Kritiky.cz > Speciály > Divokým Kurdistánem: Boj o vodu a spravedlnost

Divokým Kurdistánem: Boj o vodu a spravedlnost

Photo © Bengala Film
Photo © Bengala Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Film „Divokým Kurdistánem“ při­ná­ší napí­na­vý pří­běh odváž­né­ho Kara ben Nemsího, kte­rý se vydá­vá na nebez­peč­nou ces­tu, aby zachrá­nil vodu, kte­rá je pro kmen Haddádů cen­něj­ší než zla­to. Vstupuje do kon­flik­tu s vojá­ky a musí čelit intri­kám Machredže z Mossulu. S pod­po­rou svých přá­tel se sna­ží osvo­bo­dit zaja­té­ho Ahmeda a odha­lit tem­né plá­ny pro­ti kme­ne Jezídů. Příběh osta­teč­ně vyvr­cho­lí v dra­ma­tic­kém stře­tu, kde Kara čelí nejen Machredžovi, ale i vlast­ní­mu odsou­ze­ní k smr­ti. Film je záro­veň obo­ha­cen herec­kým obsa­ze­ním, včet­ně Lexe Barkera v roli Kary ben Nemsího a Marie Versini jako Ingdža.

Obsah filmu

Voda v Kurdistánu je cen­něj­ší než zla­to a záko­ny pouš­tě o pra­me­nech jsou posvát­né. Tureckým vojá­kům jsou však lhos­tej­né. Vrhnou se na vodu kme­ne Haddádů. Ahmed el Corda, syn had­dád­ské­ho šej­ka Muhammada Amína, spě­chá k pra­me­ni, aby vodu zachrá­nil. Postaví se pro­ti pře­si­le, ale je pře­mo­žen. Velitel vojá­ků Machredž z Mossulu, ho zajme. Chce ho dopra­vit do Buruska a pově­sit za vzpou­ru pro­ti pádi­šá­ho­vi.

Ve svém síd­le se pádi­šáh slav­nost­ně lou­čí se sta­teč­ným Karou ben Nemsím. Z vděč­nos­ti za to, že Kara zba­vil zemi lou­pe­ži­vé­ho vra­ha Žuta, mu dává zvlášt­ní fer­man - doklad o tom, že Kara je pádi­šá­ho­vým pří­te­lem. Při slav­nos­ti pozná Kara krás­nou Ingdžu, dce­ru Kadira Beje. Také Ingdža opouš­tí palác. Se svou slu­žeb­nou Bendou se při­po­ju­je ke kara­va­ně, aby se vrá­ti­la k otci. Při návštěvě u své­ho slu­hy Halefa se Kara dozví o nešťast­ném Ahmedově osu­du a slí­bí šej­ku Muhammadovi, že jeho syna osvo­bo­dí. Karu, Halefa a Muhammada zajmou v horách čle­no­vé kme­ne Jezídů a při­ve­dou je k vůd­ci Ali Bejovi do ves­ni­ce. Ali Bej je však Karovým pří­te­lem a s úctou ho při­jme.

