Kritiky.cz > Domácí rady > Co je bekovka Newsboy?

Co je bekovka Newsboy?

https://domacirady.cz/wp-content/uploads/2021/05/panska-bekovka-washington.jpg
https://domacirady.cz/wp-content/uploads/2021/05/panska-bekovka-washington.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to klo­bouk s kšil­tem šitý z osmi klí­no­vi­tých kusů lát­ky, kte­ré upro­střed jsou spo­je­ny knof­lí­kem. Knoflík je nezbyt­ným ele­men­tem. Kšilt je krát­ký a zakři­ve­ný, je při­šit nebo se při­pí­ná patent­kou. Newsboy s kšil­tem, kte­rý není při­pev­ně­ný, se nazý­vá Gavroche po posta­vě Victora Huga.

Kde potká­te bekov­ky

Pánská bekov­ka Newsboy se pova­žu­je za tra­dič­ní, ale v posled­ní době zaží­vá rene­san­ci, pro­to­že si na začát­ku 21. sto­le­tí zís­ka­la obli­bu mezi mód­ní domy a hips­te­ry. Dnes najde­me Newsboy a Flatcap ve vět­ši­ně obcho­dů. Přes léto páno­vé volí měk­ké bavl­ně­né lát­ky, kte­ré chrá­ní před slun­cem. V zimě jsou popu­lár­ní bekov­ky z vlny nebo tví­du, neboť jsou for­mál­ní, ale nepů­so­bí seri­óz­ně. V roce 2011 se kvů­li oži­ve­ní zájmu po domá­cí­mi šití do tren­dů dosta­la barev­ná bavl­na.
Bekovky se vrá­ti­ly do módy a byli v nich spat­ře­ni mno­zí slav­ní her­ci: Robert De Niro, George Clooney, Brad Pitt, Bruce Willis, Robert Downey Jr., Will Smith, Gerard Butler, Jason Stathom a dal­ší. Také jsou oblí­be­ny i mezi zná­mé hudeb­ní­ky: Brian Johnson z AC / DC, Justin Timberlake, P. Diddy. Existují dokon­ce dvě kape­ly, kte­ré dosta­ly svá jmé­na po bekov­kách: rocko­vá sku­pi­na Newsboy a kape­la Flatcap Music.

Brian Johnson AC DC bekovka newsboy

Historie

Pánské bekov­ky Newsboy byly popu­lár­ní v Evropě a Severní Americe již na kon­ci 19.-začátku 20. sto­le­tí jak mezi chla­py, tak i mezi muži. I když zís­ka­la svůj název díky klu­kům, kte­ří pro­dá­va­li novi­ny na uli­cích New Yorku, byla oblí­be­ná mezi vše­mi vrst­va­mi oby­va­tel.

Prodejci novin, St. Louis, 1910

Na fot­kách z té doby je vidět, že bekov­ky nosi­li nejen pro­dej­ci novin, ale i doka­ři, oce­lá­ři, loďa­ři, far­má­ři, žeb­rá­ci, zlo­čin­ci, děl­ní­ci a obchod­ní­ci. Dalším důka­zem jsou teh­dej­ší romá­ny a fil­my. Nakonec si pán­ské bekov­ky oblí­bi­la i vyš­ší tří­da, pro níž se sta­ly oble­če­ním pro vol­ný čas, a pro­to byly typic­ky spo­je­né s před­sta­vou úspěš­ných spor­tov­ců a gol­fo­vých hrá­čů.

Jak nosit Newsboy

V dneš­ní době díky obrov­ské­mu výbě­ru beko­vek lze je nosit po celý rok. Na léto se hodí mode­ly z bavl­ny a ple­te­ni­ny, před deš­těm ochrá­ní bekov­ka z voděo­dol­né­ho mate­ri­á­lu, a v zimě se nosí vari­an­ty s tep­lou pod­šív­kou. Je dob­ré, jest­li zakrý­vá uši a krk, což je důle­ži­té ve větr­ném poča­sí. Když není potře­ba, jed­no­du­ché se scho­vá dovnitř.

