Kritiky.cz > Horory > Black as Night (2021)

Black as Night (2021)

rp Black as Night 2021.jpg
rp Black as Night 2021.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už i čer­no­ši mají svou vari­a­ci na Buffy…

Shawna žije se svým otcem a bra­t­rem v New Orleans. Po niči­vých násled­cích huri­ká­nu Katrina se jejich mat­ka psy­chic­ky zhrou­ti­la, pro­padla dro­gám, odci­zi­la se rodi­ně a zača­la žít mezi chu­di­nou a feťá­ky. Shawna jí čas od času navště­vu­je, nej­ví­ce času trá­ví se svým kama­rá­dem Pedrem a pota­jí poku­ku­je po Chrisovi. Během jed­né noci je však napa­de­na a pokou­sá­na upí­ry a od té chví­le se její život obrá­tí naru­by. Neprošla sice pro­mě­nou, její mat­ka však tako­vé štěs­tí nemě­la a tak mla­dá dív­ka vyhlá­sí upí­rům vál­ku. Společně s Pedrem, Chrisem a Granyou, odha­lí ďábel­ské plá­ny vůd­ce upí­rů Babineauxe, kte­rý mezi spo­di­nou budu­je armá­du upí­rů a naše par­tič­ka je odhod­lá­na tvo­ry noci za kaž­dou cenu zasta­vit…Český název: Temnota noci

Režie: Maritte Lee Go

Rok výro­by: 2021

Délka: 87 min

Země: USA

 

Hrají:

Asjha Cooper...(Shawna)

Mason Beauchamp...(Chris)

Fabrizio Guido...(Pedro)

Abbie Gayle...(Granya)

Keith David...(Babineaux)

Derek Roberts...(Steven)

...a dal­ší


Buffy na afro­a­me­ric­ký způ­sob. Jak jinak nazvat ten­to nepří­liš pove­de­ný upí­ří kou­sek, kte­rý tak nějak pro­sviš­těl kolem, aniž by upou­tal vět­ší pozor­nost. Já se ani moc nedi­vím, že se u divá­ků pří­liš vel­ké obli­by nedo­čkal, přes­to si nemys­lím, že by šlo o vylo­že­nou kata­stro­fu. Je však potře­ba říci, že jde o kla­sic­ký kou­sek nato­če­ný čer­no­chy pro čer­no­chy, tak­že se tu samo­zřej­mě obje­ví řada nará­žek na zlé bělo­chy, otro­kář­ství – jak to mají Afroameričané těž­ké, nebu­de chy­bět homose­xu­ál­ní a transse­xu­ál­ní vlož­ka, cedul­ka Black Lives Matter, atd.

 

Ale pojď­me k samot­né­mu fil­mu. Když se doká­že­te povznést nad tou omáč­kou oko­lo, máme tu i tak dost sla­bý a nikterak ori­gi­nál­ní pří­běh, nějak extra záživ­nou atmo­sfé­ru, ale zas na dru­hou stra­nu herec­ké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných neby­li zas až tak kata­stro­fál­ní a úto­ky upí­rů taky neby­li špat­né. Dokonce jsem tu nara­zil na něko­lik bojo­vých scén, kte­ré se mi líbi­ly. Občas to mělo i sluš­nou kome­di­ál­ní vlož­ku, něja­kou tu pove­de­nou hláš­ku a česnek tu hrál dost pod­stat­nou roli.

 

Asi nej­zná­měj­ší tvá­ří toho­to fil­mu je herec Keith David, kte­rý zde ztvár­nil hlav­ní zápor­nou posta­vu. Byl to prá­vě on, kdo byl jed­ním z mála pozi­tiv toho­to fil­mu. Co se mi však nelí­bi­lo na samot­ných upí­rech, byl ten jejich řev, když byli pro­pích­nu­ti dře­vě­ným kolí­kem či zasa­že­ni stří­brem nebo česne­kem. Tohle si moh­li tvůr­ci váž­ně odpus­tit – lezlo mi to dost na ner­vy.


Hodnocení:

30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86943 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71823 KB. | 21.07.2024 - 01:08:02