Po kur­distán­ských horách ces­tu­je se svým komor­ní­kem Archiem ang­lic­ký lord David Lindsay, jehož tou­hou je obje­vit zbyt­ky Noemovy archy. Přes obtí­že puto­vá­ní nehos­tin­ným kra­jem dodr­žu­je Lindsay zvyk­los­ti své země: trvá na své obvyk­lé kou­pe­li a přes­ně v 18 hodin zase­dá k čaji, obřad­ně ser­ví­ro­va­né­mu Archiem. Lorda a Archieho zadr­ží Machredžův kapi­tán se setni­nou, vysla­nou před hlav­ní vojen­skou sku­pi­nou. Marně se Lindsay pokou­ší o útěk. Karovi se poda­ří v noci kapi­tá­na obelstít, tak­že vojá­ci slo­ží zbra­ně a opus­tí děla, jen aby vyváz­li se zdra­vou kůží z domně­lé pře­si­ly nepřá­tel. Vděčný Lindsay svě­ří Karovi, co vysle­chl ve vojen­ském tábo­ře. Machredž při­pra­vu­je zákeř­ný útok pro­ti Jezídům shro­máž­dě­ným při kaž­do­roč­ní slav­nos­ti. Chce je roz­stří­let děly, aby žád­ný z Jezídů nezů­stal naži­vu a nemohl dosvěd­čit, že Machredž na nich vymá­hal vyso­ké daně, kte­ré pádi­šá­ho­vi nikdy neo­de­vzdal, a že své­vol­ně obě­sil syna jejich nej­vyš­ší­ho kně­ze Kameka. Kara zlo­čin­ný plán pře­ka­zí, pře­ve­ze děla k obra­ně Jezídů a při­pra­ví Machredžovi a jeho vojá­kům léč­ku. Po krva­vé sráž­ce musí Machredž ustou­pit. Zaslechne však slo­va mno­ho­mluv­né­ho Halefa, že Kara míří do Buruska. Šejk Muhammad je zarmou­cen, že se nepo­da­ři­lo osvo­bo­dit Ahmeda. Kara je však moud­řej­ší. Kdyby se Machredž dozvě­děl o Muhammadově účas­ti na své poráž­ce, Ahmeda by bez váhá­ní zavraž­dil a pádi­šá­ha by poštval pro­ti všem Haddádům.

V Burusku je Ahmed uvr­žen do věze­ní veli­te­le měs­ta Mütesselina. Kara s přá­te­li dora­zí do Buruska den před Ahmedovou popra­vou. Vykáže se pádi­šá­ho­vým lis­tem a sta­ne se Mütesselinovým váže­ným hos­tem. Brzy zpo­zo­ru­je, že Mütesselin hol­du­je alko­ho­lu a před­stí­rá, že musí pít vzác­ný lék pro­ti svým nedu­hům. Kara mu věnu­je vel­kou záso­bu této „medi­cí­ny“ a počí­tá s tím, že jí muž neo­do­lá. Zatím Ali Bej sdě­lí pádi­šá­ho­vi, co se sta­lo v údo­lí Jezídů. Machredž, zba­ve­ný všech hod­nos­tí, prch­ne před pádi­šá­ho­vým hně­vem do Buruska. S pomo­cí pro­dej­né­ho palá­co­vé­ho stráž­ce Selina vylá­ká Halefa a Muhammada do zří­ce­nin. Ale Kara se svým vlčá­kem Dojanem, kte­ré­ho dostal od Aliho Beje, přá­te­le osvo­bo­dí. Machredž ute­če. Kara ví, že není čas na jeho pro­ná­sle­do­vá­ní: musí mys­let na Ahmeda. Odvážným pře­pa­dem ho zachrá­ní zpod šibe­ni­ce pří­mo před oči­ma opi­lé­ho Mütesselina a ujíž­dí s ním, s Halefem a Muhammadem k Haddádům. Machredž nemys­lí na nic jiné­ho, než na kru­tou pomstu a shro­máž­dí kolem sebe tlu­pu stej­ně bez­o­hled­ných lotrů. Jeho lidé pře­pad­nou kara­va­nu, v níž jede Ingdža s Bendou a zmoc­ní se koní, aby moh­li sle­do­vat Karu. Vyčerpané ženy najde Archie. Lord Lindsay je vyba­ven pro kaž­dou situ­a­ci. Podle jeho poky­nů vytáh­ne Archie z ces­tov­ní­ho vaku slo­že­ný balon, napl­ní jej hor­kým vzdu­chem a všich­ni čty­ři vzlét­nou nad pus­té hory. Vzduchoplavba nemá dlou­hé­ho trvá­ní. Balon kles­ne k zemi u Machredžovy tlu­py a Lindsay s Archiem a obě­ma žena­mi jsou uvěz­ně­ni. Při pro­ná­sle­do­vá­ní Kary a jeho přá­tel zavraž­dí Machredž úklad­ně čty­ři Chaldejce a Karu, jenž napa­de­ným pospí­chal na pomoc, zajme. Zmocní se i jeho přá­tel a brá­ní­cí­ho se Muhammada zabi­je. Před Kadir Bejem, vůd­cem Chaldejů, sve­de Machredž úklad­nou vraž­du na Karu a dosáh­ne toho, že Kara a jeho přá­te­lé jsou odsou­ze­ni k smr­ti pro­va­zem. V posled­ní chví­li před popra­vou při­jde pomoc a osvo­bo­ze­ní. Ingdža, kte­rou Machredž nechal s ostat­ní­mi zajat­ci v tábo­ře, unik­ne ze skal­ní­ho věze­ní, dora­zí k otci Kadiru Bejovi a vydá svě­dec­tví o Karově nevi­ně a Machredžových zlo­či­nech. Machredž chce uprch­nout, ale Kara ho dostih­ne a v nelí­tost­ném boji muže pro­ti muži zví­tě­zí. Machredž se zří­tí z úte­su do pro­pas­ti.