Zimní bekov­ka s ochra­nou před větrem a mra­zem.

Pravidla výbě­ru bekov­ky Newsboy:

 1. Zvolte si správ­nou veli­kost. Musí pev­ně sedět na hla­vě, ale být tro­chu vol­ná. Víc infor­ma­cí o výbě­ru veli­kos­ti.
 2. Dodržujte pro­por­ce. K obli­če­ji ve tva­ru troj­ú­hel­ní­ku se neho­dí bekov­ka s vel­kým vrš­kem. Oválnému, kula­té­mu a čtver­co­vé­mu tva­ru slu­ší objem­né Newsboy. Pokud máte širo­ké čelo, objem­ná bekov­ka jej hez­ky zamas­ku­je (viz foto). Víc infor­ma­cí o výbě­ru beko­vek pod­le tva­ru obli­če­je.
 3. Vybírejte něco jed­no­du­ché. Opravdu si mys­lí­me, že kaž­dá bekov­ka je skvě­lá. Pokud jen s nimi začí­ná­te, rad­ši si zvol­te kva­lit­ní, ale ne dra­hou bekov­ku a již poté si může­te roz­ší­řit svou kolek­ci. Zkušení milov­ní­ci beko­vek mají zpra­vi­dla 3–5 mode­lu pro jakou­ko­liv udá­lost a nála­du.
 4. Vybírejte pod­le sezó­ny. V inter­ne­to­vém obcho­dě Colin Virile může­te nasta­vit fil­tr a vyhle­dat let­ní, mezi­se­zón­ní nebo zim­ní bekov­ky.
 5. Pečlivě vybí­rej­te bar­vu. Klasikou jsou svět­le šedá, tma­vě mod­rá, čer­ná. Mezi všed­ní bar­vy pat­ří žlu­tá, zele­ná a dal­ší syté bar­vy.

Výběr beko­vek Newsboy od Colin Virile

Bekovka Newsboy se hodí téměř ke vše­mu od for­mál­ní­ho oble­ku až po všed­ní out­fi­ty. Tu svo­ji pra­vou u nás najde kaž­dý, jak mana­žer v saku, tak i fešák v čer­ve­ných dži­nech.

Vy?be?r bekovek Newsboy od Colin Virile

Jak vybrat bekov­ku k oble­ku či kabá­tu.

Panska? bekovka Washington

1. Pánská bekov­ka Washington
Formální bekov­ka z pev­né vlny dopl­ní váš kabát a ochrá­ní před mra­zem.

Pa?nska? bekovka Bronx

2. Pánská bekov­ka Bronx
Pokud máte svět­lej­ší oblek, bude se Vám hodit pán­ská bekov­ka Bronx.

Jak vybrat uni­ver­zál­ní bekov­ku pro kaž­dý den

https://colinvirile.cz/sites/default/files/Pa%CC%81nska%CC%81%20bekovka%20Brooklyn.jpg

Pánská bekov­ka Brooklyn vypa­dá sty­lo­vě a moder­ně, i když má tra­dič­ní bar­vu. Hodí se jak ke všed­ní­mu, tak i spo­le­čen­ské­mu out­fi­tu.

Jak vybrat vese­lý klo­bouk pro pro­cház­ku v par­ku

https://colinvirile.cz/sites/default/files/Pa%CC%81nska%CC%81%20bekovka%20Manhattan.jpg

Přidejte víc barev! Pánská bekov­ka Manhattan před­sta­vu­je irský styl, kte­rý se vyzna­ču­je leh­kos­tí a mixem látek. Udělejte radost přá­te­lům nebo rodi­ně svým zají­ma­vým vzhle­dem.

Jak nosit klo­bouk v deš­ti.

https://colinvirile.cz/sites/default/files/%20Panska%CC%81%20bekovka%20Glasgow.jpg

Bekovka Newsboy z voděo­dol­né­ho mate­ri­á­lu ochrá­ní hla­vu před deš­těm a rozum před smut­nou nála­dou. Podívejte se na pán­skou bekov­ku Glasgow.

