Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc)

Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhý film z tri­lo­gie Krzysztofa Kiéslowského, kte­rý navo­zu­je aso­ci­a­ce barva­mi fran­couz­ské vlaj­ky a revo­luč­ním hes­lem Volnost, rov­nost, bra­tr­ství. Tento film je hlav­ně sati­rou na dobo­vé pomě­ry v Polsku, ale uka­zu­je i slo­ži­tost komu­ni­ka­ce mezi lid­mi a vypo­ví­dá o sta­vu dneš­ní spo­leč­nos­ti.Hlavním hrdi­nou je Polák Karel Karel, kte­rý se v úvo­du fil­mu oci­tá u roz­vo­do­vé­ho sou­du v Paříži. Jeho fran­couz­ská man­žel­ka Dominique chce roz­vod hlav­ně pro Karlovu neschop­nost plnit man­žel­ské povin­nos­ti. Soud její argu­men­ty uzná a roz­ve­de je. V ten­to moment při­chá­zí Karel o vše na čem mu zále­že­lo: o svou lás­ku i o svůj kadeř­nic­ký salón. Je na dně. Snaží se situ­a­ci urov­nat a vnik­ne své býva­lé ženě do bytu a dou­fá, že dojde ješ­tě k něja­ké domluvě. Takhle to pře­ce nemů­že skon­čit. Manželka si však část své­ho bytu zapá­lí a logic­ky to chce svést na něj. V tuto chví­li mu už nezbý­vá nic jiné­ho než se vzdát. Karel se oci­tá bez peněz, dokla­dů, je hle­da­ný poli­cií za žhář­ství a zou­fa­le hle­dá způ­sob jak se vrá­tit zpět do Polska. Snaha vydě­lat si ale­spoň něja­ké pení­ze pro něho zna­me­ná, že hra­je na hře­ben v pod­cho­du met­ra. Tady se sezná­mí se svým kra­ja­nem Mikolajem, kte­rý mu nabíd­ne prá­ci nájem­né­ho zabi­já­ka. S jeho pomo­cí se Karel nako­nec dosta­ne do Polska ukry­tý ve vel­kém kuf­ru. Jeho plán je jas­ný. Co nej­rych­le­ji zbo­hat­nout, při­lá­kat Dominique z Paříže do Varšavy a koneč­ně se jí pomstít.

Předcházející popis děje je zřej­mě nejdel­ší ze všech tří fil­mů. Učinil jsem tak hlav­ně pro­to, že z jeho sle­do­vá­ní bych to asi tak­to přes­ně nepo­cho­pil. Vysvětlím. Ve fil­mu se vysky­tu­je něko­lik scén, kdy mi neby­lo zce­la jas­né jak kdo došel k něja­ké­mu roz­hod­nu­tí, nebo co před­chá­ze­lo jiné scé­ně, kte­rá na ni pak nava­zu­je. Do polo­vi­ny fil­mu je to jas­né. Karel je zou­fa­lý, poda­ří se mu dostat do Polska atd. (viz. úvod) Jakmile se, ale ocit­ne v Polsku a chce rea­li­zo­vat svůj plán je to hor­ší. Karel dostá­vá něja­kou zakáz­ku na vraž­du. Na špi­na­vém tržiš­ti či co, si vyslech­ne instruk­ce a ode­jde. O pár minut poz­dě­ji (neví­me jest­li něko­ho zabil, natož jest­li za to zís­kal pení­ze) už je z něj sluš­ně upra­ve­ný muž v oble­ku, kte­rý si v něja­kém domě, číta­jí­cím něko­lik prázd­ných míst­nos­tí, domlou­vá to jak si zde zaří­dí kan­ce­lá­ře, kde bude fax apod. Nebo jedi­ný člo­věk, kte­ré­ho má Karel zabít a my vidí­me o koho jde, je nako­nec Mikolaj, kte­rý mu v úvo­du dal tu zbraň a nabí­dl mu prá­ci zabi­já­ka. Snad jste pocho­pi­li co jsem chtěl vysvět­lit. Jako by pros­tě někam zmi­ze­lo vždy pár vte­řin, mezi dvě­ma scé­na­mi násled­kem čehož mi někdy návaz­nost neby­la zce­la jas­ná. Ale patr­ně to sou­vi­sí s tím, že Krzysztof Kiéslowski nebyl doslov­ný reži­sér a nechá­vá na divá­cích jed­not­li­vé drob­nos­ti si domys­let.