Herecké obsazení

Lex Barker

Lex Barker

Kara ben Nemsí

Ralf Wolter

Ralf Wolter

Hadži Halef Omar

Marie Versini

Marie Versini

Ingdža

Gustavo Rojo

Gustavo Rojo

Ahmed el Corda

Dieter Borsche

Dieter Borsche

David Lindsay

Chris Howland

Chris Howland

Archie

Dorde Nenadović

Ðorđe Nenadović

Machredž z Mossulu

Werner Peters

Werner Peters

Mütesselin

Fernando Sancho

Fernando Sancho

Padišáh

Charles Fawcett

Charles Fawcett

Kadir Bej

Gloria Camara

Gloria Cámara

Benda

Maite Matalonga

Maite Matalonga

Hanneh

Antonio Iranzo

Antonio Iranzo

Durek

José Nieto

José Nieto

Pir Kamek

Charles Fawcett

Charles Fawcett

Muhammad Amín

Wolfgang Lukschy

Wolfgang Lukschy

Ali Bej

Kurt Waitzmann

Kurt Waitzmann

Ingdžin strýc

Tito García

Tito García

Kapitán

José Maria Caffarel

José Maria Caffarel

Selim Aga

Pablito Alonso

Pablito Alonso

Chlapec

Milo Quesada

Milo Quesada

Miralai

Soraya Hussein

Soraya Hussein

Tanečnice

Francisco Brana

Frank Braña

Miralai Omar Ahmed

Filmový štáb

Režie ....................................... Franz Joseph Gottlieb
Asistent režie .......................... Thomas Grimm, Manahen Velasco
Scénář .................................... Franz Joseph Gottlieb
Kamera ................................... Francisco Herrada Marin
Střih ........................................ Walter Wischniewski
Stavby ..................................... Juan Alberto Soler
Kostýmy .................................. Irms Pauli
Hudba ..................................... Raimund Rosenberger
Zvuk ........................................ Max Galinski
Pyrotechnik ............................. Antonio Molina
Producent ............................... Artur Brauner
Produkce ................................. CCC Filmkunst, Berlin
Koprodukce ............................. Producciones Cinematográficas Baltazar, Barcelona
Doba natá­če­ní ......................... 15.3. - 19.7. 1965
Délka ....................................... 104 min 28 s (ori­gi­nál­ní ver­ze fil­mu)
Premiéra ................................. 28.9. 1965, Hannover (Rivoli)
Čs. dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ra .......... 30.5. 1980

Použitá lite­ra­tu­ra:

