Kritiky.cz > Recenze knih > Radka Křivánková: Ozdobné balení dárků – 4. díl

Radka Křivánková: Ozdobné balení dárků – 4. díl

OzdBalDarku
OzdBalDarku
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přestože je Štědrý den už dáv­no za námi, vždy lze najít pří­le­ži­tost k obda­ro­vá­ní blíz­kých i přá­tel. Inspiraci nám poskyt­ne kni­ha Radky Křivánkové, Ozdobné bale­ní dár­ků. Jedná se o již čtvr­tý díl vel­mi úspěš­né série. Kromě ní je Radka Křivánková autor­kou půvab­né kníž­ky Ozdobné bale­ní dár­ků pro děti.

Tento díl je ze všech nej­ob­sáh­lej­ší, je zde uve­de­no více než 90 nových nápa­dů.

Radka Křivánková se dár­ko­vé­mu bale­ní pro­fe­si­o­nál­ně věnu­je od roku 1995, kdy zalo­ži­la fir­mu pod­ni­ka­jí­cí v tom­to obo­ru. Balila dár­ky pro význam­né osob­nos­ti, napří­klad  pro George Bushe či prin­cez­nu Dianu, a je drži­tel­kou dvou rekor­dů, zapsa­ných v Guinnessově kni­ze. V roce 2001 zaba­li­la nejmen­ší dárek, opál o prů­mě­ru 3 mm, a násle­du­jí­cí­ho roku zas nej­vět­ší dárek, kami­on o roz­mě­rech 8 ˣ 4 ˣ 3 m. Pořádá kur­zy, před­vá­dě­cí akce a její obchod nabí­zí ori­gi­nál­ní ozdob­né papí­ry z celé­ho svě­ta.

Autorka nej­pr­ve sezna­mu­je čte­ná­ře s jed­not­li­vý­mi mate­ri­á­ly, tedy s ozdob­ný­mi papí­ry, kar­to­ny, stu­ha­mi, drát­ky, ozdo­ba­mi a dále s pomůc­ka­mi nezbyt­ně nut­ný­mi k této zábav­né tvůr­čí čin­nos­ti, jako jsou lepi­dla, růz­né typy nůžek či napří­klad vzo­ro­va­cí stro­jek Cuttlebug pro raž­bu plas­tic­kých vzo­rů na papí­rech.

Přestože by se moh­lo zdát, že na toto téma již bylo napsá­no vše, pisa­tel­ka při tvor­bě knih čer­pá z téměř beze­dné stud­ni­ce nápa­dů. Objevují se zde nejen pří­kla­dy dár­ko­vé­ho bale­ní, ale i návo­dy pro tvor­bu kra­bi­ček, mašlí, ozdob, přá­ní či obá­lek. Autorka se, stej­ně jako ve tře­tím dílu, rov­něž věnu­je ori­gi­nál­ní­mu a vtip­né­mu bale­ní peněz.

V pří­ruč­ce jsou otiš­tě­ny postu­py k vytvo­ře­ní roz­ba­le­né tabul­ky čoko­lá­dy, páva, ham­bur­ge­ru nebo slo­že­ných dží­nů. Velmi zda­ři­lý je nápad zaba­lit ponož­ky jako sushi, láhev sek­tu jako Formuli 1, vět­ší oble­če­ní zas do podo­by zmrz­li­ny, prin­cez­ny či mrkve.

Velmi vtip­ně rov­něž půso­bí kra­bič­ka ve tva­ru žab­ky, bílé myš­ky či dor­tu.

Další oddíl je věno­ván peněž­ním dár­kům. Jak autor­ka před­vá­dí, lze pení­ze daro­vat napří­klad v podo­bě kra­va­ty, zavi­no­vač­ky, pás­ku ke kalho­tám či hvěz­dič­ky.

Jelikož jsem čet­la všech­ny kni­hy Radky Křivánkové, obá­va­la jsem se, že v této oblas­ti už nelze nic dal­ší­ho vymys­let. Opak je však prav­dou a tato tvůr­čí pub­li­ka­ce mě, stej­ně jako pře­de­šlé, mile pře­kva­pi­la. Nápady jsou ino­va­tiv­ní a jiné než v před­cho­zích dílech. Kniha je inspi­ru­jí­cí i zábav­ná a kaž­dý si v ní najde své.

Více na Kritiky.cz
Harrison Ford/Patrick Stewart Dnes, 13. července, slaví narozeniny dva legendární herci, kteří se nesmazatelně zapsali do h...
Namalovat koně už nebude žádný problém. Kniha „Nakresli 50 koní“ vám ukáže krok za krokem, jak na to! Touží vaše děti umět malovat pořádně koně stejně tak jako správní mistři malíři? Vy a...
The Cast Remembers: Liam Cunningham on Playing Davos Seaworth | Game of Thrones: Season 8 (HBO) ...
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu Už si ani nepamatuji, kdy jsem viděl poprvé SpongeBoba. Asi na stařičkém počítači v DivX. ...
Recenze: Taboo  Tom Hardy spojil síly s tvůrcem úspěšného (a kvalitního) seriálu Peaky Blinders a jako spo...

Jednotlivé nápa­dy jsou prak­tic­ky roz­dě­le­ny do sek­ce pro pány, pro dámy a pro děti. Zároveň je u kaž­dé­ho návo­du vyzna­če­na obtíž­nost od jed­né do tří, tudíž si kaž­dý může vybrat dle své zruč­nos­ti, do čeho se pus­tí. Na své si při­jdou i zku­še­ní kuti­lo­vé, kte­ří se tomu­to koníč­ku věnu­jí del­ší dobu. Mezi nej­těž­ší pat­ří láhev zaba­le­ná jako parfém, obal na dárek ve tva­ru tuby od zub­ní pas­ty či 3D přá­níč­ko v podo­bě čtyřpa­t­ro­vé­ho dor­tu.

Originálně vypa­da­jí i jed­no­duš­ší návo­dy, u nichž není vůbec znát, že se jed­ná o snad­něj­ší způ­sob úpra­vy.

Kniha mě nezkla­ma­la, stej­ně jako pře­de­šlé pub­li­ka­ce ze stej­né série.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92945 s | počet dotazů: 260 | paměť: 69729 KB. | 05.12.2023 - 12:04:06