Kritiky.cz > Recenze knih > Alexandra Brackenová: Pasažérka

Alexandra Brackenová: Pasažérka

017
017
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pasažérka. To je název kni­hy, o kte­ré jsem dopo­sud sly­še­la jen samá chvá­ly­hod­ná slo­va. Čtenáři v zahra­ni­čí vět­ši­nou jen a jen vychva­lu­jí ten­to prv­ní díl nové young adult série o ces­to­vá­ní časem. Prý je úžas­ný, str­hu­jí­cí, roman­tic­ký, ale záro­veň nevšed­ní a dob­ro­druž­ný. Ze všech lite­rár­ních a blo­ger­ských kou­tů se na mě vali­la podob­ná slo­va. A tak jsem se na mno­há dopo­ru­če­ní s chu­tí a oče­ká­vá­ním pus­ti­la do čet­by. Tajemná obál­ka vypa­dá moc dob­ře, což pro­bu­di­lo mou zvě­da­vost ješ­tě víc. Uvnitř mě ale čeka­la stu­de­ná spr­cha v podo­bě vla­hé­ho pří­bě­hu, kte­rý mě roz­hod­ně nenadchl a neu­stá­le jsem se v něm ztrá­ce­la. Jako už koli­krát, i nyní jsem se pře­svěd­či­la o tom, že ne kaž­dá kni­ha zaujme všech­ny.

Vezmeme to ale od začát­ku! Co Pasažérka v sobě skrý­vá? Příběh mla­dé nada­né hous­list­ky Etty, kte­rá se po svém kon­cer­tu náh­le oci­tá kde­si na pirát­ské lodi, celá zma­te­ná. Jak by také ne, když postup­ně zjiš­ťu­je, že je v jiné zemi, jiném sto­le­tí a ješ­tě ke vše­mu obklo­pe­na úpl­ně nezná­mý­mi lid­mi. Etta se násled­ně dozví, že zdě­di­la jedi­neč­nou schop­nost ces­to­vat časem! Postupně se sezná­mí se sym­pa­tic­kým Nicholasem, dal­ším pasa­žé­rem lodi. S tím, jak Etta odha­lu­je dal­ší tajem­ství a lži však musí čelit zrád­ným agen­tům, kte­ří chtě­jí zni­čit nejen její život. A tak pasa­žé­r­ce nezbý­vá jí nic jiné­ho, než se vydat na nebez­peč­nou ces­tu časem, dale­ko od domo­va. Podaří se jí zachrá­nit nejen svůj život, ale také rodi­nu a živo­ty těch, na kte­rých jí nej­ví­ce zále­ží?

Hlavní téma ces­to­vá­ní časem a záplet­ka, kte­rá nám z ano­ta­ce není úpl­ně nazna­če­na, zně­jí pod­le mě hod­ně dob­ře. Realita je ale tro­chu jiná. Prvních pár kapi­tol pro mě bylo něco jako men­ší utr­pe­ní než zábav­ná napí­na­vá čet­ba s kap­kou roman­ti­ky. Děj se táhl, v pří­bě­hu jsem se nedo­ká­za­la zori­en­to­vat, autor­ka Alexandra Brackenová doslo­va ská­ka­la z mís­ta na mís­to, z minu­los­ti do budouc­nos­ti… Do toho kupa nových postav, rodin­ných tajem­ství a Ettiných pro­blé­mů. Místo toho, aby A. Brackenová dopřá­la čte­ná­řům čas na to, abychom se sži­li s hlav­ní­mi hrdi­ny, zori­en­to­va­li se v pří­bě­hu a pocho­pi­li sys­tém ces­to­vá­ní, tak nám radě­ji hla­vu zamo­tá ješ­tě víc neu­stá­lým pří­su­nem nových infor­ma­cí.

Výsledek byl tako­vý, že jsem si Pasažérku roz­hod­ně neu­ži­la, přes­to­že mi Etta byla sym­pa­tic­ká, stej­ně jako mě okouz­lil šar­mant­ní Nicholas. Vyzdvihla bych pro­pra­co­va­né cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav, pro­to­že ačko­liv se jed­na­lo nej­čas­tě­ji o cho­vá­ní tee­nage­rů a dětí, bylo pře­kva­pi­vé pozo­ro­vat, že tito pasa­žé­ři neby­li hlou­pí, pří­liš sebe­vě­do­mí či naiv­ní. Naopak měli ustá­le­né názo­ry, vědě­li, za co boju­jí a šli za tím hla­va nehla­va. To se mi na celé kni­ze spo­leč­ně s výji­meč­nos­tí jed­not­li­vých postav a občas­ný­mi vtip­ný­mi hláš­ka­mi líbi­lo asi nej­ví­ce.

Pasažérka před­sta­vu­je nevšed­ní svět a zají­ma­vý nápad, pro mě byl však poda­ný nea­trak­tiv­ní for­mou. Dostatečně mě neza­u­jal, nedo­ká­zal vtáh­nout do děje nebo ale­spoň ve mně pro­bu­dit zvě­da­vost, jak to celé dopad­ne. Přiznejme si to, ces­to­vá­ní časem je již ohra­né. Když už se do toho­to slo­ži­té­ho námě­tu někdo pus­tí, chtě­lo by to mít vše per­fekt­ně pro­myš­le­né, bez jaké­ko­liv chy­bič­ky, nesrov­na­los­ti či zádrhe­lu.

Ačkoliv se k Pasažérce ani dal­ší­mu chys­ta­né­mu pokra­čo­vá­ní již nevrá­tím, tato oddycho­vá kni­ha bude skvě­lou vol­bou pro mlad­ší čte­ná­ře, kte­ří tou­ží ces­to­vat časem na reál­ná i nere­ál­ná mís­ta, poznat oso­bi­tou posád­ku osm­nác­té­ho sto­le­tí a pro­ces­to­vat svět. Já jsem však již z těch­to pří­bě­hů vyrost­la a oče­ká­va­la jsem něco jiné­ho – napě­tí, akci, neroz­luš­ti­tel­nou záplet­ku a špet­ku roman­ti­ky. Pasažérka vám tohle všech­no dá, na mě to však bylo málo.


  • Autor:Alexandra Brackenová
  • Žánr:lite­ra­tu­ra pro dív­ky, dob­ro­druž­ství
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní: 31.10.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07330 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71853 KB. | 21.07.2024 - 00:17:15