Kritiky.cz > Speciály > Divokým Kurdistánem

Divokým Kurdistánem

Photo © Bengala Film
Photo © Bengala Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po pre­mi­é­ře úspěš­né may­ov­ky Žut začal pro­du­cent Artur Brauner uva­žo­vat o adap­ta­ci dal­ší­ho romá­nu z ori­en­tál­ní­ho cyk­lu Ve stí­nu pádi­šá­ha. V úva­hu při­chá­zel úvod­ní román Pouští, ale neú­spěch stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1936 ho při­měl zamě­řit se radě­ji na dru­hý díl s názvem Divokým Kurdistánem. Scénář napsal vídeň­ský umě­lec Franz Josef Gottlieb, kte­rý byl záro­veň anga­žo­ván i jako reži­sér. Snímek byl od počát­ku kon­ci­po­ván jako dvou­díl­ný film. Oba díly se měly natá­čet sou­běž­ně, aby se ušet­ři­lo na nákla­dech spo­je­ných s výro­bou fil­mů, deko­ra­ce­mi, časo­vým vytí­že­ním her­ců i jejich hono­rá­ři. Okolo názvu dru­hé­ho dílu pano­va­ly nejas­nos­ti. V úno­ru roku 1965 byl avi­zo­ván jako V rokli­nách Škipetarů, o měsíc poz­dě­ji jako Machredžův konec. O dal­ší dva týd­ny poz­dě­ji zís­kal nový název, při kte­rém již zůsta­lo: V říši stří­br­né­ho lva.

Dle původ­ní­ho plá­nu se mělo natá­čet na ori­gi­nál­ních mís­tech v Turecku. V září roku 1964 pod­nik­li reži­sér Gottlieb a šéf pro­duk­ce Dr. Götz-Dieter Wulf ces­tu do Istanbulu, aby se infor­mo­va­li, za jakých pod­mí­nek je mož­né v této zemi natá­čet. Záhy oba pocho­pi­li, že situ­a­ce nebu­de nikterak jed­no­du­chá, pro­to­že vel­kou část roz­počtu by muse­li dát úřa­dům, aby zís­ka­li jejich pod­po­ru a navíc tu nena­šli jedi­né­ho spo­leh­li­vé­ho a důvě­ry­hod­né­ho kopro­dukč­ní­ho part­ne­ra. Z natá­če­ní v Turecku tedy sešlo. Jugoslávie byla sice vyni­ka­jí­cím mís­tem pro natá­če­ní fil­mů z pro­stře­dí Divokého zápa­du, ale pro natá­če­ní ori­en­tál­ních fil­mů se zábě­ry vyprah­lé pouš­tě se pří­liš neho­di­la. Nakonec se reži­sér roz­ho­dl pro Španělsko, kte­ré bylo mezi fil­ma­ři oblí­be­né pro nespo­čet nabí­ze­ných moti­vů. Zejména anda­lus­ká Almería se počát­kem šede­sá­tých let sta­la evrop­skou fil­mo­vou met­ro­po­lí. K dis­po­zi­ci tam byla lev­ná tech­ni­ka, dob­ří kom­par­sis­té a kaska­dé­ři, pano­va­ly tu pří­z­ni­vé pově­tr­nost­ní pod­mín­ky (prů­měr­ně 280 slu­neč­ných dní v roce). Nová dob­ro­druž­ství Kary ben Nemsího a hadži­ho Halefa Omara se tedy měla natá­čet v půso­bi­vé kra­ji­ně Sierry Nevady a Sierry Alhamilly.

Karel May ve španělském Hollywoodu

Natáčení sním­ku Divokým Kurdistánem pro­bí­ha­lo nej­pr­ve od 15. do 20. břez­na 1965 v ate­li­é­rech spo­leč­nos­ti CCC, kde vznik­la úřa­dov­na Mütesselina i nád­her­ný pádi­šáhův palác. Poté štáb odle­těl do Almeríe. Natáčelo se v oko­lí Tabernasu, v píseč­ných dunách pří­rod­ní­ho par­ku Cabo de Gata a v rekre­ač­ním stře­dis­ku Alhama de Almería, v jehož cen­t­ru byla posta­ve­na šibe­ni­ce pro Ahmeda el Cordu. Jedny z nej­dů­le­ži­těj­ších zábě­rů byly poří­ze­ny v Cuevas de Almenzora, v mís­tě pro­sla­ve­ném jes­ky­ně­mi vydla­ba­ný­mi do skal, v nichž dosud žijí potom­ci maursko-arabského oby­va­tel­stva. Velká část těch­to oby­va­tel byla anga­žo­vá­na do kom­par­su. Mnozí byli na svůj kos­tým tak hrdí, že ho prý neod­lo­ži­li ani v noci.

