Kritiky.cz > Recenze knih > Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí

Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí

138043 Kniha Hrad ve Skotsku Caplinova Julie Grada 350 0 fit
138043 Kniha Hrad ve Skotsku Caplinova Julie Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Julie Caplinové? Chcete zažít krás­nou zim­ní roman­ci na chát­ra­jí­cím hra­dě ve Skotsku? Pokud jste ale­spoň jed­nou odpo­vě­dě­li ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka této skvě­lé autor­ky, kte­rá má v edi­ci Romantické útě­ky vyda­ných už 8 romá­nů. Tento je již devá­tý. Už se moc těším, kam autor­ku zave­de dal­ší ces­ta za pozná­ním. 

Izzy McBrideová zdě­dí zámek po svém pra­strý­ci Billovi. Jak se k tomu vše­mu má posta­vit? Se svou mat­kou se pus­tí do rekon­struk­ce. Vánoce už kle­pou na dve­ře a její mat­ce Xanthe se poda­ří sehnat vel­mi vliv­né hos­ty, spo­leč­ný­mi sila­mi začnou kou­zel­ný zámek opra­vo­vat. Mezi hos­ty se obje­ví i zají­ma­vý spi­so­va­tel Ross, kte­rý Izzy okouz­lí, více než by si přá­la. Podaří se chát­ra­jí­cí hrad pro­mě­nit v nád­her­né síd­lo? Tak to už se nech­te pře­kva­pit, uvař­te si výbor­nou kávu, upečte si voňa­vé vanil­ko­vé sušen­ky a pusť­te se do čte­ní. Věřte, že si čte­ní uži­je­te od začát­ku, až do kon­ce, tak jako já. Čeká vás nád­her­ný, hře­ji­vý pří­běh ze Skotska a její vyso­či­ny.

Obálka kni­hy se mi moc líbi­la. Působí na mě veli­ce pří­jem­ný dojmem, sed­nout si k tomu oknu a kou­kat se na roman­tic­ké síd­lo. Tak jak na mě krás­ně titul­ní strán­ka zapů­so­bi­la, tako­vý byl i pří­běh. Pozitivní, milý pří­běh, voňa­vý po kávě i sko­ři­ci, plný lás­ky, ale i nedo­ro­zu­mě­ní, kte­ré bohu­žel mez námi lid­mi vzni­ka­jí čas­to zby­teč­ně. Někdy sta­čí oprav­du zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me, a co nám to při­ná­ší.

Román byl nád­her­ný a vel­mi dob­ře se mně četl. Užívala jsem si ho od začát­ku, až do kon­ce. Všechny ty situ­a­ce, kte­ré Izzy pro­ží­va­la se svou excen­t­ric­kou mat­kou byly úsměv­né, ale mnoh­dy i slo­ži­té. Izzy byla báječ­ná a svou mat­ku zvlá­da­la s nad­hle­dem. Kniha má 320 stran, cel­kem 28 kapi­tol, zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky.

Mám moc ráda romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren a restau­ra­cí, o ces­to­vá­ní, o jíd­le, i o hra­dech. Je to veli­ce pří­jem­né si před­sta­vo­vat dob­ré jíd­lo, pití i pří­jem­ně voní­cí kávu. Autorka ve mně vždy vyvo­lá pří­jem­né poci­ty, že ne vše je nega­tiv­ní a že je tře­ba brát život z té lep­ší, pozi­tiv­ní strán­ky. Každý máme něja­ké sta­ros­ti a tra­ble, ale díky Romantickým útě­kům si může­me kaž­dý den udě­lat hez­čí. Určitě bych se do Skotska moc ráda podí­va­la, musí to být oprav­du krás­ná země.

Ukázka z kni­hy:

Studený ran­ní vzduch jí ští­pal do tvá­ří a pálil ji v pli­cích, tak­že když vyšla z hra­du a pod noha­ma jí křu­pal štěrk na ces­tě, nemoh­la popad­nout dech. kolem krku si omo­ta­la šálu a zastr­či­la si ji pod kabát, aby ji ochrá­ni­la před chla­dem, zatím­co jí od úst vychá­ze­ly obláč­ky páry.

„McBrideová!“

Překvapeně se oto­či­la.

„Rossi,“ pozdra­vi­la ho nuce­ným úsmě­vem. Naštěstí ho v posled­ních dnech vída­la jen málo, ale nemoh­la setřást pocit skles­los­ti, kte­rý v ní vyvo­la­lo jeho odmít­nu­tí ji svézt.

„Kam jde­te?“

„Jedu do ves­ni­ce pro pár drob­nos­tí. Říkala jsem si, že si vez­mu klo­bás­ky k veče­ři, dneska je den na klo­bás­ky s kaší.“ A k tomu udě­lá dobrou omáč­ku z čer­ve­né­ho vína a cibu­le.

„Nevadí, když se při­dám? Jdu do knihov­ny. Potřebuju pau­zu.“

Bylo by vylo­že­ně neo­ma­le­né odmít­nout, ale neu­dě­lal náho­dou on totéž před dvě­ma dny? Dal

 jí jas­ně naje­vo, že o její spo­leč­nost nesto­jí, tedy ne při ces­tě autem. Bylo to pro­to, že v autě neby­lo kam unik­nout?

Několik slov o autor­ce:

Julie Caplinová je závis­lá na ces­to­vá­ní a dob­rém jíd­le. Neustále se sna­ží vypá­t­rat doko­na­lý gin a je až nezdra­vě vybí­ra­vá, co se skle­nic, toni­ku a ozdob týče. Mezi ochut­náv­ka­mi ginu napsa­la svůj prv­ní román, kte­rý se ode­hrá­vá v jed­nom z mno­ha měst, jež během živo­ta pozna­la.

Jako PR ředi­tel­ka se něko­lik let potlou­ka­la po Evropě a bra­la nej­lep­ší žur­na­lis­ty zabý­va­jí­cí se jíd­lem a pitím na novi­nář­ské exkur­ze (tak­zva­né slu­žeb­ní ces­ty), aby ochut­na­li gastro­no­mic­ké pochout­ky v nej­růz­něj­ších měs­tech v Itálii, Francii, Belgii, Španělsku, Dánsku a Švýcarsku. Byla to nároč­ná prá­ce, ale někdo to dělat musel. A prá­vě tyto exkur­ze se sta­ly inspi­ra­cí k napsá­ní série Romantické útě­ky.

Autor: Julie Caplinová

Přeložila: Petra Královcová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2022, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, lepe­ná s chlop­ně­mi

ISBN: 978-80-271-3804-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44833 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72325 KB. | 20.05.2024 - 21:42:12