Shrnutí

Pánské bekov­ky Newsboy jsou vhod­né pro muže růz­né­ho věku, povo­lá­ní a soci­ál­ní­ho posta­ve­ní. Je poho­dl­ná a neba­nál­ní, hodí se ke vše­mu a je aktu­ál­ní po celý rok. Nakupujte Newsboy v inter­ne­to­vém obcho­dě Colin Virile. 7 % z kaž­dé­ho náku­pu posí­lá­me na dob­ro­čin­né úče­ly, což je sou­čás­tí naše mise. Přidejte se ke spo­le­čen­ství mužů, kte­rým zále­ží.

Zdroj foto: Pixabay

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Sněžné bratrstvo6. ledna 2024 Sněžné bratrstvo Netflix a J.A.Bayona doručil rekonstrukci známého příběhu o pádu letadla s rugby týmem v roce 1972 a ikdyž Originál Alive je povedený, tak tenhle modernější kabát tomu sluší ještě více. […] Posted in Krátké recenze
 • Den se StarDance na festivalu Zlatá Praha23. září 2018 Den se StarDance na festivalu Zlatá Praha 21.9.2018. https://www.youtube.com/watch?v=NgDZc6Pl7xs https://www.youtube.com/watch?v=Bn8-ChdJl7A https://www.youtube.com/watch?v=GAhXBPHvo4A https://www.youtube.com/watch?v=9L […] Posted in Videa
 • Nejhledanější muž (40%)17. dubna 2015 Nejhledanější muž (40%) Špionážní drama o sledování záhadného muže dělí diváky na dva znesvářené tábory. Do kterého se zařadíte vy? Kontroverzní je přídomek, který tomuto snímku můžeme s čistým srdcem dát. Film […] Posted in Filmové recenze
 • Karel Höger17. června 2014 Karel Höger Karel Höger (17. června 1909, Brno-Královo Pole – 4. května 1977, Praha) byl významný český herec. Byl to velice jemný člověk s mimořádně citlivým hereckým projevem a kultivovanou […] Posted in Profily osob
 • Vyhnání Gerty Schnirch - Kateřina Tučková12. září 2020 Vyhnání Gerty Schnirch - Kateřina Tučková Kniha Vyhnání... vzbudila (a stále vzbuzuje) docela velké emoce. Příběhem se navíc odehrává v době, která je už po delší čas v místě mého zájmu, takže.... jsem celkem logicky neodolal.A […] Posted in Recenze knih
 • Zvířátka doma28. září 2017 Zvířátka doma Malé děti nejvíce nadchnou knížky o zvířatech. A hlavně těch, které dobře znají – ať už jde o pejska, kočičku nebo papouška.  O zvířátkách vypráví i nová knížka z nakladatelství Egmont […] Posted in Recenze knih
 • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
 • Fialky, tajemství a jiné povídky12. listopadu 2023 Fialky, tajemství a jiné povídky Daniela Fischerová je známá především jako autorka rozhlasových her a filmových scénářů a nyní své příznivce a nejen je potěšila souborem Fialky, tajemství a jiné povídky. Na první pohled […] Posted in Recenze knih
 • #2032: DC komiksový komplet 71: Superman/Batman - Trýzeň11. září 2019 #2032: DC komiksový komplet 71: Superman/Batman - Trýzeň DC komiksový komplet 71: Superman/Batman - Trýzeň (Superman/Batman: Torment)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 37 až 42 série […] Posted in Recenze komiksů
 • Všechno nejlepší, Bene!15. srpna 2017 Všechno nejlepší, Bene! Dnes slaví své pětačtyřicáté narozeniny jeden z mých největších oblíbenců, slavný hollywoodský herec a režisér Ben Affleck. Pojďme si při této slavnostní příležitosti připomenout deset […] Posted in Kritický Klub
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56116 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71764 KB. | 18.06.2024 - 18:45:27