Kritiky.cz > Recenze knih > Yeonmi Park: Abych přežila

Yeonmi Park: Abych přežila

IMG 51311
IMG 51311
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Severní Korea. V řadě člán­ků a učeb­ni­cí se o ní dočte­te leda to, že se jed­ná o tota­lit­ní stát s moc­nou armá­dou a zao­sta­lým hos­po­dář­stvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě pro­hla­šu­je, že se jed­ná o nej­lep­ší stát na svě­tě. Jaká je tedy prav­da?

Pak Jon-mi se naro­di­la v seve­ro­ko­rej­ském měs­tě Hjesan, jež leží blíz­ko u hra­nic s Čínou. Její dět­ství při­po­mí­ná noč­ní můru, ale jako něko­mu, kdo se v této nesvo­bod­né zemi naro­dil, jí řada pro nás nepřed­sta­vi­tel­ných věcí při­pa­da­la teh­dy zce­la nor­mál­ní. Normální bylo, že ces­tou do ško­ly cho­di­li kolem lidí, kte­ří zemře­li hla­dem, a jejich těla nikdo neod­kli­dil. Normální bylo, že se ve ško­le uči­li, že vůd­ce země (v době Jon-mina dět­ství Kim Čong-il) je jejím nej­vět­ším požeh­ná­ním, má bož­ské schop­nos­ti jako čte­ní myš­le­nek a o bla­hobyt všech oby­va­tel země dnem i nocí sta­rost­li­vě dbá. Vůdce je tře­ba milo­vat, zpí­vat pro něj chva­lo­zpěvy a uctí­vat ho. Normální bylo i to, že se člo­věk mohl dostat do pra­cov­ní­ho tábo­ra nebo být dokon­ce popra­ven jen za to, že se podí­val doma na nele­gál­ní ame­ric­ký film nebo pro­ne­sl výrok nedo­sta­teč­ně ucti­vý o Drahém vůd­ci.

Přes to vše má vět­ši­na Severokorejců nato­lik vymy­tý mozek pro­pa­gan­dou, že nic z toho nechá­pou jako nelid­ské a ani je nena­pad­ne se pro­ti reži­mu bou­řit. Stejně tak je na tom Jon-mi a její rodi­na, nicmé­ně jsou časem kvů­li neu­ko­ji­tel­né­mu hla­du nuce­ni se roz­hod­nout pro útěk ze země. Ani v této čás­ti nepři­chá­zí na řadu žád­ný hap­py end – Jon-mi stříz­li­vě a upřím­ně líčí útra­py, kte­ré ji při úpr­ku do Číny a poslé­ze do Jižní Koreje čeka­ly. Vypráví o tom, jak se při útě­ku rodi­na roz­dě­li­la, jak časem její otec smr­tel­ně one­moc­něl a jak mu jako čtr­nác­ti­le­tá kopa­la taj­ně v noci hrob, když umřel, pro­to­že jako ute­čen­ci nemoh­li ani po smr­ti dojít poko­je a být legál­ně pohřbe­ni.

Začala jsem otcův popel shra­bá­vat do kra­bič­ky, kte­rou jsem si při­vez­la s sebou. Muž, kte­rý obslu­ho­val pec, mi podal ruka­vi­ce, pro­to­že ostat­ky byly ješ­tě hor­ké, ale já jsem je odlo­ži­la. Holýma ruka­ma jsem nabí­ra­la drť a úlom­ky kos­tí a zkou­še­la jsem, kolik váží. Tak málo toho z něj nako­nec zůsta­lo.

Jedná se o neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh vyprá­vě­ný auto­bi­o­gra­fic­kou for­mou, kte­rý se ode­hrá­vá postu­pem času ve čtyřech zemích: Severní Koreji, Mongolsku, Číně a Jižní Koreji. Jon-mi nejen­že bez afek­tu popi­su­je své zážit­ky, ale rov­něž mlu­ví o roz­dí­lech mezi Východem a Západem, o sku­teč­né situ­a­ci ve své rod­né zemi a o his­to­rii a život­ním sty­lu obou Korejí.

Více na Kritiky.cz
V nejlepším věku – inspirace pro každého Také si občas při pohledu do zrcadla povzdechnete, že čas rychle utíká a my jsme ještě nic ...
#DP126: DC Infinite Frontier - Co nás v březnu čeká?  Autorem článku je Daniel Palička Pokud jste četli minulý článek (odkaz na něj má...
Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná s...
Chrysalis tarot: Poetický s nádechem středověku Chrysalis tarot poskytuje nevšední pohled do tarotových karet, trošku historický, středověký...
Bezpečí je vždy na prvním místě Máte nádherný byt či rodinný dům, chatu anebo chalupu? Máte je také dobře pojištěné...

Tato kni­ha byla pro mne po vel­mi dlou­hé době jed­ním z těch pří­bě­hů, kte­ré nemů­že­te pře­stat číst. Místo toho tou­ží­te po kaž­dé dal­ší strán­ce, kaž­dé dal­ší větě a jedi­né, co snad kazí nepře­stá­va­jí­cí napě­tí, je nedo­ta­že­ná korek­tu­ra čes­ké­ho pře­kla­du. Bohužel, občas se vysky­tu­jí v tex­tu pře­kle­py a jiné chy­by, ale mys­lím, že to se dá romá­nu od dív­ky, kte­rá se z dítě­te s vymy­tou hla­vou odsou­ze­né­ho k smr­ti sta­la úspěš­nou absol­vent­kou vyso­ké ško­ly a zná­mou akti­vist­kou lid­ských práv, snad­no odpus­tit.

Hodnocení: 100%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88118 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69910 KB. | 29.11.2023 - 20:21:31