Kritiky.cz > Horory > Jason Lives: Friday the 13th Part VI (1986)

Jason Lives: Friday the 13th Part VI (1986)

rp Jason Lives Friday the 13th Part VI 1986.jpg
rp Jason Lives Friday the 13th Part VI 1986.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tommy Jarvis svou neo­pa­tr­nos­tí pro­bu­dí Jasona zpět k „živo­tu“ a ten se samo­zřej­mě hned pus­tí do „prá­ce“…


Tommy Jarvis se sice ješ­tě úpl­ně nevzpa­ma­to­val ze své­ho psy­chic­ké­ho roz­po­lo­že­ní, ale kdo by se mu divil, po všech těch hrůzách kte­ré zažil ať už v dět­ství, nebo během masa­k­ru v psy­chi­at­ric­kém zaří­ze­ní Pinehurst. Ze svých fyzic­kých ran se však už vylí­zal a roz­ho­dl se udě­lat za svou minu­los­tí tlus­tou čáru. K tomu však potře­bu­je ješ­tě jed­nou navští­vit Crystal Lake, nebo lépe řeče­no tam­ní hřbi­tov, kde byl Jason před časem pocho­ván. Chce se ujis­tit, zda tam sku­teč­ně leží jeho ostat­ky a ty při té pří­le­ži­tos­ti zni­čit jed­nou pro­vždy. Společně se svým kama­rá­dem Allenem najdou hrob, vyko­pou truhlu i s ostat­ky, ale když se je chys­tá polít ben­zí­nem, začne bouř­ka a něko­lik bles­ků ude­ří do kovo­vé tyče, kte­rou před­tím Tommy do hni­jí­cí­ho těla zabo­dl. To zapří­či­ní, že Jason zno­vu oži­je, nasa­dí si mas­ku a zabi­je Allena. Tommy se štěs­tím uni­ká a Jason vyrá­ží na dal­ší „krva­vý lov“. U jeze­ra Crystal Lake totiž byl mezi­tím vybu­do­ván nový tábor, kte­rý stej­ně jako neda­le­ké měs­teč­ko změ­nil název na Forest Green. Kromě něko­li­ka vedou­cích je tu i spous­ta dětí – pro Jasona láka­vé cíle a spous­ta „zába­vy“. Tommy Jarvis vědom si své chy­by, se poku­sí varo­vat zdej­ší­ho šeri­fa, ale ten mu nevě­ří a pova­žu­je ho za bláz­na. Tento názor však nesdí­lí jeho dce­ra Megan, kte­rá je jed­nou z vedou­cích v tábo­ře a má o své kole­gy a svě­řen­ce strach. Že opráv­ně­ně, o tom se brzy všich­ni pře­svěd­čí nejen na vlast­ní oči, ale i kůži. Jason roz­pou­tá dal­ší krva­vé orgie a jak se zdá, ten­to­krát nee­xis­tu­je žád­ný způ­sob, jak ho zasta­vit. Nebo ano…?


Český název: Pátek tři­nác­té­ho 6: Jason žije

Režie: Tom McLoughlin
Rok výro­by: 1986
Délka: 86 min
Země: USA
Hrají:
C.J. Graham...(Jason Voorhees)
Thom Mathews...(Tommy Jarvis)
Jennifer Cooke...(Megan)
David Kagen...(šerif Garris)
Kerry Noonan...(Paula)
Renée Jones...(Sissy)
...a dal­ší


Po nepří­liš půso­bi­vé a hlav­ně dosti odliš­né pět­ce při­chá­zí nejen dal­ší změ­na na reži­sér­ské­mu postu, ale i pří­stup ke dvě­ma nej­hlav­něj­ším posta­vám celé série – Jason – Tommy. Oba dva zde hra­jí mno­hem důle­ži­těj­ší roli, než tomu bylo prá­vě u před­cho­zí­ho dílu a to se samo­zřej­mě pro­je­vi­lo i na divác­ké pří­z­ni. Té se šest­ce dosta­lo vcel­ku v hoj­né míře, hlav­ně tedy v době své­ho vzni­ku. Mnozí ji v kva­li­tě i atmo­sfé­ře při­rov­ná­va­li k prv­ním dílům, s čímž musím sou­hla­sit, no a někte­ří ji dokon­ce ozna­ču­jí za nej­lep­ší díl celé série – s tím už zas až tolik nesou­hla­sím. Nicméně i v tom­to pří­pa­dě jsem se dočkal doce­la půso­bi­vé podí­va­né.
Hnijící Jason vypa­dal super a byl opět ve skvě­lé for­mě. Ani po tako­vé době neza­po­mněl na své zabi­jác­ké kout­ky a výkři­ky boles­ti a vůně krve z něj během něko­li­ka minut udě­la­ly opět tu maši­nu na zabí­je­ní, díky čemuž si jej tolik lidí oblí­bi­lo. Kreativita ho neu­pus­ti­la ani ten­to­krát, no a přes­to­že ze vše­ho nej­ra­dě­ji zabi­jí mače­tou, tak i ten­to­krát neo­po­vr­hl pou­žít k mor­do­vá­ní coko­liv, co bylo zrov­na po ruce. Obětí tu bylo taky požeh­na­ně, jen mi nešlo moc pod fou­sy, proč nechal bez povšim­nu­tí tolik děcek. Mohla být ješ­tě vět­ší zába­va.
Samozřejmě nechy­bě­lo ani něko­lik situ­a­cí, kte­ré oko­ře­nil čer­ný humor nebo pros­tě jen momen­ty, jímž se divák spí­še zasmál, než aby ho nějak vystra­ši­li. Viz scén­ka s dvo­ji­cí v kara­va­nu, nebo zabi­tí hrob­ní­ka. Samotná atmo­sfé­ra ale tím­to pří­stu­pem nikterak neu­tr­pě­la. V někte­rých pasá­žích nechy­bě­la špet­ka napě­tí a i někte­ré vraž­dy byly doce­la kre­a­tiv­ní a v té době ješ­tě tolik okou­ka­né. Nicméně ten­to­krát se jim oprav­du pove­dl hlav­ně samot­ný závěr. Jason vs. vrtu­le – co víc si mohl divák přát. A ten­to­krát mi ani nechy­bě­la absen­ce naho­ty. Což je mož­ná ško­da, pro­to­že Jennifer Cooke byla pěk­ná hol­ka, ale tak dalo se to pře­žít i bez „kozi­ček“. Šestku tak samo­zřej­mě opět oce­ním lehce nad­prů­měr­ným hod­no­ce­ním, pro­to­že já se u ní bavil od začát­ku až do kon­ce.

Hodnocení:
70% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32775 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72219 KB. | 24.05.2024 - 11:26:05