Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Cesta na Hrad: Debata

Cesta na Hrad: Debata

Foto: Bazi / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Foto: Bazi / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Nejlepší čes­ká kome­die za hod­ně dlou­hou dobu. Škoda, že tako­vé­hle deba­ty nevy­chá­ze­jí čas­tě­ji. Je to bez­po­chy­by úžas­ný kon­cept, kte­rý by měl poten­ci­ál zabo­do­vat i v kinech. Chtělo by to jen něja­ké­ho šikov­něj­ší­ho obchod­ní­ho zástup­ce, kte­rý by se Nově posta­ral o pro­pa­gač­ní mate­ri­á­ly.

Název Cesta na Hrad: Debata sku­teč­ně není dosta­teč­ně slib­ný, člo­věk by z toho snad­no mohl pod­leh­nout něja­ké­mu faleš­né­mu vje­mu – tře­ba že se jed­ná o seri­óz­ní dis­ku­zi. Debata 2023 při­tom ale dale­ko více při­po­mí­ná poupra­ve­nou ver­zi seri­á­lu Kdo pře­ži­je, ako­rát bez akč­ních prv­ků. Daleko více by se tedy šik­lo pojme­no­vá­ní Kdo pře­ži­je ces­tu na Hrad?, pří­pad­ně Kdo pře­ži­je deba­tu? Takový název nejen­že je dale­ko výstiž­něj­ší a podob­něj­ší reál­né­mu for­má­tu, ale záro­veň v divá­ko­vi pro­bou­zí zvě­da­vost – fanouš­ci gene­rá­la Pavla se budou těšit na air­sof­to­vý šam­pi­o­nát mezi ucha­ze­či, obdi­vo­va­te­lé Nerudové dou­fat v dota­zo­vé infer­no a voli­či Andreje Babiše se zase budou chtít dovtí­pit, kdo umřel.

Mluvě o tom, napa­dá mě, jaký mají vůbec demo­kra­tic­ké vol­by smy­sl? Proč pros­tě jed­not­li­vé ucha­ze­če nej­pr­ve nepodro­bit inte­lek­tu­ál­ní­mu tes­tu a násled­ně vítě­ze nena­hnat do aré­ny, ať před­ve­dou, co umí? Kdo pře­ži­je na Hrad! Dobrá, nechal jsem se unést. Každopádně vče­rej­ší deba­ta byla pro mě spl­ně­ný sen. Konečně se v něja­kém čes­kém poči­nu poda­ři­lo vyba­lan­co­vat hra­ni­ci mezi humo­rem a bizar­nost­mi do rov­no­váž­né­ho sta­vu: 100 % : 100 %.

 S rodin­kou jsme si k deba­tě uva­ři­li sla­ný pop­corn, nali­li do skle­nek Kofolu a pří­jem­ně se k ní uve­le­bi­li na gau­či. Přirozeně jsem jsi to nemohl nechat ujít, když se tvůr­cům poda­ři­lo sehnat do ansám­blu mého oblí­be­né­ho her­ce Andreje „mám rád lidi a budu jim pomá­hat“ Babiše. Je to show­man!

Top hláš­ky AB: Vy oba jste jen teo­re­ti­ci. Já jsem taky eko­nom, ale prak­tik. Tahle vlá­da vůbec nechá­pe, co jsou to pří­jmy. Moje hes­lo je pomá­hat lidem a to jsem vždyc­ky dělal. Bojovali jsme spo­leč­ně: armá­da, gene­rál Procházka, hasi­či, poli­cis­té. Teď vám řek­nu, proč mám prav­du. Inicioval bych jed­ná­ní o míru, mlu­vil bych s pre­zi­den­tem Macronem, němec­kým, rumun­ským, bul­har­ským, turec­kým pre­zi­den­tem, všech­ny je znám. Budu se cho­vat jak zvr­cho­va­ný pre­zi­dent.“ „Mnohomluvnost ješ­tě nezna­me­ná, že se říká něco pod­stat­né­ho.“

10/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65405 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72304 KB. | 20.05.2024 - 02:10:15