Kritiky.cz > Recenze knih > Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě

Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě

Templari
Templari
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Koho by nepři­ta­ho­va­ly záha­dy oko­lo tzv. taj­ných řádů, jaký­mi tem­plá­ři a zed­ná­ři beze­spo­ru jsou? Pokud vás ale neza­jí­ma­jí jen doha­dy a atrak­tiv­ní výmys­ly oko­lo těch­to spo­leč­nos­tí a chce­te se dozvě­dět něco víc o his­to­ric­ky pod­lo­že­ných udá­los­tech, pak se může­te s chu­tí pono­řit do kapi­tol této kni­hy.

Autor si kla­de za cíl před­lo­žit čte­ná­ři uce­le­ný pohled na vznik a his­to­rii nejen tem­plář­ské­ho řádu, při­čemž se neu­stá­le sna­ží opí­rat o dolo­ži­tel­ná fak­ta a vyvo­zo­vat z nich ale­spoň vyso­ce prav­dě­po­dob­né závě­ry. O tem­plá­řích a zed­ná­řích toho už bylo napsá­no mno­ho, ale ve spous­tě pub­li­ka­cí s tou­to téma­ti­kou hra­je vět­ší roli auto­ro­va před­sta­vi­vost než his­to­ric­ky pod­lo­že­né infor­ma­ce. Toho se sice sna­ží tato kni­ha vyva­ro­vat, ale záro­veň dává čte­ná­ři pro­stor pro vytvo­ře­ní vlast­ní­ho mož­né­ho výkla­du na zákla­dě před­lo­že­ných sku­teč­nos­tí. Jinými slo­vy, na své si při­jdou skep­ti­ci i bytost­ní roman­ti­ci tou­ží­cí po taj­ných pokla­dech a ritu­á­lech.

Jak autor sám při­zná­vá už v úvo­du této kni­hy, je prak­tic­ky nemož­né dozvě­dět se přes­né a zce­la prav­di­vé infor­ma­ce o taj­ných spo­leč­nos­tech už z jejich pod­sta­ty. Skutečně taj­ná spo­leč­nost by totiž samo­zřej­mě o sobě nic nepro­zra­di­la, a pokud ano, pak by to byla s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí záměr­ná mysti­fi­ka­ce. Ve chví­li, kdy by o sobě pus­ti­la do svě­ta prav­di­vé infor­ma­ce o svém fun­go­vá­ní, struk­tu­ře a podob­ně, pře­sta­la by být taj­nou. Přesto se však v této kni­ze dozví­me spous­tu zají­ma­vých věcí zejmé­na z his­to­rie již zmi­ňo­va­ných řádů a vní­ma­vý čte­nář jis­tě oce­ní sple­ti­té sou­vis­los­ti, kte­ré autor pře­hled­ně v prů­bě­hu celé­ho tex­tu před­klá­dá tak, aby do sebe vše zapa­da­lo. Je až s podi­vem, kolik zdán­li­vě růz­no­ro­dých udá­los­tí i arte­fak­tů spo­lu může za jis­tých okol­nos­tí dávat dohro­ma­dy celi­st­ví a zce­la logic­ký obraz.

Kniha je roz­dě­le­na do kapi­tol tak, aby nás postup­ně pro­ved­la tím, co před­chá­ze­lo vzni­ku taj­ných spo­leč­nos­tí, samot­ný­mi důvo­dy vzni­ku tem­plář­ské­ho řádu, jeho nej­ú­spěš­něj­ším obdo­bím až k samot­né­mu úpad­ku a mož­ným vstu­pem do ile­ga­li­ty a násled­ným zalo­že­ním taj­né­ho spo­le­čen­ství, ze kte­ré­ho moh­li vze­jít zed­ná­ři. Na závěr kni­hy autor umís­til pří­lo­hy, kte­ré obsa­hu­jí slov­ník důle­ži­tých poj­mů, chro­no­lo­gic­ky seřa­ze­né význam­né leto­poč­ty se struč­ným výkla­dem daných udá­los­tí, regu­le tem­plář­ské­ho řádu a důle­ži­té infor­ma­ce o fun­go­vá­ní a zása­dách svo­bod­né­ho zed­nář­ství.

Na prv­ní pohled by se moh­lo zdát, že pub­li­ka­ce toho­to typu dáva­jí víc otá­zek než odpo­vě­dí. V tom­to pří­pa­dě to ale není tak úpl­ně prav­da. Samozřejmě zůstá­vá spous­ta nezod­po­vě­ze­ných záhad ohled­ně tem­plář­ských pokla­dů, sku­teč­né­ho tem­plář­ské­ho vli­vu a podob­ně (kte­rým se autor samo­zřej­mě také nevy­hý­bá), ale zce­la upřím­ně věřím, že po pře­čte­ní této kni­hy si čte­nář bude schop­ný dát něko­lik zásad­ních věcí do sou­vis­los­tí a utvo­řit si uce­le­ný názor (nejen) na tem­plá­ře jako tako­vé.


  • Autor:Novák Jan A.
  • vaz­ba:pev­ná
  • výš­ka:205mm
  • šíř­ka:135mm
  • hloub­ka:26mm
  • počet stran:312

Kniha ke kou­pi na Alpress.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83072 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71554 KB. | 25.06.2024 - 20:18:04