Ve smlou­vě uza­vře­né dne 21. úno­ra 1965 mezi pro­du­cen­tem Braunerem a zástup­ci špa­něl­ské kopro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Balcazar stá­lo, že Lex Barker musí být s natá­če­ním hotov nej­poz­dě­ji 8. květ­na 1965, pro­to­že pak se musí při­pra­vo­vat na natá­če­ní sním­ku Vinnetou - Poslední výstřel. Termín se ale fil­ma­řům nepo­da­ři­lo dodr­žet. Po zdlou­ha­vém vyjed­ná­vá­ní Barker sou­hla­sil, že ve Španělsku zůsta­ne do 15. květ­na 1965. Ovšem ani týden navíc fil­ma­řům nesta­čil, a tak Barkera zno­vu pro­si­li o trpě­li­vost. Dne 22. květ­na 1965 byl Barker koneč­ně hotov a odle­těl do Jugoslávie. Zbývající scé­ny, jako např. závě­reč­ný boj Kary ben Nemsího s Machredžem v gon­do­le nad pro­pas­tí (V říši stří­br­né­ho lva), musel doto­čit Barkerův dvoj­ník Giancarlo Bastianoni.

Největší potí­že nasta­ly během natá­če­ní scén s balo­nem. Balcazar měl dle doho­dy půj­čit na dva natá­če­cí dny, tedy na 28 hodin pra­cov­ní doby, jeden hor­ko­vzduš­ný balon a dvě heli­kop­té­ry. Jenže špa­něl­ský pro­du­cent rea­li­za­ci zábě­rů neu­stá­le odsu­no­val a argu­men­to­val tím, že jen pře­pra­va heli­kop­tér zabe­re smlu­ve­ných 28 hodin. Braunerova spo­leč­nost CCC se háji­la, že je snad samo­zřej­mé, že těch 28 hodin je myš­le­no na natá­če­ní zábě­rů, a že čas na pře­pra­vu je nut­no při­po­čí­tat navíc. Němečtí fil­ma­ři chtě­li zabrá­nit dal­ší­mu zpož­dě­ní, a pro­to navrh­li vyu­žít mís­to heli­kop­tér dva sta­veb­ní jeřá­by. Španělští zástup­ci Balcazaru sou­hla­si­li a při­slí­bi­li, že jeřá­by doda­jí na mís­to v přes­ně sta­no­ve­ný čas. Bohužel se tak nesta­lo a hodi­ny ubí­ha­ly. Chris Howland se roz­ho­dl pát­rat na vlast­ní pěst po nezvěst­ných stro­jích a zjis­til, že v celé Malaze se nena­chá­zí jedi­ný sta­veb­ní jeřáb. Natáčení této scé­ny ve Španělsku bylo nako­nec zru­še­no.

Producent Brauner už nechtěl nečin­ně při­hlí­žet, jak ve Španělsku mrha­jí jeho peně­zi a v polo­vi­ně květ­na 1965 odle­těl do Almeríe. „Hned po pří­jez­du mi bylo jas­né, že se blí­ží kata­stro­fa, kte­rá skon­čí ztrá­tou nejmé­ně 4 mili­o­nů marek,“ vzpo­mí­nal na nepří­jem­né chví­le Brauner. Dne 28. květ­na odjel do Barcelony, aby se zástup­ci Balcazaru pro­jed­nal dal­ší finan­co­vá­ní fil­mu a pří­pad­né náro­ky na odškod­ně­ní. Rozhovor nebyl vůbec pří­jem­ný. Brauner se nako­nec roz­ho­dl zaměst­nat dru­hý štáb v čele s holly­wo­od­ským reži­sé­rem Royem Rowlandem, kte­rý mu měl pomo­ci dokon­čit dílo ve sta­no­ve­ném ter­mí­nu. Dne 9. červ­na 1965 hlá­sil Brauner svým ber­lín­ským kole­gům, že „natá­če­ní vůbec nepro­bí­há pod­le plá­nu. Organizace je mno­hem hor­ší než v Jugoslávii a s tro­chou štěs­tí bude­me hoto­vi až 24. červ­na. Je to vůbec nej­hor­ší prů­běh natá­če­ní, jaký jsem kdy zažil.“

