Kritiky.cz > Články autora:Adam Přecechtěl

Já, legenda

První záběr: vidí­me tele­viz­ní zprá­vy a lékař hovo­ří o tom, že byl vyvi­nut pře­vrat­ný lék na rako­vi­nu. Celkový počet vylé­če­ných paci­en­tů je stej­ný jako počet naka­že­ných, na kte­rých byl lék tes­to­ván.... Read more »

Hitman - Říkali nám dobří lidé: „U filmů, které produkuje Luc Besson, pohřběte veškeré naděje.“

 My jsme nepo­slou­cha­li. Varovali nás, že pokud, nedej Bože, je mís­tem pří­bě­hu Rusko a hlav­ní hrdi­na se nejme­nu­je Bourne, čekej­te to nej­hor­ší. Nevěřili jsme. Read more »

Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)

Třetí barva fran­couz­ské vlaj­ky vyja­dřu­je bra­tr­ství. Poslední film Krzysztofa Kiéslowského s jeho tri­lo­gie Tři bar­vy je však s tím­to téma­tem spo­jen jen vel­mi vol­ně. Podstatu bra­tr­ství se mu však přes­to poda­ři­lo... Read more »

Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc)

Druhý film z tri­lo­gie Krzysztofa Kiéslowského, kte­rý navo­zu­je aso­ci­a­ce barva­mi fran­couz­ské vlaj­ky a revo­luč­ním hes­lem Volnost, rov­nost, bra­tr­ství. Tento film je hlav­ně sati­rou na dobo­vé pomě­ry v Polsku, ale uka­zu­je i slo­ži­tost komu­ni­ka­ce... Read more »

Tři barvy: Modrá (Trois Couleurs: Bleu)

Modrá, prv­ní film Krzysztofa Kieślowského z tri­lo­gie Tři bar­vy, je inspi­ro­ván význa­mem prv­ní bar­vy fran­couz­ské vlaj­ky (vol­nost). Read more »
Stránka načtena za 2,33304 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47606 KB. | 24.05.2024 - 12:17:53