Kritiky.cz > Recenze knih > Iva Gecková: Liška Šiška ve školce

Iva Gecková: Liška Šiška ve školce

Liska
Liska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Liška Šiška ve škol­ce je dal­ší z knih Ivy Geckové, věno­va­né malým poslu­cha­čům a jejich čte­ná­řům – rodi­čům a pra­ro­di­čům. Příběh ply­šo­vé liš­ky, kte­rou její Adélka zapo­mně­la ve škol­ce, pro­bou­zí v dětech fan­ta­zii, zvláš­tě v těch škol­kou povin­ných, kte­ré také občas zapo­me­nou ve škol­ce svo­ji oblí­be­nou ply­šo­vou hrač­ku.

Malá Adélka se ve škol­ce tak těší na mamin­ku, že při odcho­du zapo­me­ne na svo­ji oblí­be­nou hrač­ku – ply­šo­vou liš­ku Šišku. Vzpomene si až v autě, jen­že je pátek odpo­led­ne a paní uči­tel­ka také ode­šla domů a škol­ku zamkla. Adélka se chvil­ku trá­pí, ale ví, že liš­ka to ve škol­ce zná a do pon­dě­lí na ni jis­tě počká. A liš­ka? Ta si zatím pěk­ně chru­pe v Adélčině škol­ko­vé postýl­ce. Po pro­bu­ze­ní rych­le zjis­tí, že škol­ka bez dětí je svět sám pro sebe – tedy spíš pro hrač­ky, kte­ré si to ve škol­ce umí užít i bez dětí. Spolu s dal­ší­mi hrač­ka­mi liš­ka při­pra­ví naro­ze­ni­no­vou osla­vu pro led­ní­ho med­vě­da – s barev­ný­mi deko­ra­ce­mi z papí­ru, kvě­ti­na­mi, balón­ky, vel­kým len­til­ko­vým dor­tem a jízdou v naro­ze­ni­no­vém vláč­ku. Liška Šiška si víkend ve škol­ce parád­ně uži­je, o to radost­něj­ší je pak shle­dá­ní s Adélkou.

Jednoduchý pří­běh ve škol­ce zapo­me­nu­té hrač­ky pře­kva­pí množ­stvím detai­lů z pro­stře­dí škol­ky, kte­ré je malým dětem blíz­ké a doká­žou se s ním zto­tož­nit. Množství pří­mé řeči umož­ňu­je čte­ná­ři měnit hla­sy pod­le jed­not­li­vých postav a pří­bě­hu dodá­vá na dyna­mi­ce. Děti mohou sle­do­vat pří­pra­vu naro­ze­ni­no­vé osla­vy, tak jak ji zna­jí z domo­va.  Knížka je plná dopro­vod­ných ilu­stra­cí, kte­ré názor­ně dokres­lu­jí pří­běh a pohrá­va­jí si s dět­skou fan­ta­zií. Děti vybí­ze­jí, aby jed­not­li­vé před­mě­ty na obráz­cích pojme­no­vá­va­ly a samy se podí­le­ly na vyprá­vě­ní pří­bě­hu.

Jednotlivé kapi­to­ly na sebe nava­zu­jí, kníž­ku lze pře­číst jako jeden pří­běh před spa­ním nebo roz­dě­lit na dvě až tři čte­ní s pokra­čo­vá­ním.

Jazyk je sro­zu­mi­tel­ný, při­způ­so­be­ný malým poslu­cha­čům. Knížku lze dopo­ru­čit pro děti ve věku 3 až 6 let.

V letoš­ním roce vychá­zí Ivě Geckové ješ­tě jed­na kníž­ka s liš­čí hrdin­kou Šiškou, kte­rou ten­to­krát Adélka zapo­me­ne u dok­to­ra.


  • Liška Šiška ve škol­ce
  • Autor: Iva Gecková
  • Ilustrace: Bára Buchalová
  • Vydal: Bambook – Grada Publishing
  • Rok vydá­ní: 2020
  • Počet stran: 64
  • Hodnocení: 100 %

Foto: Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77900 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71504 KB. | 23.06.2024 - 02:48:51