Situace se nadá­le vyhro­co­va­la. Režisér Gottlieb nebyl už od počát­ku spo­ko­je­ný s pra­cov­ní­mi pod­mín­ka­mi a prak­tic­ky den­no­den­ně vyhro­žo­val zasta­ve­ním prá­ce. Nejvíce ho naštva­lo to, že Brauner nechal scé­nář pře­pra­co­vat Haraldem G. Peterssonem a pře­dem ho na to neu­po­zor­nil. Po jed­né divo­ké hád­ce se Brauner nato­lik roz­čí­lil, že Gottlieba pro­pus­til a film se rázem oci­tl bez reži­sé­ra. S Balcazarem také neby­la rozum­ná řeč. Španělský pro­du­cent poža­do­val za svou dal­ší prá­ci plat­bu pře­dem, na což Brauner nechtěl po dosa­vad­ních zku­še­nos­tech při­stou­pit. Balcazar tedy vyhlá­sil vál­ku a dne 21. červ­na 1965 nepo­slal na plac jedi­né­ho zaměst­nan­ce. Začalo vzá­jem­né vyhro­žo­vá­ní poli­cií, tis­kem i soud­ní­mi pro­ce­sy, až nako­nec Balcazar ustou­pil a pus­til se zno­vu do prá­ce. Na post reži­sé­ra byl anga­žo­ván Paco Perez Dolz. Natáčení ve Španělsku skon­či­lo 30. červ­na 1965 v 18:45 a Brauner si mohl koneč­ně vydech­nout. Chybějící scé­na s balo­nem byla za pomo­ci tri­ku doto­če­na v Berlíně.


Použitá lite­ra­tu­ra:

 • PETZEL, Michael. Karl-May-Filmbuch : Stories und Bilder aus der deut­s­chen Traumfabrik. Zweite erwei­ter­te Auflage. Bamberg : Karl-May-Verlag, 1999. 544 S. ISBN 3-7802-0153-4.
 • PETZEL, Michael. Der Weg zum Silbersee : Drehorte und Dreharbeite der Karl-May-Filme. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2001. 288 s. ISBN 3-89602-358-6.
 • KASTNER, Jörg. Das gros­se Karl-May-Buch : sein Leben, sei­ne Bücher, die Filme. Bergisch Gladbach : Bastei-Verl. Lübbe, 1992. 332 s. ISBN 3-404-28206-X.
 • PETZEL, Michael. Das gros­se Album der Karl-May-Filme. Berlin : Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2009. ISBN 978-3-89602-727-6.
 • Filmový pře­hled č. 5 (roč­ník 1980)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Divokým Kurdistánem: Boj o vodu a spravedlnost28. ledna 2024 Divokým Kurdistánem: Boj o vodu a spravedlnost Film "Divokým Kurdistánem" přináší napínavý příběh odvážného Kara ben Nemsího, který se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránil vodu, která je pro kmen Haddádů cennější než zlato. […] Posted in Speciály
 • Pohnutá premiéra filmu Divokým Kurdistánem: Boj o rating a soudní spory s hvězdou Lexem Barkerem28. ledna 2024 Pohnutá premiéra filmu Divokým Kurdistánem: Boj o rating a soudní spory s hvězdou Lexem Barkerem Premiéra filmu "Divokým Kurdistánem" se stala scénou dramatických událostí, kdy producent nečekaně čelil problémům s ratingem, které ohrožovaly jeho potenciální diváckou základnu. V reakci […] Posted in Speciály
 • Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu12. července 2023 Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu Letošní prázdniny budou pro mnoho diváků televize nezapomenutelné. Na obrazovkách se totiž objeví každoroční prázdninový program, kterým je filmová série o Vinnetouovi. Od Pokladu až po […] Posted in Zajímavosti
 • Old Shatterhand9. ledna 2023 Old Shatterhand Old Shatterhand je western z roku 1964. Film z řady německých filmů Karla Maye režíroval Hugo Fregonese. Hrají v něm Lex Barker a Pierre Brice. Děj Po tom, co bílí bandité spolu s […] Posted in Speciály
 • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
 • Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut3. září 2018 Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut Honoráře hlavních aktérů Nejvyšší honorář obdržel Lex Barker, který se už několik let držel na špici popularity. Suma mnohonásobně převyšuje gáže ostatních herců, přestože nenatočil o […] Posted in Speciály
 • Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení28. srpna 2018 Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení Natáčení snímku Žut začalo 31. března 1964 v Bělehradu. V rezidenci Konak Knjeginje Ljubice se mělo natáčet setkání madam Galingré, Halefa a Kary ben Nemsího. Herečka Marianne Hold však […] Posted in Speciály
 • Žut - Hrdinové a padouši28. srpna 2018 Žut - Hrdinové a padouši Kostým Kary ben Nemsího oblékl Lex Barker. Producent dobře věděl, že by nemělo smysl obsadit do hlavní role jiného herce. Nejenže Kara ben Nemsí a Old Shatterhand jsou podle literární […] Posted in Speciály
 • Žut - Der Schut (1964)28. srpna 2018 Žut - Der Schut (1964) Ještě než se producent Artur Brauner pustil do natáčení své první mayovky Old Shatterhand, požádal své kolegy, aby mu předložili seznam příběhů Karla Maye, které by byly vhodné ke […] Posted in Speciály
 • Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti15. ledna 2024 Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti je western ze série německých filmů Karla Maye z roku 1968, který režíroval Harald Reinl. V hlavních rolích můžeme vidět Pierra Brice a Lexe […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58689 s | počet dotazů: 234 | paměť: 72091 KB. | 23.02.2024 - 18:50:04