studios. Pojďme na to.MarvelMladší z komiksových nakladatelství na Comic-Conu nadělilo jeden trailer na […] Posted in Kritický Klub
  • S02E10: The Passenger18. června 2018 S02E10: The Passenger Velká galerie obrázků z posledního dílu 2. sezóny seriálu Westworld. Posted in Články
  • Gervaisa4. ledna 2023 Gervaisa 8/10 – Wow. Na film pomalu starší než můj děda je s ním až překvapivě hodně zábavy. Černobílý formát vůbec nevadí a zamýšlená surovost z něj stříká na všechny strany. Není divu, že je […] Posted in Krátké recenze
  • Česká republika:USA - 3:221. února 2018 Česká republika:USA - 3:2 Zopakujte si dnešní vítězství hokejistů na Olympiádě. https://youtu.be/DeqLcADR0kw Posted in Zajímavosti
  • Tajný život mazlíčků - BRIGITTE12. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - BRIGITTE Q. Kdy sis poprvé uvědomila, že máš Maxe ráda nejen jako kamaráda? A. Já? Že mám Maxe ráda nejen jako kamaráda? Aha! Vy myslíte jako dobrého kamaráda! Protože já ho rozhodně nemiluju, […] Posted in Rozhovory
  • Películas para no dormir: La culpa (2006)2. září 2012 Películas para no dormir: La culpa (2006) Jít na potrat, nebo nejít? Někdy toto rozhodnutí může mít opravdu nepěkné následky… Zdravotní sestra Gloria se společně se svou malou dcerkou Vicky nastěhují do domu její […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37738 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71971 KB. | 24.02.2024 - 13:39:39