Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky skřítka Fantazíška - originální pohádky pro všechny děti

Pohádky skřítka Fantazíška - originální pohádky pro všechny děti

dwarf 6924016 1920
dwarf 6924016 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, že bábov­ka může mít tep­lo­tu a že princ na koleč­kách se doká­že nau­čit tan­čit? Viděli jste někdy kan­ce­lář­skou seší­vač­ku běžet Velkou par­du­bic­kou? Pokud ne, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka pohá­dek s názvem Pohádky skřít­ka Fantazíška, jejíž auto­rem je Monika Peňáz Procházková. Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní. 

V kni­ze najde­te cel­kem 26 krát­kých, humor­ných pohá­dek s pona­u­če­ním pro všech­ny klu­ky a hol­ky. O čem vlast­ně pohád­ky jsou? Především o zví­řát­kách, jako jsou kočič­ky, kuřát­ko nebo kukač­ka, dále o klau­no­vi, hudeb­ním nástro­ji jako je kla­vír, také o prin­ceznách, kte­ré muse­ly nosit brý­le, nebo o prin­ci, kte­rý byl na vozí­ku, dále o jíd­le - tře­ba o kru­pi­co­vé kaši, o bábov­ce a mno­ho dal­ších zají­ma­vých pohá­dek, kte­ré vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři.

pohadky skritka fantaziska

Víte, kdo je skří­tek Fantazíšek a jaké má hlav­ní úko­ly? Znáte vílu Vyprávěnku Pohádkovou nebo Múzinku Iluzinku? Neznáte, tak to jste na správ­né adre­se. Já je také nezna­la a jsem moc ráda, že jsem si o nich moh­la pře­číst ori­gi­nál­ní pohád­ky, kte­ré pod­ně­cu­jí fan­ta­zii dětí, aby jejich hla­vič­ka fun­go­va­la na plné obrát­ky. Věřím, že vás tato kni­ha s pohád­ka­mi zaujme a roz­hod­ne­te se ji kou­pit. Určitě nebu­de­te lito­vat. Tímto veli­ce děku­ji autor­ce za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku i krás­né zálož­ky, kte­rá mně udě­la­la radost. Moc se těším na její dal­ší pohád­ko­vý počin.

Kniha se mně moc líbi­la a dopo­ru­čím ji všem, co mají rádi pohád­ky, malým, vel­kým, pros­tě všem. Jelikož pohád­ky nás pro­vá­zí celým živo­tem, ať už jako děti nebo jako dospě­lé, kte­ří čtou svým dětem a se svý­mi dět­mi.

Co vás v kni­ze může roz­hod­ně mile pře­kva­pit? Určitě jsou to krát­ké pří­běhy, kte­ré mají boha­té ilu­stra­ce. Kniha je vhod­ná pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­ří oce­ní méně tex­tu a více ilu­stra­cí. Pokud hle­dá­te vhod­nou kni­hu pro vaše děti či vnou­ča­ta tře­ba jako dárek, nebu­de­te lito­vat.

Ukázka z kni­hy:

Každá pohád­ka má svůj šuplí­ček a své mís­teč­ko. V těch šuplíč­cích mají tu nejměk­čí postýl­ku a nej­po­ho­dl­něj­ší pol­štá­ře. O celé toto skla­diš­tě se sta­rá skří­tek Fantazíšek. Oprašuje při­hrád­ky, natře­pá­vá peřin­ky a sta­rá se o pohod­lí všech pohá­dek.

A kolik jich tam je? Sto? Tisíc? Milion? Ještě mno­hem víc. Pohádek je ve skla­du tolik, že se spo­čí­tat neda­jí. Právě jen skří­tek Fantazíšek ví, jak se kaž­dá z nich jme­nu­je, a kaž­dou zná do nejmen­ších detai­lů. A nemys­li si, to není žád­ná legra­ce, sta­rat se o tako­vý pohád­ko­vý sklad. Hlavním Fantazíškovým úko­lem je vyhle­dat vhod­nou pohád­ku pokaž­dé, když si o ni něja­ké dítě řek­ne. To pak Fantazíšek musí hle­dat.

Několik slov o autor­ce:

Monika Peňáz Procházková

Moniku nepo­tká­te jinak než s hrn­kem hor­ké kávy, roze­čte­nou kni­hou a ve spo­leč­nos­ti její­ho psa Niny.

Narodila se na již­ní Moravě krát­ce o revo­lu­ci do vinař­ské rodi­ny ve Velkých Pavlovicích. Víno a dob­ro­sr­deč­ná pova­ha ji tak pro­vá­zí celým živo­tem. Od svých čty­ři­a­dva­ce­ti let žije s rodi­nou v Olomouci, kam se pře­stě­ho­va­la za svým man­že­lem.

Už jako malá vědě­la, že jed­nou bude psát pohád­ky pro děti. A ne tak leda­ja­ké. Její pohád­ky budou neotře­lé, ori­gi­nál­ní, zapo­ju­jí­cí fan­ta­zii dětí na plné obrát­ky a bude v nich i kap­ka pona­u­če­ní. Tento sen se jí spl­nil a Vy teď drží­te v rukou její dru­hou pohád­ko­vou kníž­ku, kte­rou si vaše děti bez­po­chy­by zami­lu­jí.

  • Autor: Monika Peňáz Procházková
  • Ilustrace: Alex Marečková
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2021, Nakladatelství Jiří Nosek - KLIKA, Praha
  • Počet stran: 136
  • Vazba kni­hy: váza­ná
  • ISBN 978-80-7666-054-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55190 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71914 KB. | 18.07.2024 - 14:16:40