Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hitman - Říkali nám dobří lidé: „U filmů, které produkuje Luc Besson, pohřběte veškeré naděje.“

Hitman - Říkali nám dobří lidé: „U filmů, které produkuje Luc Besson, pohřběte veškeré naděje.“

Hitman
Hitman
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 My jsme nepo­slou­cha­li. Varovali nás, že pokud, nedej Bože, je mís­tem pří­bě­hu Rusko a hlav­ní hrdi­na se nejme­nu­je Bourne, čekej­te to nej­hor­ší. Nevěřili jsme.Pistole

Někteří sar­kas­tic­ky při­po­mí­na­li, že adap­ta­ce počí­ta­čo­vých her jen málo­kdy sto­jí za pozor­nost. Při tom neza­po­mí­na­li nesluš­ně uka­zo­vat prs­tem na chudá­ka Uweho. Jenomže my jsme zno­vu a zno­vu roz­hod­ným hla­sem opa­ko­va­li svo­je: „Ne!“ Neboť věří­me v sílu lid­ské­ho ducha! S něhou vzpo­mí­ná­me na Angelinu Jolie, kte­rá by bez 3D-stříleček nemoh­la ces­to­vat po svě­tě a pokaž­dé si na památ­ku při­vá­žet dal­ší dítě, ani s B. Pittem by jí to tak dob­ře nedo­padlo. Pročež ponech­me stra­nou řeči o věcech před­chá­ze­jí­cích vzni­ku fil­mu a řek­ně­me si, proč tak oče­ká­va­ný pro­jekt ve výsled­ku sto­jí za sta­rou bač­ko­ru.

ZrcadloProblém roz­hod­ně nespo­čí­vá v pře­hlí­že­ní základ­ních reá­lií. Dopravní znač­ky v bul­har­šti­ně až tak neva­dí, ani nápis Народен театр Иван Вазов. Ne, není to prach mrt­vé­ho bul­har­ské­ho bás­ní­ka, kte­rý nedo­pře­je srd­ci kli­du, vždyť o „nic“ nejde. Kupříkladu James Bond napros­to bez­sta­rost­ně jez­dil v tan­ku a ničil vše, co sta­lo špat­ně na svém mís­tě. Bylo to dokon­ce zábav­né. Tak proč se u Hitmana po 20 minu­tách nikdo nesmě­je?

Začínat tím, že auto­ři před vzni­kem scé­ná­ře neo­po­me­nu­li shléd­nout Bourneovu tri­lo­gii, je i bez­tak kon­sta­to­vá­ním zřej­mé sku­teč­nos­ti. Točí pře­ce film pod­le PC hry, proč se pře­tě­žo­vat? A tak, chudák, Timothy Olyphant pobí­há tam a zpát­ky pokou­še­je se poro­zu­mět, jakou logi­ku má jed­ná­ní jeho posta­vy. Rovněž zkou­ší nedá­vat naje­vo poci­ty ze sleč­ny s make-upem dle let­ní módy na E 55.

DuoV jed­nom krá­lov­ství za deva­te­ro hora­mi žil kdy­si klon zabi­ják. Jednou oddě­lá afric­ké­ho váleč­né­ho zlo­čin­ce, jin­dy si zastří­lí na rus­ké­ho pre­zi­den­ta. Zkrátka co mu řek­nou, to bez­chyb­ně pro­ve­de. Snad jenom na ženy si nedo­vo­lí vztáh­nout ruku. Obzvláště má sla­bost pro tako­vé, co vypa­da­jí jako výše zmí­ně­né sleč­ny leh­čích mra­vů. Kvůli podob­ným typům má agent 47 těž­kou kri­zi, kvů­li níž volí únik někam do kli­du, aby se uve­dl do duchov­ní rov­no­váhy. Co bychom se divi­li? Byl pře­ce veden přís­ný­mi duchov­ní­mi k víře v trpě­li­vost a jis­tě také věří, že svět se mění niko­li silou zbra­ně, ale Božím slo­vem a lás­kou.

Z jeho způ­so­bu živo­ta plné­ho nási­lí není jed­no­du­chá ces­ta. Za pou­ži­tí stej­ných leb­kou­nů je na Agenta 47 uspo­řá­dán hon s pomo­cí metod, jakých done­dáv­na sám uží­val. Mimochodem stej­ně teto­va­ných klo­nů se v Rusku pofla­ku­jí hor­dy.  Nikomu však nepři­jdou pode­zře­lí - kde­pak pří­zvuk, lysá hla­va a teto­vá­ní. Jenom jeden afro-klon z toho vychá­zí dob­ře, pro­to­že mu není vidět čáro­vý kód na leb­ce. No a teď se má roz­hod­nout, kdo s koho. Buď je všech­ny pošle na schůzku s Pánem 47-čka, nebo oni, ať už tím mys­lí­me koho­ko­li, jeho.

No dob­ře, podob­ně inte­li­gent­ní scé­nář nevi­dí­me popr­vé. Rádi bychom, aby se na před­vá­dě­né dalo aspoň dívat. Tak čty­ři scé­ny se sty­lo­vý­mi pis­to­le­mi a lysi­nou upro­střed obra­zov­ky se napo­čí­tat dají, ale ten zby­tek je pros­tě tako­vý div­ný. Akce není akcí, nájem­ný vrah není nájem­ným vra­hem, ta baba je cák­lá… Všichni agen­ti zabi­já­ci, agen­ti Interpolu a FSB jenom zma­te­ně pobí­ha­jí a hro­zí zbra­ně­mi. Hlavní hrdi­na má sla­bost pro vyska­ko­vá­ní oknem a voze­ní mrt­vol v kuf­ru auta. Zároveň se tvá­ří napros­to výmluv­ně.  Z jeho výra­zu jas­ně čte­te otáz­ku „Co se to vlast­ně děje?“.  

Film měl roz­po­čet 70 mil. dola­rů. Kéž by za ně nato­či­li něco jiné­ho! Každopádně ti, kdo zna­jí her­ní sérii, se na Hitmana stej­ně podí­va­jí. Když pobě­ží titul­ky, vsta­nou, půjdou k oknu a budou s kamen­nou tvá­ří uva­žo­vat, jest­li se zasmát, nebo spáchat sebe­vraž­du. 


Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation


Podívejte se na hodnocení Hitman na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Falty

A zase kdo­si vnu­cu­je svůj neo­chvěj­ně nej­mou­dřej­ší názor, jak se mám dívat na film.
Já mám Hitmana jako oddychov­ku, Tim to hra­je skvě­le, záplet­ka sluš­ná, kdo nechce, ať se nedí­vá.

Mikey

Když už Hitman, tak dávám před­nost dru­hé jeho zfil­mo­va­né ver­zi z roku 2015, i když to také není žád­ná hit­pa­rá­da, při­jde mi že do obou fil­mů vybra­li her­ce, kte­ří vypa­da­jí jen jako něja­ká beta-verze Agenta 47, kte­rá té her­ní nesa­há ani po kot­ní­ky. Na dru­hou stra­nu, akce je fajn, má to i něja­ký děj, kou­kat se na to dá, ale tako­vých fil­mů je za posled­ních 10 let nespo­čet a to ani nemu­sí těžit z názvu úspěš­né her­ní série...

Freeman

Mně se ten film líbí. Oddychovka.

Daniel

Zaznělo slo­vo kre­té­na... Ten neměl co dělat, tak roz­ho­dl že něco zplo­dí. Film je to nor­mál­ní a spáchat sebe­vraž­du by mohl urči­tě autor toho­to člán­ku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

4
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93765 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72344 KB. | 19.05.2024 - 07:52:42