Kritiky.cz > Recenze knih > Dinosaurům v patách - pohádkové příběhy pro všechny milovníky pravěku

Dinosaurům v patách - pohádkové příběhy pro všechny milovníky pravěku

dinosaurum v patach
dinosaurum v patach
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi dino­sau­ry? Chcete s nimi zažít báječ­né dob­ro­druž­ství? Markéta Vítková je autor­kou kni­hy Dinosaurům v patách, kte­rá se inspi­ro­va­la při tvor­bě této kni­hy zná­mým fil­mem Cesta do pra­vě­ku od Karla Zemana. Jelikož má doma syna, kte­rý měl jed­nu dobu své dino­sau­ří obdo­bí, bylo to jak se říká kni­ha na přá­ní. Tak už nebu­du zdr­žo­vat, čeká vás oprav­du hod­ně dino­sau­ří zába­vy, ale i napě­tí. 

Co vás v kni­ze roz­hod­ne nezkla­me, tak je množ­ství ilu­stra­cí, kte­ré jsou na kaž­dé stra­ně kni­hy a dotvá­ří tak krás­né záti­ší pro dob­ro­druž­né pří­běhy ze živo­ta dino­sau­rů. V kni­ze nalez­ne­te cel­kem 8 pří­bě­hů o krás­né kni­ze z antikva­ri­á­tu, díky kte­ré to vlast­ně všech­no zača­lo, o tajem­né brá­ně za ves­ni­cí, kte­rá vás zave­de pří­mo do pra­vě­ku, jaké pře­kva­pe­ní na Honzíka čeká ve škol­ce, kdo je vlast­ně Viklanosaurus? Dále také kdo může být báječ­ný hlí­dač, co lze pomo­cí oby­čej­ných holí­nek zažít a mno­ho dal­ších dob­ro­druž­ství. Těšíte se? Věřte, že až se spo­leč­ně začne­te do této kni­hy, nebu­de­te chtít pře­stat, tak jako já.

Kniha se mně líbi­la a dopo­ru­čím jí začí­na­jí­cím čte­ná­řům, ale pře­de­vším milov­ní­kům dino­sau­rů a nejen jim. Život v pra­vě­ku musel být zají­ma­vý a mož­ná tro­chu nebez­peč­ný. Pomocí této kni­hy pohád­ko­vých pří­bě­hů se nebu­de­te vůbec nudit a bude­te chtít zažít dal­ší a dal­ší vzru­še­ní. Možná se bude­te i tro­chu bát, jeli­kož někte­ří dino­sau­ři, kte­ří jsou maso­žra­ví vám mohou při­pa­dat hod­ně nebez­peč­ní.

Kniha se báječ­ně hodí pro spo­leč­né čte­ní dětí s rodi­či či pra­ro­di­či, jeli­kož si může­te dále o živo­tě v pra­vě­ku i dino­sau­rech poví­dat a děti se dozví mno­ho zají­ma­vos­tí.

Výhodou této kni­hy jsou krát­ké kapi­to­ly, při nich začí­na­jí­cí čte­ná­ři udr­žu­jí lépe pozor­nost a uvě­do­mí si, o čem čtou, dále také vel­ká pís­me­na a boha­té ilu­stra­ce, kte­ré se budou líbit vaše­mu oku, jeli­kož jsou pří­jem­né, hod­ně barev­né a urči­tě se k těm­to pří­bě­hům báječ­ně hodí.

Spisovatelku Markétu Vítkovou jsem měla mož­nost osob­ně poznat při zážit­ko­vé bese­dě v naší mateř­ské ško­le, kdy dětem prak­tic­ky vysvět­li­la, jak vlast­ně vzni­ká kni­ha, kdo vše za tím sto­jí a že to vlast­ně vůbec není jed­no­du­ché. Proto když se to vše poda­ří, je to oprav­du zázrak. Byl to nejen pro děti neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek. Nesmírně si toho vážím a tím­to jí moc děku­ji, že za námi váži­la tak dlou­hou ces­tu. Věřím, že se v budouc­nu někdy zase setká­me a budu se moc těšit na dal­ší kni­hy od této báječ­né autor­ky dět­ských kní­žek.

Autor: Markéta Vítková

Ilustrace: Markéta Vítková, Jan Vojtěch Pejša, Matěj Jakub Pejša, Václav Ondřej Pejša

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2014, Vydalo Občanské sdru­že­ní pro Sedlčansko a Královéhradecko z.s, Sedlčany

Počet stran: 57

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-260-7097-9


Foto: Občanské sdru­že­ní pro Sedlčansko a Královéhradecko z.s


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40149 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71553 KB. | 24.06.2024 - 06:01:26