Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Noc v muzeu 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian)

Noc v muzeu 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian)

n200911191132 Obr
n200911191132 Obr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Noc v muzeu 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian)V dru­hém pokra­čo­vá­ní úspěš­né kome­die je Přírodovědné muze­um uza­vře­no kvů­li rekon­struk­ci a expo­ná­ty jsou ulo­že­ny ve washing­ton­ském Federálním archi­vu, kte­rý se díky pří­tom­nos­ti magic­ké des­ky rov­něž sta­ne mís­tem, kde řádí obživlé expo­ná­ty. Dá se ale vstou­pit do stej­né řeky dva­krát?

 

Je těž­ké natá­čet pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho fil­mu. Úspěšným se stal díky ori­gi­nál­ní­mu nápa­du, jedi­neč­né herec­ké prá­ci a reži­sé­ro­vu vede­ní. Od pokra­čo­vá­ní se pro­to oče­ká­vá ješ­tě víc a v ješ­tě lep­ší kva­li­tě. Ne kaž­dý se pus­tí do natá­če­ní „seque­lu“, stej­ně tak ne kaž­dý je Shawnem Levym.

To, co se ve výsled­ku dostá­vá na fil­mo­vé plát­no / obra­zov­ku je film, kte­rý se čas­to s opo­vr­že­ním ozna­ču­je jako „pra­choby­čej­ná dvoj­ka“ - s vyu­ži­tím sta­rých rekvi­zit, her­ců, nápa­dů a situ­a­cí. Změny jsou čas­to kos­me­tic­ké­ho rázu. Tak tře­ba náš sta­rý zná­mý Larry Daley je nyní maji­te­lem úspěš­né fir­my, jeho syn se už nemu­sí bát, že v otco­vě luxus­ním bytě vypnou proud kvů­li nepro­pla­ce­ným slo­žen­kám a jeho uči­tel hry na kyta­ru nedo­sta­ne měsíč­ní šek.

Idylu a mono­tón­nost Larryho živo­ta naru­ší nut­nost vrá­tit magic­kou des­ku a zachrá­nit při tom sta­ré přá­te­le před obživlým fara­o­nem a jeho spo­leč­ní­ky (Ivan Hrozný, Napoleon, Al Capone - Darth Vader, mimo­cho­dem, rov­něž usi­lo­val o vstup do orga­ni­za­ce, ale neu­spěl). Larry se vydá­vá do Washingtonu, dostá­vá se do skla­diš­tě a veden scé­ná­řem posluš­ně zkou­ší „nased­nout na kolo­toč“.

Ve výsled­ku je film pře­pl­něn his­to­ric­ký­mi posta­va­mi, což vede ke zmno­že­ní spe­ci­ál­ních efek­tů. 150 mili­ó­nů dola­rů byly utrá­ce­ny prá­vě na růz­né hra­čič­ky, což je ško­da, neboť mno­hem men­ší suma inves­to­va­ná do scé­ná­ře by fil­mu pro­spě­la mno­hem více. Logické díry a nepo­cho­pi­tel­né dějo­vé obra­ty nefun­gu­jí i přes zapo­je­ní fan­tasie. Když ve fil­mu není pří­běh, nezbý­vá než dou­fat v her­ce.

Trochu neče­ka­ně hlav­ní­mi tahou­ny dru­hé­ho dílu nejsou Ben Stiller (i přes hlav­ní roli), ani Owen Wilson, či něko­li­krát obje­vi­vší se Robin Williams. Tentokrát mile pře­kva­pu­je Amy Adams jako Amelia Earhart - prv­ní žena, kte­rá pře­le­tě­la Atlantský oce­án a Hank Azaria (fanouškům seri­á­lu Simpsonovi netře­ba před­sta­vo­vat) v roli ambi­ci­óz­ní­ho fara­o­na. Ostatní nové posta­vy čas­to­krát při­po­mí­na­jí beze­jmen­né panen­ky (pro­hoď­te Ivana IV. s Attilou a nepo­zná­te roz­díl).

Podstatné je v daném pří­pa­dě zod­po­vě­ze­ní násle­du­jí­cí otáz­ky: „Když je to kome­die, je sku­teč­ně vtip­ná?“ Ano, je. Lví podíl má na tom prá­vě Hank Azaria, jehož posta­va lehce pře­chá­zí od úvah na téma svě­to­vlá­da k pro­bí­rá­ní kaž­do­den­ních malič­kos­tí. Potěší i pár ori­gi­nál­ních drob­nos­tí jako v pří­pa­dě foto­gra­fie na Times Square.

A závěr? Rodinná podí­va­ná s posel­stvím v duchu „Štěstí není v peně­zích a jejich množ­ství. Štěstí spo­čí­vá v prá­ci, kte­rou dělá­te.“ Jinak jde o přes­nou kopii před­chůd­ce se zacho­vá­ním stej­né kva­li­ty a zvět­še­ním počtu postav (dokon­ce jsou tu hned dvě opi­ce). Pokud se vám líbi­la Noc v muzeu, Noc v muzeu 2 se bude líbit také.


Podívejte se na hodnocení Noc v muzeu 2 na Kinoboxu.

  • Název: Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (orig.)
  • Žánr: Komedie / Rodinný
  • Země: USA, Kanada
  • Rok: 2009
  • Délka: 105 minut
  • Režie: Shawn Levy
  • Hrají: Ben Stiller, Amy Adams, Thomas Lennon, Hank Azaria, Dick Van Dyke, Robin Williams, Ricky Gervais, Craig Robinson, Owen Wilson, Steve Coogan, Ed Helms, John Doty, Samuel Patrick Chu, Rami Malek, Matthew Harrison, Keith Powell, Bill Hader, Eugene Levy, Christopher Guest, Alain Chabat, Jake Cherry, Jay Baruchel, Jonah Hill

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36730 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71737 KB. | 28.02.2024 - 06:38:30