Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pan Jangle a vánoční dobrodružství

Pan Jangle a vánoční dobrodružství

VanocniDobr
VanocniDobr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Veselého výrob­ce hra­ček Janglea (Forest Whitaker) kdy­si zra­dil pomoc­ník Gustafson (Keagan-Michael Key), kte­ré­mu věřil. O spous­tu let poz­dě­ji mu ale do živo­ta vstou­pí hod­ná a zvě­da­vá vnuč­ka Journey (Madalen Mills) a dá mu novou nadě­ji...

Vánoční svát­ky má vět­ši­na z nás osvěd­če­ná fil­mo­vý klasikami- Vánoce si už pros­tě vět­ši­na z nás nedo­ve­de před­sta­vit bez věč­ných repríz kla­sic­kých čes­kých pohá­dek, Sám doma, Smrtonosné pas­ti, Život je krás­ný, Lásky nebes­ké, Batman se vra­cí nebo Rockyho IV. A přes­to se kaž­dý rok obje­ví něja­kých pár poku­sů, kte­ré by se rádi stá­li tou novou vánoč­ní kla­si­kou. Netflix to letos zku­sil s pohád­kou Pan Jangle a vánoč­ní dob­ro­druž­ství reži­sé­ra a sce­náris­ty Davida E. Talberta (kte­rý má již zku­še­nost s jis­tý­mi vánoč­ní­mi fil­my, kte­ré byli míře­ny pře­de­vším na afro­a­me­ric­ké pub­li­kum), kte­rá má navíc v hlav­ní roli Foresta Whitakera. Povedlo se Netflixu sku­teč­ně dodat novou vánoč­ní kla­si­ku?

Nemyslím si to. Pan Jangle a vánoč­ní dob­ro­druž­ství je roz­hod­ně vizu­ál­ně vel­mi půso­bi­vá podí­va­ná na kte­ré jsou pro­ducti­on valu­es nesku­teč­ně znát a věřím, že tahle pohád­ka sku­teč­ně mla­dé divá­ky neu­ra­zí, zvláš­tě když sku­teč­ně hod­ně čer­pá z atmo­sfé­ry Vánočních svát­ků.

Jenomže je tu něko­lik problémů- Především jde o muzi­kál! V pří­pa­dě, že rea­li­zu­je­te muzi­kál musí­te mít doko­na­lé tex­ty pís­ní, chytla­vou muzi­ku a také pove­de­nou dopro­vod­nou cho­re­o­gra­fii taneč­ních scén. Nic z toho bohu­žel ale Pan Jangle nemá. Není to tragé­die, záro­veň si ale celou dobu bude­te jed­no­du­še říkat, že roz­hod­nu­tí o tom, že film bude záro­veň muzi­kál bylo tak tro­chu mimo. A bohu­žel si tohle roz­hod­nu­tí film není scho­pen obhá­jit.

Další kámen úra­zu je, že má ten­to film sko­ro 2 hodi­ny! 2 hodi­ny pro vánoč­ní pohád­ku je sku­teč­ně moc a opět dvoj­ná­sob v pří­pa­dě, že pro to není důvod. V pří­pa­dě ose­ká­ní muzi­ká­lo­vých čísel ten film mohl roz­hod­ně dra­ma­tur­gic­ky půso­bit pev­ně­ji, přes­to se ale musí nechat, že to nejsou dvě hodi­ny čiré­ho utr­pe­ní. Spíše jen sku­teč­ně tak tro­chu pře­ta­že­né dvě hodi­ny.

Tenhle film má naštěs­tí štěs­tí v dob­rém cas­tingu. Forest Whitaker je hod­ně fajn, Keegan-Michael Key zde dostá­vá pří­le­ži­tost se sku­teč­ně vyřá­dit, Hugh Bonneville mě jako vždyc­ky bavil a mla­dá Madalen Mills je sym­pa­tic­ká a talen­to­va­ná dět­ská hereč­ka.

Výprava se oprav­du poved­la a ten film vypa­dá oprav­du krás­ně, dra­ze a vánoč­ní atmo­sfé­ra sála všu­de kolem. Efekty jsou též na vrchol­né úrov­ni, hud­ba Johna Debneyho je fajn a celé to sku­teč­ně není vylo­že­ným prů­se­rem. Zamrzí jen fakt, že je film sku­teč­ně pře­ta­že­ný, jeho muzi­ká­lo­vá čís­la nefun­gu­jí jak by měli, scé­nář není kdo­ví­ja­ká pec­ka a celé to posel­ství, kte­ré tak nějak od pohád­ky oče­ká­vá­te tu nefun­gu­je tak jak by asi chtě­lo. Tedy mini­mál­ně pokud jsem ho já osob­ně pocho­pil tak jak jsem měl. A pokud ano, tak oprav­du tak tro­chu krou­tím hla­vou.

Pokud vás už sku­teč­ně o Vánocích nudí ruti­na a chce­te zku­sit něco nové­ho, Panu Jangleovi a vánoč­ní­mu dob­ro­druž­ství teo­re­tic­ky šan­ci dát může­te. Nečekejte ale novou vánoč­ní kla­si­ku, kte­rou si bude­te od aktu­ál­ní­ho roku pouš­tět rok kaž­dý. Pokud ale na kon­ci roku bude­te dohá­nět vánoč­ní fil­my, Pan Jangle si vaše igno­ro­vá­ní vylo­že­ně neza­slou­ží. Ale zase si neza­slou­ží, abys­te od něj čeka­li sku­teč­ný fil­mo­vý kle­not. Jen sku­teč­ně více­mé­ně fajn vánoč­ní výplach.....

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Netflix / Gareth Gatrell


Podívejte se na hodnocení Pan Jangle a vánoční dobrodružství na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,82945 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71930 KB. | 22.07.2024 - 07:33:42