Kritiky.cz > Ze života > Instagram lajky – proč si je lidé kupují?

Instagram lajky – proč si je lidé kupují?

prateek katyal xv7 GlvBLFw unsplash
prateek katyal xv7 GlvBLFw unsplash
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Instagram i přes jaké­ko­liv ostat­ní soci­ál­ní sítě pat­ří mezi to nej­sil­něj­ší, co na trhu je. Má gigan­tic­kou základ­nu den­ně aktiv­ních uži­va­te­lů a exis­tu­je nespo­čet influ­en­ce­rů, kte­ří na této plat­for­mě fun­gu­jí. A v posled­ní době neu­stá­le více lidé vní­ma­jí jako důle­ži­té mít mno­ho laj­ků. A tak exis­tu­jí služ­by, kte­ré Instagram laj­ky pro­dá­va­jí. Může se to ale vypla­tit?

Proč si někdo kupuje lajky na Instagram?

Vyšší důvěryhodnost profilu

Představte si, že máte 3000 followers na svém Instagram pro­fi­lu. Na kaž­dé fot­ce máte ale pou­ze 15 laj­ků, ať už jde o jaký­ko­liv důvod. Pomýšlíte, co si o tom lidé asi říka­jí. A tak se roz­hod­ne­te, že si laj­ky na Instagram zakou­pí­te. Ano, to je roz­hod­nu­tí, kte­ré k důvě­ry­hod­nos­ti pro­fi­lu oprav­du může pomo­ci.

Lepší pocit při větším počtu

Nebudeme si nic nalhá­vat. Mnoho lidí má rádo, když má pěk­ná čís­la a může se tak chlu­bit před kama­rá­dy. Z toho­to důvo­du bychom řek­li, že vět­ši­na lidí oprav­du laj­ky zaku­pu­je. Ve finá­le jsou z vel­ké čás­ti Instagram laj­ky pře­de­vším o tom, že tím hla­dí­te své ego.

Může více laj­ků zvý­šit dosah?

I přes­to, že mít hod­ně laj­ků může vypa­dat oprav­du dob­ře, je vel­mi neprav­dě­po­dob­né, že by vám to moh­lo zvý­šit dosah vašich pří­spěv­ků. Dosah je čis­tě orga­nic­ká zále­ži­tost a pokud pro­ve­de­te nákup laj­ků, tak to s tím nic neu­dě­lá.

Pokud je vaším cílem oprav­du vyš­ší dosah a zvy­šo­vá­ní pově­do­mí o vás nebo vaší znač­ce, pak dopo­ru­ču­je­me radě­ji zvo­lit orga­nic­kou ces­tu. Tou může být napří­klad tvo­ře­ní Reels, kte­ré Instagram stá­le více upřed­nost­ňu­je.

Kde mohu kou­pit Instagram laj­ky?

Pokud i přes­to vše zva­žu­je­te nákup laj­ků, pak dopo­ru­ču­je­me weby, kde si balí­ček laj­ků může­te roz­dě­lit do více pří­spěv­ků a to vel­mi jed­no­du­še. Lajky na Instagram dopo­ru­ču­je­me v čes­ku pou­ze na webu RychleLajky.cz. Oni jedi­ní mají pro­pra­co­va­ný sys­tém a vám tak sta­čí zadat pou­ze vaši pře­zdív­ku.

Po zadá­ní pře­zdív­ky vám vyje­dou vaše pří­spěv­ky, na kte­ré může­te poho­dl­ně během pár klik­nu­tí vybrat to, kde chce­te laj­ky při­dat. Je to nej­jed­no­duš­ší a také nej­vý­hod­něj­ší způ­sob, jak si zvý­šit čís­la na svém pro­fi­lu.

Při roz­ho­do­vá­ní se tak zaměř­te na to, kde po vás nechtě­jí hes­lo a kde je to pro vás abso­lut­ně nej­vý­hod­něj­ší a záro­veň nej­jed­no­duš­ší.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85202 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72339 KB. | 24.05.2024 - 03:48:46