Ve všech ostat­ních slož­kách pla­tí to co jsem psal před­tím tj. herec­ké výko­ny, režie, kame­ra, vše opět spolehlivé.I přes­to, že Bílou pova­žu­ji z tri­lo­gie za nej­slab­ší, nejed­ná se zase o tak vel­ký roz­díl abych nemohl říct násle­du­jí­cí. Celá tri­lo­gie je co se týče kva­li­ty jed­not­li­vých dílů a mého hod­no­ce­ní ve stej­ném duchu a bez výky­vů. Ještě se slu­ší při­po­me­nout ale­spoň obsa­ze­ní hlav­ních rolí. Karla hra­je nám prak­tic­ky nezná­mý Zbigniew Zamachowski (Ohněm a mečem) jeho man­žel­ku ztvár­ni­la, již zná­měj­ší Julie Delpyová (Před úsvi­tem, Před sou­mra­kem.)

Závěrem tra­dič­ně ceny. Bílá byla v roce 1994 oce­ně­na napří­klad Stříbrným med­vě­dem na MFF v Berlíně.

Hodnocení:  80%


Podívejte se na hodnocení Tři barvy: Bílá na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Godzilla – První představení "MonsterVerse"6. dubna 2021 Godzilla – První představení "MonsterVerse" Je tomu už více než šedesát let, co přišla do kin první příšera atomového věku. K tomuto velkému výročí natočili Američané další oslavný film s touto japonskou ikonou. Bohužel celému […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jak býti dobrou ženou18. července 2020 Jak býti dobrou ženou Paulette je žena v nejlepších letech, která žije se svým manželem Robertem v malém městečku ve Francii. Společně provozují soukromou školu pro dospívající dívky, lidově řečeno rodinnou […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost in the Shell - 80 %29. března 2017 Ghost in the Shell - 80 % Co bychom měli čekat od sci-fi, které je v komiksové verzi kultovní? Asi taky kultovní film, že.   Ale to bychom měli mít opravdu zkušeného tvůrce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost in the Shell - trailer14. listopadu 2016 Ghost in the Shell - trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli. Trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • JULIETTE BINOCHE19. května 2014 JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezinárodní uznání. Jako jediná herečka se může pochlubit tím, že získala ceny za nejlepší ženský herecký […] Posted in Profily osob
  • Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)27. července 2008 Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge) Třetí barva francouzské vlajky vyjadřuje bratrství. Poslední film Krzysztofa Kiéslowského s jeho trilogie Tři barvy je však s tímto tématem spojen jen velmi volně. Podstatu bratrství se mu […] Posted in Filmové recenze
  • Čarovný les - O tvůrcích1. dubna 2015 Čarovný les - O tvůrcích MERYL STREEP (čarodějnice) za svou takřka čtyřicetiletou kariéru ztvárnila pozoruhodné množství nejrůznějších postav a kráčí světem divadla, filmu a televize po zcela ojedinělých […] Posted in Speciály
  • Final Patient, The (2005)19. prosince 2012 Final Patient, The (2005) Doktor Green skrývá děsivé tajemství, jehož vyzrazení může mít nedozírné následky. V malém městečku se stane jednoho dne velmi podivné neštěstí. Při dětském skotačení jednomu chlapci […] Posted in Horory
  • Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (Star Wars: Epizoda II - Klony útočí) - Deleted Scenes13. srpna 2015 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (Star Wars: Epizoda II - Klony útočí) - Deleted Scenes Další díl o smazaných scénách ve filmech. Pokračujeme v sérii Star Wars. Tentokrát 5. díl: Star Wars: Epizoda II - Klony útočí https://www.youtube.com/watch?v=LDPmS7a1UYo Posted in Smazané scény
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98901 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71748 KB. | 28.02.2024 - 08:15:55