Kritiky.cz > Recenze knih > Desatero boháče aneb pravidla, která vám pomohou na cestě za bohatsvím

Desatero boháče aneb pravidla, která vám pomohou na cestě za bohatsvím

120277 600 0 fit
120277 600 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo by nechtěl být boha­tý, nemuset pře­mýš­let nad kaž­dou koru­nou a žit svo­bod­ně dle svých před­stav? Právě nová pří­ruč­ka nabí­zí čte­ná­ři návod, jak žít svo­bod­ně, s dostat­kem peněz a hlav­ně bez dlu­hů. Jedná se o základ­ní­ho prů­vod­ce, kte­rý vám před­sta­ví deset zdán­li­vě jed­no­du­chých pra­vi­del, kte­ré je vhod­né zavést do své­ho živo­ta, abys­te se sta­li bohá­či. Témata jsou od vydě­lá­vá­ní peněz, jak s nimi zachá­zet a jak je roz­mno­žo­vat, aby byl člo­věk zabez­pe­če­ný i v nepří­jem­ných situ­a­cích, kte­ré mohou v živo­tě nastat.

Nejprve zjis­tí­te, jaký máte vztah k penězům. Tento vztah do nás zase­li rodi­če a mož­ná zjis­tí­te, že prá­vě špat­ný postoj k penězům vám brá­ní stát se boha­tý­mi. Dalším důle­ži­tým aspek­tem je najít to, v čem je člo­věk dob­rý a v čem bude pří­no­sem pro ostat­ní, pro­to­že prá­vě na tom může člo­věk bohat­nout. Zapálený člo­věk vždy v prá­ci před­čí toho, kdo ji dělá jen pro­to, že se nějak uži­vit musí, ale vlast­ně ho to neba­ví a mož­ná jeho nadá­ní a poten­ci­ál je úpl­ně jin­de. A kni­ha uka­zu­je, že se nelze spo­lé­hat pou­ze na jeden jedi­ný pří­jem. Vydělané pení­ze je tře­ba řídit, ne jen bez­myš­len­ko­vi­tě ihned utra­tit.  Bohatý člo­věk neži­je svůj život na dluh, což je důle­ži­tý aspekt svo­bo­dy boha­té­ho člo­vě­ka. Následují i dal­ší pra­vi­dla, kte­rá vedou k boha­té­mu živo­tu.

Kniha má pří­jem­ný čtver­co­vý malý for­mát. Pokud ale čeká­te, že po pře­čte­ní této kni­hy už bude sta­čit jen malý krů­ček na ces­tě k bohat­ství, bude­te zkla­má­ni. Kniha vám spí­še pomů­že se zamys­let nad aspek­ty bohat­ství, kte­ré bys­te měli začle­nit do své­ho živo­ta. Možná prá­vě teh­dy si uvě­do­mí­te, co vše dělá­te ve svém živo­tě špat­ně ať už od vzta­hu k penězům či tře­ba náku­pu na dluh.

Kniha je spí­še star­tov­ním můst­kem, kte­rý člo­vě­ka může naťuk­nout, ale pokud hle­dá­te návod, jak jed­not­li­vá pra­vi­dla začle­nit do živo­ta, bude­te muset stu­do­vat ješ­tě mno­ho knih. Zde se dozví­te sku­teč­ně jen základ­ní pra­vi­dla, nic podrob­né­ho neče­kej­te. Mnohdy bych v kapi­to­lách čeka­la víc podrob­nos­tí k dané­mu pro­blé­mu. Myšlenka mi při­šla zají­ma­vá, čeka­la jsem více infor­ma­cí, aby tře­ba člo­věk věděl, co má změ­nit, ale toho jsem se bohu­žel nedo­čka­la.

Pokud bude­te kni­hu pojí­mat pou­ze jako inspi­ra­ci či jed­no­du­chý návod, co začle­nit do živo­ta, pak vás nezkla­me. Pakliže bude­te oče­ká­vat něja­ký bliž­ší návod, pak asi bude­te zkla­má­ni. Na dru­hou stra­nu kníž­ka tako­vé­ho nic nesli­bu­je, i na oba­le je psá­no, že jde o základ­ní­ho prů­vod­ce, což tak oprav­du je, ale někdy je to mož­ná ško­da.


Autor: Marcela Hrubošová

Nakladatelství: Grada

Žánr: finan­ce

Počet stran: 160

Hodnocení: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72050 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71633 KB. | 19.06.2024 - 19:23:54