 • PETZEL, Michael. Karl-May-Filmbuch : Stories und Bilder aus der deut­s­chen Traumfabrik. Zweite erwei­ter­te Auflage. Bamberg : Karl-May-Verlag, 1999. 544 S. ISBN 3-7802-0153-4.
 • PETZEL, Michael. Der Weg zum Silbersee : Drehorte und Dreharbeite der Karl-May-Filme. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2001. 288 s. ISBN 3-89602-358-6.
 • KASTNER, Jörg. Das gros­se Karl-May-Buch : sein Leben, sei­ne Bücher, die Filme. Bergisch Gladbach : Bastei-Verl. Lübbe, 1992. 332 s. ISBN 3-404-28206-X.
 • PETZEL, Michael. Das gros­se Album der Karl-May-Filme. Berlin : Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2009. ISBN 978-3-89602-727-6.
 • Filmový pře­hled č. 5 (roč­ník 1980)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Divokým Kurdistánem


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Pohnutá premiéra filmu Divokým Kurdistánem: Boj o rating a soudní spory s hvězdou Lexem Barkerem28. ledna 2024 Pohnutá premiéra filmu Divokým Kurdistánem: Boj o rating a soudní spory s hvězdou Lexem Barkerem Premiéra filmu "Divokým Kurdistánem" se stala scénou dramatických událostí, kdy producent nečekaně čelil problémům s ratingem, které ohrožovaly jeho potenciální diváckou základnu. V reakci […] Posted in Speciály
 • Divokým Kurdistánem27. ledna 2024 Divokým Kurdistánem Po premiéře úspěšné mayovky Žut začal producent Artur Brauner uvažovat o adaptaci dalšího románu z orientálního cyklu Ve stínu pádišáha. V úvahu přicházel úvodní román Pouští, ale neúspěch […] Posted in Speciály
 • Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu12. července 2023 Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu Letošní prázdniny budou pro mnoho diváků televize nezapomenutelné. Na obrazovkách se totiž objeví každoroční prázdninový program, kterým je filmová série o Vinnetouovi. Od Pokladu až po […] Posted in Zajímavosti
 • Old Shatterhand9. ledna 2023 Old Shatterhand Old Shatterhand je western z roku 1964. Film z řady německých filmů Karla Maye režíroval Hugo Fregonese. Hrají v něm Lex Barker a Pierre Brice. Děj Po tom, co bílí bandité spolu s […] Posted in Speciály
 • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
 • Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut3. září 2018 Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut Honoráře hlavních aktérů Nejvyšší honorář obdržel Lex Barker, který se už několik let držel na špici popularity. Suma mnohonásobně převyšuje gáže ostatních herců, přestože nenatočil o […] Posted in Speciály
 • Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení28. srpna 2018 Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení Natáčení snímku Žut začalo 31. března 1964 v Bělehradu. V rezidenci Konak Knjeginje Ljubice se mělo natáčet setkání madam Galingré, Halefa a Kary ben Nemsího. Herečka Marianne Hold však […] Posted in Speciály
 • Žut - Hrdinové a padouši28. srpna 2018 Žut - Hrdinové a padouši Kostým Kary ben Nemsího oblékl Lex Barker. Producent dobře věděl, že by nemělo smysl obsadit do hlavní role jiného herce. Nejenže Kara ben Nemsí a Old Shatterhand jsou podle literární […] Posted in Speciály
 • Žut - Der Schut (1964)28. srpna 2018 Žut - Der Schut (1964) Ještě než se producent Artur Brauner pustil do natáčení své první mayovky Old Shatterhand, požádal své kolegy, aby mu předložili seznam příběhů Karla Maye, které by byly vhodné ke […] Posted in Speciály
 • Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti15. ledna 2024 Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti je western ze série německých filmů Karla Maye z roku 1968, který režíroval Harald Reinl. V hlavních rolích můžeme vidět Pierra Brice a Lexe […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63455 s | počet dotazů: 234 | paměť: 72153 KB. | 23.02.2024 - 17:26:53