Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Boss Level - Mel Gibson je už opravdu „dědek“

Boss Level - Mel Gibson je už opravdu „dědek“

Boss
Boss
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vysloužilý voják Roy Pulver (Frank Grillo) se dostá­vá do zvrá­ce­né­ho vlád­ní­ho pro­jek­tu, kte­rý ho nutí pořád doko­la pro­ží­vat den jeho smr­ti s cílem najít své vra­hy a zasta­vit toto zdán­li­vě neko­neč­né utr­pe­ní...

Režisér a sce­náris­ta Joe Carnahan se v Hollywoodu stal zná­mým jmé­nem díky fil­mo­vé pře­dě­láv­ce seri­á­lu A-Team, akč­ňá­ku s Liamem Neesonem v hlav­ní roli Mezi vlky nebo akč­ní kome­dii Šofér s Patrickem Wilsonem v hlav­ní roli. Carnahan se stal vel­mi zná­mým jmé­nem v oblas­ti rea­li­za­ce akč­ních fil­mů, šan­ci na něja­ký vět­ší holly­wo­od­ský úspěch mu ale zha­til fakt, že si moc nene­chá kecat do své prá­ce. Carnahan se tak za ty roky v Hollywoodu motal kolem vlast­ní tri­lo­gie Daredevil (ješ­tě před­tím než se prá­va vrá­ti­li k Marvel Studios), video­her­ní adap­ta­ce Uncharted nebo Mizerů 3, kvů­li své sna­ze si pře­de­vším obhá­jit svou vizi bez vět­ších kom­pro­pi­sů ale vět­ši­nou šan­ce na něja­ký ten vět­ší pro­jekt, kte­rý by tomu­to bez­po­chy­by zají­ma­vé­mu tvůr­ci udě­lal tro­chu vět­ší jmé­no nikdy nedo­šlo. Carnahan si tak oči­vid­ně bude muset vysta­čit se svý­mi men­ší­mi pro­jek­ty jako již del­ší dobu plá­no­va­ný Boss Level.

Carnahan si tak musel vysta­čit s men­ším roz­poč­tem, více než sluš­ným obsa­ze­ním (Frank Grillo je sym­paťák, Mel Gibson vždyc­ky potě­ší, Naomi Watts je pořád fajn, Michelle Yeoh je těž­ce nedo­ce­ně­ná) a pře­de­vším svým scé­ná­řem, vlo­ha­mi pro akč­ní řemes­lo a fak­tem aby film i přes svůj malý roz­po­čet půso­bil jako solid­ní akč­ní řemes­lo. A jak se to ve tedy ve finá­le poved­lo? Těžká otáz­ka!

Základní pro­blém Boss Levelu je v jeho vel­mi neza­jí­ma­vém a někdy vylo­že­ně ošk­li­vém vizu­á­lu. Ten film má vylo­že­ně vybled­lé bar­vy, neza­jí­ma­vou kame­ru a vypa­dá vylo­že­ně laci­ně. Možná je i prá­vě zde pro­blém s tím, že si Carnahan musel vysta­čit s men­ší část­kou, pře­ce jen ale zamr­zí když mi vět­ši­na zábě­rů evo­ko­va­la v lep­ším pří­pa­dě začí­na­jí­cí prá­ci ama­tér­ské­ho fil­ma­ře a v hor­ším pří­pa­dě ty fil­my, kte­ré se natá­če­li v Bulharsku, jdou rov­nou na DVD a v hlav­ní roli tam hra­je Steven Seagal. A tenhle fakt výsled­né­mu dojmu z Boss Level sha­zu­je sku­teč­ně hod­ně.

Nicméně má Boss Level nesku­teč­né srdíč­ko a Carnahan naser­ví­ro­val zají­ma­vý akč­ní film, kte­rý má vel­mi zají­ma­vé nápa­dy, sku­teč­ně zábav­né pasá­že, cel­kem sluš­né dialogy/hlášky a pře­de­vším jde sku­teč­ně o film jenž je má srdíč­ko na správ­ném mís­tě. Tak tro­chu.

Více na Kritiky.cz
Sladký život No, jak začít? Jak přistoupit ke klasice, která se vlastně již ani nedá nějak recenzovat? P...
Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatr...
Panda Fanda - pandí divoch Fanda a jeho cesta k umění kung-fu, k naslouchání a skromnosti Daleko v Číně, v jednom bambusovém lese, žije pandí rodina. Panda maminka má tři děti - d...
Full Game | Denmark vs. France | 2022 #IIHFWorlds ...
ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ Kdo přišel s nápadem natočit film o Vláďovi Mišíkovi? Točila ...

