Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Do boje - boj jedince proti nadnárodní filmě v jednom malém francouzském kraji

Do boje - boj jedince proti nadnárodní filmě v jednom malém francouzském kraji

DoBoje01
DoBoje01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Laurent Amédé je muž, kte­rý má rád svo­ji rodi­nu a prá­ci. Ale jak jde život, může se lec­cos změ­nit. Pracuje totiž v jed­né z pobo­ček nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­ti Perrin Industrie, kte­rá se roz­hod­ne tuto poboč­ku zru­šit. Na tom by neby­lo nic div­né­ho, vždyť fir­my vzni­ka­jí a zani­ka­jí, ale v tom­to pří­pa­dě je to závaž­něj­ší. Jedná se totiž o jedi­nou továr­nu a tím i pra­cov­ní pří­le­ži­tost v daném kra­ji. A navíc před dvě­ma lety byla uza­vře­na doho­da mezi vede­ním fir­my a zaměst­nan­ci, že fir­ma bude fun­go­vat mini­mál­ně pět let. Zaměstnanci se cítí být pod­ve­de­ni a dáva­jí se do boje s fir­mou. Nebude to ale nic jed­no­du­ché, pro­to­že fir­ma je nad­ná­rod­ní kor­po­ra­ce, se síd­lem a vede­ním v Německu. Ale zaměst­nan­ci v čele s Laurentem mají pro strach udě­lá­no a jdou smě­le za svým cílem.

DoBoje02

Scénář k fil­mu napsa­li Stéphane Brizé a Oliver Gorce. Brizé nato­čil něko­lik fil­mů o cito­vých, vzta­ho­vých a soci­ál­ních pro­blé­mech, kte­ré obdr­že­ly oce­ně­ní na fil­mo­vých fes­ti­va­lech. Ve fil­mu Do boje divák sle­du­je zaměst­nan­ce fir­my, kte­ří chtě­jí poboč­ku zru­šit bez ohle­du na důsled­ky zru­še­ní důle­ži­tých pra­cov­ních míst. Hlavně aby měla fir­ma stá­le zisk a akci­o­ná­ři byli spo­ko­je­ní. Oproti tomu jsou zaměst­nan­ci, kte­ří by měli ztra­tit jis­tou prá­ci a tím i svůj pří­jem a život­ní per­spek­ti­vu.

Do hlav­ní role vyjed­na­va­če Laurenta Amédé obsa­di­li tvůr­ci zná­mé­ho fran­couz­ské­ho her­ce Vincenta Lindona (Deník komor­né, Zákon trhu). Pro Lindona je to dal­ší film, na kte­rém spo­lu­pra­co­val se Stéphanem Brizé. Za svo­ji roli v Zákonu trhu obdr­žel i cenu (nej­lep­ší herec) na FF v Cannes a fran­couz­skou fil­mo­vou cenu César. Ztvárnění hrdi­nů, kte­ří při­šli o prá­ci, a musí ji hle­dat nebo o ni bojo­vat, jako by byla Lindonovi na tělo uši­ta. Proto je jeho posta­va tahou­nem fil­mu, se kte­rým se divák může zto­tož­nit a celou dobu mu drží pal­ce.

DoBoje03

Velmi půso­bi­vé jsou ve fil­mu scé­ny, kdy se setká­va­jí zástup­ci zaměst­nan­ců a vede­ní fir­my, aby spo­lu jed­na­li. Je to slov­ní boj, ve kte­rém má kaž­dá stra­na svo­ji prav­du, ale jak jde čas, tak se vše stup­ňu­je a nabý­vá na síle. Od mlu­ve­né­ho slo­va je to jen krů­ček k fyzic­kým pro­je­vům, kte­ré se ve fil­mu také obje­ví. Emoce totiž pra­cu­jí stá­le více a ovlá­dat je není úpl­ně jed­no­du­ché.

Film uka­zu­je, jak je těž­ké vyjed­ná­vat v závaž­ných a důle­ži­tých věcech. Zvláště jsou-li do jed­ná­ní zapo­je­ni nejen lidé, ale také stát či nad­ná­rod­ní spo­leč­nost. Každý z nich má totiž své zájmy a pri­o­ri­ty, kte­rých chce dosáh­nout. A může se i stát, že aby bylo vyho­vě­no vyš­ší­mu zájmu, musí dojít k obě­to­vá­ní jedin­ce.

Hodnocení: 70 %Podívejte se na hodnocení Do boje na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26680 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72034 KB. | 18.04.2024 - 03:21:23