Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Jak vypadá život lékařů, když svléknou bílý plášť? Startuje nový cyklus Mistři medicíny

Jak vypadá život lékařů, když svléknou bílý plášť? Startuje nový cyklus Mistři medicíny

Mistri mediciny Pavel Kolar
Mistri mediciny Pavel Kolar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejsložitější mozko­vé nádo­ry, léč­ba dětí s mozko­vou obr­nou, ale taky inkon­ti­nen­ce a infek­ce. Nová doku­men­tár­ní série České tele­vi­ze před­sta­ví pohle­dem tří reži­sé­rů tři­náct před­ních čes­kých léka­řek a léka­řů, mezi nimiž nechy­bí Pavel Kolář, Hana Roháčová nebo Vladimír Beneš. První díl cyk­lu Mistři medi­cí­ny odvy­sí­lá ČT2 ve stře­du 4. lis­to­pa­du od 21 hodin.

Inspirací pro nový cyk­lus České tele­vi­ze byla kni­ha Pavla Koláře, jehož pří­běh vyprá­ví hned prv­ní díl. „Divák by se měl o jed­not­li­vých obo­rech něco dozvě­dět, záro­veň bychom mu osob­nos­ti rádi při­blí­ži­li i po lid­ské strán­ce. Jsou to vesměs šar­mant­ní a zábav­ní lidé, se svý­mi zvlášt­nost­mi a koníč­ky, kte­rým nechy­bí smy­sl pro humor,“ říká reži­sér Viktor Polesný, kte­rý nato­čil cel­kem šest z tři­nác­ti por­trétů. Další díly si roz­dě­li­li Oskar Reif a Kamila Vondrová.

„To není poslá­ní! To je obži­va jako kaž­dá jiná. S tou výho­dou, že mě to baví,“ říká jeden ze zpo­ví­da­ných, svě­to­vě uzná­va­ný neu­ro­chi­rurg Vladimír Beneš. Kromě jeho pří­bě­hu nahléd­nou divá­ci také do nit­ra infekč­ní kli­ni­ky praž­ské Nemocnice Na Bulovce, kde je pri­mář­kou Hana Roháčová, jež původ­ně začí­na­la na pedi­atrii, ale už od osm­de­sá­tých let se věnu­je infek­to­lo­gii. Ve výbě­ru nemů­že chy­bět ani Jan Pirk, jeden z nej­zná­měj­ších čes­kých kar­di­o­chi­rur­gů.

„Co dok­tor, to osob­nost. Když jsme ten­to cyk­lus při­pra­vo­va­li, chtě­li jsme uká­zat, jak důle­ži­tý zůstá­vá i přes sebe­rych­lej­ší vědec­ký a tech­no­lo­gic­ký pokrok vztah mezi léka­řem a paci­en­tem. Jak pomá­há osob­ní zau­je­tí, komu­ni­ka­ce, úsměv, pocho­pe­ní. Mezitím se léka­ři a zdra­vot­ní­ci sta­li sku­teč­ný­mi novo­do­bý­mi hrdi­ny. Byli jimi vždyc­ky, ale nyní si toho, dou­fám, bude­me mno­hem více vážit,“ dopl­ňu­je kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka cyk­lu Alena Müllerová.

Do kon­ce letoš­ní­ho roku uve­de Dvojka České tele­vi­ze ved­le výše zmí­ně­ných léka­řů ješ­tě por­tréty orto­pe­da Pavla Dungla a Lukáše Horčičky, kte­rý se dlou­ho­do­bě zabý­vá léč­bou inkon­ti­nen­ce. Další mis­try medi­cí­ny, včet­ně hrud­ní­ho chi­rur­ga a transplan­to­lo­ga Roberta Lischkeho, uro­lo­ga Marka Babjuka nebo der­ma­to­lož­ky Moniky Arenbergerové, uvi­dí divá­ci příští rok.

scé­nář a režie: Viktor Polesný, Kamila Vondrová, Oskar Reif // dra­ma­tur­gy­ně: Hana Stibralová // výkon­ná pro­du­cent­ka: Tereza Podlipná // kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Alena Müllerová // účin­ku­jí: Pavel Kolář, Vladimír Beneš, Jan Pirk, Hana Roháčová, Pavel Dungl, Lukáš Horčička, Marek Babjuk, Monika Arenbergerová, Jan Bartoníček, Josef Veselka, Drahomíra Baráková, Martin Anders, Robert Lischke


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43794 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72073 KB. | 25.04.2024 - 08:51:19