Boss Level je béč­ko. Ale je to béč­ko v tom lep­ším slo­va smys­lu. Carnahan zde více­mé­ně pra­cu­je s video­her­ní este­ti­kou a a námět spo­čí­va­jí­cí ve vyu­ži­tí časo­vé smyč­ky vyu­ží­vá vel­mi zají­ma­vým způ­so­bem. Frank Grillo je navíc sku­teč­ně sym­paťák a toho­hle čím dál tím více smr­tí pro­ško­le­né­ho zabi­já­ka mu bude­te věřit napros­to. Jeho pro­ta­go­nis­ta Roy Pulver má navíc uvě­ři­tel­nou moti­va­ci a jeho vztah s jeho rodi­nou je dosta­teč­ně dob­ře vykres­len.

Boss Level mě upřím­ně dost bavil do něja­ké prv­ní polo­vi­ny, poté při­šlo men­ší vystříz­li­vě­ní a uvě­do­mě­ní si, že i když kou­kám na něco vel­mi nevšed­ní­ho tak to roz­hod­ně nezna­me­ná, že kou­kám na kdo­ví­ja­kou fil­mař­skou špič­ku. Též někte­ré zvra­ty na mě nefun­go­va­li a při­sti­hl jsem se, že jsem pře­de­vším jeden zásad­ní oče­ká­val hod­ně dopře­du než na něj došlo.

Mel Gibson je tu fajn a tuhle roli si dle mého pohle­du na věc dost užil, není ho tu ale tolik co bys­te čeka­li a je to ško­da. Jeho Clive Ventor mě totiž bavil a straš­ně moc bych si přál kdy­by nám dal film vět­ší šan­ci ho poznat nebo ho snad i více pro­kres­lit. A to samé ve finá­le bohu­žel pla­tí i o posta­vách Naomi Watts a Michelle Yeoh, díky fak­tu, že je tu ale sku­teč­ně sym­pa­tic­ký a pove­de­ný pro­ta­go­nis­ta to ale zase tak moc neva­dí.

Zároveň mi při­šlo, že se Carnahan (dost mož­ná i kvů­li roz­počtu) neu­tr­hl ze řetě­zu tak moc jak mu to tenhle námět mohl umož­nit, přes­to si ale mys­lím, že je Boss Level dost nápa­di­tý, zábav­ný a sku­teč­ně Carnahanovým fil­mař­ským srdíč­kem pro­lez­lý záži­tek. První půl­ka je roz­hod­ně lep­ší a ani finá­le není kdo­ví­jak uspo­ko­ji­vé, Carnahanův akč­ňák ale přes­to urči­tě sto­jí za to vidět a nut­no jenom dou­fat, že snad ješ­tě někdy dosta­ne pří­le­ži­tost ujmout se vět­ší­ho pro­jek­tu, kde záro­veň bude moc obhá­jit svou vizi. Mám pocit, že s vět­ším roz­poč­tem, hez­čím vizu­á­lem, ješ­tě tak tro­chu lep­ším scé­ná­řem (Carnahanovi pomá­ha­li brat­ři Eddie a Chris Boreyovi, jak moc vel­ký jejich vklad byl se přes­ně neví) a vět­ším vyu­ži­tím fak­to­ru ohled­ně časo­vé smyč­ky jsme moh­li mlu­vit o jed­nom z nej­lep­ších akč­ňá­ků roku. Takhle se dá mlu­vit jenom o dosti fajn podí­va­né, kte­rá doká­za­la, že je Frank Grillo sym­paťák, jenž by si zaslou­žil vět­ší herec­ké pří­le­ži­tos­ti a Carnahan v sobě ty vlo­hy pro akč­ní film sku­teč­ně má. Ale pořád z toho moh­lo vylézt něco paměti­hod­něj­ší­ho a víc než jen ta výsled­ná oukey zále­ži­tost......

Více na Kritiky.cz
55. ZLÍN FEST: V HLAVNÍ ROLI HONZA ...
Robinsonův ostrov – 18.1.2017 Druhý díl Robinsonova ostrova....
Děsivé dědictví (2018) Film, který už v životě nechci vidět!!Hereditary získal nadměrný hype podobně jako Quiet Pl...
Přehlídka mikAki - sourozenecký dvojportrét, 10. - 12. 4. 2003 ...
Chata v horách | The Cabin in the Woods [65%] Chata v horách http://www.csfd.cz/film/253346-cabin-in-the-woods-the/ http://www.imdb.com/title...

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Boss na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
akeygon

Ach ta gra­ma­ti­ka recen­zen­ta.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31469 s | počet dotazů: 297 | paměť: 70125 KB. | 01.12.2023 - 14:26:53