Kritiky.cz > Články > Filmové hity ve Valdštejnské zahradě

Filmové hity ve Valdštejnské zahradě

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hudba z Harryho Pottera, Sedmi sta­teč­ných či Pyšné prin­cez­ny – tako­vé hity si 27. srp­na Pražané mohou dopřát rov­nou pod širým nebem. Ve Valdštejnské zahra­dě totiž Pražští sym­fo­ni­ko­vé začnou sla­vit nad­chá­ze­jí­cí 80. sezó­nu. Vstup na kon­cert je zdar­ma.

Ve Valdštejnské zahra­dě nebu­de orchestr popr­vé – kon­cer­to­val zde od 50. let. „Pražští sym­fo­ni­ko­vé se vra­ce­jí do Valdštejnské zahra­dy, kde tra­dič­ně jejich sezó­ny začí­na­ly,“ upo­zor­ňu­je dra­ma­turg orchest­ru Martin Rudovský. Také návra­tem na tra­dič­ní mís­to chce FOK při­po­me­nout svo­ji boha­tou his­to­rii, kte­rá je pro­dchnu­ta pří­běhy lidí, pro­gra­mů i hud­by samot­né.

Open air kon­cert nabíd­ne návštěv­ní­kům pís­nič­ky z fil­mů Harry Potter, Sedm sta­teč­ných, ale i hud­bu z kla­sic­kých čes­kých fil­mů jako jsou napří­klad C. a K. pol­ní mar­šá­lek, To nezná­te Hadimršku, Ostře sle­do­va­né vla­ky či Obchod na kor­ze. Koncert se koná ve stře­du 27. srp­na od 17 hod a v posled­ním prázd­ni­no­vém týd­nu je tak vhod­ným tipem na výlet i pro mimo­praž­ské pub­li­kum.

Záštitu nad kon­cer­tem pře­vzal pan Milan Štěch, před­se­da Senátu Parlamentu České repub­li­ky.

Název Symfonického orchest­ru hl. m. Prahy kon­čí zkrat­kou „FOK“, kte­rá už od zalo­že­ní těle­sa v roce 1934 vyja­d­řo­va­la jeho hlav­ní zamě­ře­ní: Film-Opera-Koncert. Filmová hud­ba byla v počát­cích hlav­ním cílem obži­vy orchest­ru.

První hud­bu k fil­mu nato­čil teh­dej­ší „Orchestr F.O.K.“ k buri­a­nov­ské­mu Hrdinnému kapi­tá­nu Korkoránovi, jehož pre­mi­é­ra se kona­la 24. srp­na. 1934. Pak násle­do­va­ly hity jako Dívka v mod­rém, Hej rup!, Svět pat­ří nám, Škola základ živo­ta, Tři vej­ce do skla, U poklad­ny stál nebo Kristián.

V 80. sezó­ně FOK neza­zní fil­mo­vá hud­ba jen ve Valdštejnské zahra­dě. Objeví se i mezi abo­nent­ní­mi kon­cer­ty, a to 7. a 8. led­na ve Smetanově síni Obecního domu.

Program kon­cer­tu:
VÁCLAV ZAHRADNÍK/ KAREL HAŠLER, E. F. BURIAN, JOSEF STELIBSKÝ: Po sta­rých zámec­kých scho­dech, Chlupatý kak­tus, Praha je krás­ná
JAN KUČERA/JÁRA BENEŠ: C. a k. pol­ní mar­šá­lek, To nezná­te Hadimršku, Přednosta sta­ni­ce
JIŘÍ ŠUST/JIŘÍ TEML: Ostře sle­do­va­né vla­ky
ZDENĚK LIŠKA/JIŘÍ TEML: Obchod na kor­ze
ELMER BERNSTEIN: Sedm sta­teč­ných
JOSEF SUK: V nový život
ANTONÍN DVOŘÁK: Karneval
DALIBOR C. VAČKÁŘ: Pyšná prin­cez­na
JIŘÍ BAŽANT / JIŘÍ MALÁSEK: Den je krás­ný
JIŘÍ SUCHÝ / JIŘÍ ŠLITR: Babetta
JOHN WILLIAMS: Harry Potter (Hedwig´s Theme)

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20208 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71944 KB. | 25.04.2024 - 14:04:55