Kritiky.cz > Horory > Mermaid Down (2019)

Mermaid Down (2019)

rp Mermaid Down 2019.jpg
rp Mermaid Down 2019.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Useknout ocas moř­ské pan­ně? Bláhový nápad…

Dva sta­ří rybá­ři se roz­hod­nou vydě­lat vel­ké pení­ze, kte­ré by jim moh­lo zaru­čit chy­ce­ní legen­dár­ní moř­ské pan­ny. Že toto stvo­ře­ní není jen legen­da, o tom se pře­svěd­čí záhy, když se v jejich síti tře­po­tá polo­na­hé žen­ské stvo­ře­ní. Po tuhém boji jeden z nich usek­ne moř­ské pan­ně její ocas a zby­tek těla hodí mezi ulo­ve­né ryby. Vše zpo­vzdá­lí však taj­ně sle­du­je dok­tor Beyer, kte­rý rybá­ře pře­mů­že a zubo­že­né tělo pře­ve­ze do své psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny pro mla­dé dív­ky. Zde se moř­ská pan­na vylé­čí ze svých zra­ně­ní, dokon­ce jí doros­tou i lid­ské nohy, ovšem ani tady nena­jde klid. Zvrácený dok­tor s ní má totiž vlast­ní plá­ny, ostat­ní dív­ky s ní neu­mí pořád­ně komu­ni­ko­vat, navíc se jich sama stra­ní a jedi­nou spo­leč­nost jí dělá duch dív­ky, kte­rý se pro­chá­zí tím­to léčeb­ným zaří­ze­ním a sám tou­ží po spra­ve­dl­nos­ti...

Režie: Jeffrey Grellman

Rok výro­by: 2019

Délka: 91 min

Země: USA

 

Hrají:

Alexandra Bokova...(Mořská pan­na)

Burt Culver...(Dr. Beyer)

Meggan Kaiser...(duch dív­ky)

Megan Therese Rippey...(Reyna)

Eryn Rea...(Charlotte)

...a dal­ší


Ač samot­ná myš­len­ka neby­la zas až tak hroz­ná, nej­hor­ší na celém tom­to fil­mu byl samot­ný reži­sér a scé­náris­ta v jed­né oso­bě Jeffrey Grellman, kte­rý jej pohřbil svou vlast­ní neschop­nos­tí. O čemž svěd­čí i mrz­ké ohod­no­ce­ní kva­li­ty toho­to kous­ku napříč celým inter­ne­tem. Jeho tvůr­ce dis­po­no­val pou­ze s 85 000 dola­ry, no a pod­le toho to tak i vypa­da­lo. Přitom si nešlo nevšim­nout, že v urči­tých momen­tech nám ten­to film doká­zal nabíd­nout vcel­ku sluš­nou podí­va­nou i atmo­sfé­ru – bohu­žel to vždy byli jen cha­tr­né zábles­ky.

 

Většina herec­kých výko­nů byla dost sla­bá, o čemž jsem se utvr­dil již v samot­ném úvo­du. Lov a boj s moř­skou pan­nou vypa­dal čás­teč­ně dost komic­ky, ale Alexandra Bokova měla v sobě jis­té cha­risma, bohu­žel trval krát­ce a my se pře­su­ne­me do psy­chi­at­ric­ké­ho zaří­ze­ní a tady nastal totál­ní cha­os a všech­ny sla­bi­ny scé­ná­ře se uká­za­ly v plné naho­tě (nejen ta na fot­kách hlav­ní hrdin­ky v dok­to­ro­vě dení­ku). Posloucháme kvan­tum dív­čích blá­bo­lů, kte­ré mezi sebou vedou jakousi žabo­my­ší vál­ku, potu­lu­je se tu duch dív­ky, kte­rý komu­ni­ku­je kro­mě moř­ské pan­ny i s jed­nou dívek, máme tu agre­siv­ní­ho psa – uvěz­ně­né­ho v taj­né míst­nos­ti a nikdy se vlast­ně nedo­zví­me proč tam je. No mož­ná mu tam zvrá­ce­ný dok­tor házel pros­tě jen těla obě­tí. Sledujeme, jak se hlav­ní hrdin­ka sna­ží ale­spoň troš­ku spřá­te­lit s ostat­ní­mi, úsměv­né bylo vysvět­le­ní, odkud umí legen­dár­ní tvor zna­ko­vou řeč, no pros­tě nic extra záživ­né­ho.

 

Tak jsem si ale­spoň sli­bo­val, že když už je to horor, mohl by ale­spoň samot­ný závěr nabíd­nout lep­ší podí­va­nou. Menší míra bru­ta­li­ty sku­teč­ně při­šla, dojde i na umí­rá­ní někte­rých ved­lej­ších i důle­ži­těj­ších postav (vět­ši­nou však mimo záběr kame­ry), tak­že žád­ná slá­va se neko­na­la. Celý film mi spíš při­šel jako jakési dra­ma s lehce mys­te­ri­óz­ní záplet­kou, ze kte­ré ovšem nedo­ká­za­li vyu­žít ani polo­vi­nu poten­ci­á­lu. Prostě na to neby­li pení­ze a reži­sér je debil. Jediné oprav­do­vé pozi­ti­vum byla samot­ná Alexandra Bokova, kte­rou jsem do této chví­le vůbec neznal.

 

 Mermaid Down není v žád­ném pří­pa­dě ODPAD, ale bohu­žel i do prů­měr­né­ho fil­mu má hod­ně dale­ko. Pár svět­lej­ších momen­tů bych tu našel, ale bylo jich oprav­du jen mini­mum. Což je ško­da.


Hodnocení:

30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22139 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71815 KB. | 18.07.2024 - 12:12:05