Kritiky.cz > Recenze knih > Deborah Harknessová: Syn času

Deborah Harknessová: Syn času

IMG 20211110 114823
IMG 20211110 114823
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čas čaro­děj­nic zno­vu oží­vá a pokud zná­te před­cho­zí kni­hy (nebo seri­ál), zbystře­te, pro­to­že v tom­to kniž­ním vydá­ní se vydá­vá­me do svě­ta de Clermontových už potře­tí. První kapi­to­lou začí­ná­me u zásad­ní­ho život­ní­ho roz­hod­nu­tí Phoebe Taylorové a dá se říci, že toto pohne kři­žo­vat­kou osu­du všech a začí­na­jí se roz­ví­jet nové, pro­myš­le­né, tem­né i váš­ni­vé linie plné emo­cí. A také morál­ky. Ne, neboj­te se, nic z tře­tí­ho dílu nepro­zra­dím, pro­to­že vím, že dru­há série Času čaro­děj­nic se bude vysí­lat v pro­sin­ci a to by byla ško­da.

Snad jen tedy pro toho, kdo uva­žu­je, že si poří­dí tře­tí díl?

Ačkoliv je celý ten  upír­ský svět těž­ce moder­ní, prá­vě to, jak se občas dostá­vá­me zce­la samo­zřej­mě do sta­rých zvy­ků, oby­čejů, nebo i do ces­to­vá­ní časem (viz před­cho­zí díly), nám při­ná­ší kýže­né tajem­ství, chuť se celé­ho toho času nadech­nout a chví­li v něm zůstat.

I tady jsem měla občas chuť opus­tit pří­běh Matthewa de Clermonta, Marcule MacNeila a vůbec všech a na chví­li se vydat v jejich svě­tě po vlast­ní ces­tě. Co bych zaži­la? Koho bych potka­la? Načež v tom­to ces­to­vá­ní zase dojde­te do sou­čas­nos­ti a mož­ná se před spa­ním začne­te zao­bí­rat myš­len­kou, jest­li ve sku­teč­nos­ti také nefun­gu­jí kouz­la a jest­li ONI neži­jí mezi námi. A pokud ano, jaký je život s nimi?
Ano, tak suges­tiv­ní je autor­ka Deborah Harknessová… a ničím se tak neod­li­šu­je i od mimo­řád­ně poda­ře­né­ho seri­á­lu.

Výtečně jsou tu popsa­né všed­ní dny, kdy máte chuť pro­žít kaž­dič­ký z nich a to i v pří­pa­dě, že by se ten den vůbec nic pro děj důle­ži­té­ho nesta­lo. Číst si jejich novi­ny. Žít. Najednou pak i vy sami v kou­pel­ně ucí­tí­te mýdlo v ruce tak, jak jste to nedáv­no čet­li v Synovi času. Cítíte poci­ty v těle, chu­tě, vůně… tou­ží­te žít ve sta­rých used­los­tech, pro­to­že… ale to zále­ží na tom, čím vás ten­to pří­běh  jako tako­vý chyt­ne za srd­ce.

IMG 20211110 114823

A co mohu budou­cím čte­ná­řům vzká­zat?

Pozorně vní­mej­te posta­vy – ty sta­ré, zná­mé z před­cho­zích dílů, i ty nové – dej­te si čas. Dejte si pau­zu, vní­mej­te i roz­díl mezi seri­á­lem a kni­hou. Oboje voní a vyza­řu­je troš­ku jinak, ale mys­lím si, že pokud si máte Syna času užít (a asi i Čas čaro­děj­nic obec­ně), je tře­ba číst i sle­do­vat poma­lu. Pozorně. A mož­ná se klid­ně i vra­cet.

Ano, toto je jeden z romá­nů, kte­ré si může­te za rok pře­číst zno­vu -  a pořád to bude záži­tek! Tak plný je!

Udělejte si atmo­sfé­ru, čas… zapal­te si svíč­ku, udě­lej­te si vanu s pěnou. Cokoliv. Tohle si zaslou­ží  miho­ta­vé svět­lo a úpl­né ticho. Čest, morál­ka, his­to­rie, tra­di­ce, novo­do­bé zvy­ky – to vše se v člo­vě­ku začí­ná dmout. A jste sou­čás­tí pří­bě­hu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Euromedia, 2021 https://www.euromedia.cz/svet-carodejnic-syn-casu/kniha/12546/


Foto: Euromedia Group - Knižní klub & Renata Petříčková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66437 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72066 KB. | 25.04.2024 - 13:53:04