Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Greyhound - Tom Hanks si napsal svůj scénář

Greyhound - Tom Hanks si napsal svůj scénář

Bitva
Bitva
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nebezpečnější než fron­ta Druhé svě­to­vé vál­ky byla ces­ta na ní. Riziko si uvě­do­mu­je i kapi­tán ame­ric­ké­ho kon­vo­je Ernest Krause (Tom Hanks), kte­rý má dopra­vit nové posi­ly a záso­by spo­jen­cům do Evropy. Napříč pěti dny plav­by přes roz­bou­ře­ný Atlantik bez vzduš­né pod­po­ry je však kon­voj napa­de­ný němec­ký­mi ponor­ka­mi. Kapitán a jeho flo­ti­la vědí, že jedi­nou šan­cí na dopra­ve­ní tisí­ců vojá­ků na fron­tu je vyhrát nepřed­ví­da­tel­ný boj s nepřá­te­li.

Čerstvě čty­ři­a­še­de­sá­ti­le­tá fil­mo­vá herec­ká legen­da Tom Hanks má už za svou dlou­hou kari­é­ru na kon­tě mno­ho pove­de­ných fil­mo­vých kla­sik a i v posled­ních šla­pe mimo vel­mi oje­di­ně­le (Hologram pro krále,Circle....). Potěší pro­to, že i jeho nový film ke kte­ré­mu Hanks ten­to­krát napsal i scé­nář a kte­rý reží­ro­val nepří­liš zná­mý Aaron Schneider roz­hod­ně pat­ří do kate­go­rie fajn fil­mů, kte­rý při tom nej­hor­ším mož­ném scé­ná­ři bude vel­mi prav­dě­po­dob­ně ve finá­le pat­řit i mezi nej­vý­raz­něj­ší fil­my toho­to roku. I v tako­vém pří­pa­dě ale sto­jí za to říct, že je Greyhound roz­hod­ně fajn a mož­ná bude mít ve finá­le díky aktu­ál­ní situ­a­ci pře­ce jen vět­ší šan­ci vynik­nout.

Film samot­ný trvá hodi­nu a půl a tudíž vel­mi rych­le ute­če. Má to sice za násle­dek to, že hlav­ní záplet­ka a pře­de­vším trá­ve­ní času s hrdi­ny nejsou dva­krát inten­ziv­ní, na dru­hou stra­nu je ale mož­ná pořád krat­ší ver­ze láka­věj­ší vari­an­ta než pře­ta­že­ný film o dél­ce 2,5 -3 hodin. Samotný scé­nář ve finá­le není kdo­ví­jak sil­ný respek­ti­ve nemá v sobě žád­nou kom­plex­nost a neře­ší se v něm kdo­ví­jak zásad­ní věci. Snaha je pros­tě za kaž­dou cenu vyhrát bitvu a na všech­no ostat­ní není čas.

I díky tomu nedo­sta­ne Tom Hanks ani kdo­ví­ja­kou šan­ci se herec­ky před­vést, pro­to­že prim tu pořád hra­je sna­ha zví­tě­zit a dostat záso­by na mís­to, Hanks ale pořád umí hrát sym­pa­tic­ké hrdi­ny a kapi­tán Krause se sice neza­pí­še do dějin stej­ně jako tře­ba Forrest Gump, Miller ze Zachraňte vojí­na Ryana nebo Carl Hanratty z Chyť mě, když to doká­žeš, Hanskovi ale tyhle dob­rá­ci pros­tě sed­nou a mož­ná o to bude zají­ma­věj­ší vidět ho v něja­ké zápor­né roli ve kte­ré by si chtěl dle svých slov zahrát. Pořád ale půjde o straš­ný nezvyk a Hanks pořád bude člo­věk, kte­ré­ho si pros­tě bude celý svět ška­tul­ko­vat jako něko­ho kdo by snad neu­blí­žil ani mou­še.

Ostatní posta­vy poté tolik pro­sto­ru nedo­sta­nou a ani není čas se jim věno­vat. Stephen Graham jako Krauseův prv­ní důstoj­ník Charlie Cole sice pořád uka­zu­je, že má talent a doká­že pře­ce jen nějak při­po­me­nout, že je tu také, krom Elizabeth Shue v cameo roli Krauseovy ženy tu ale sku­teč­ně není nikdo koho si reál­ně zapa­ma­tu­je­te. Prim tu ale krom Hansksova jmé­na měli hrát pře­de­vším námoř­ní sek­ven­ce a ty se ve finá­le Schneiderovi poda­ři­li nato­čit občas fakt vel­mi napí­na­vě a to až tak moc, že zamr­zí, že kvů­li odkou­pe­ní sním­ku od Sony Apple TV+ se těch­to námoř­ních sek­ven­cí nedo­čká­me v kině. Možná je sice občas 70-milionový roz­po­čet pří­liš malý a něja­kým těm digi­tál­ním lodím chy­bí pár digi­tál­ních chloup­ků navíc, atmo­sfé­ra a napě­tí ale tyhle men­ší lagy tro­chu vyna­hra­zu­jí a ve finá­le Greyhound z divá­ka nevy­prchá zase tak moc jako by se dalo čekat.

Greyhound je fajn váleč­ná jed­no­hub­ka, kte­rá pat­ří mezi nej­za­jí­ma­věj­ší novin­ky na stre­a­mo­va­cích služ­bách a měla by se vidět. V kinech by tohle sice mož­ná boles­ti­vě pro­šumě­lo, přes­to je ale ško­da, že nako­nec film v kinech neu­vi­dí­me. Několik těch scén na moři za to totiž váž­ně sto­jí a i když má Hanks mini­mál­ně 20 paměti­hod­něj­ších fil­mo­vých kusů tak je Greyhound pořád v jeho kari­é­ře jeden z těch vyda­ře­něj­ších kous­ků. A ve finá­le uká­zal, že v něm i jakož­to scé­náris­to­vi něco je.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Foto: Apple TV+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75309 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71931 KB. | 25.07.2024 - 14:00:45