Kritiky.cz > Recenze knih > Jurský svět. Zánik říše - Příběh podle filmu - dinosauři znovu v akci

Jurský svět. Zánik říše - Příběh podle filmu - dinosauři znovu v akci

zivot si znovu nasel cestu jursky svet 2 ma prvni oficialni trailer
zivot si znovu nasel cestu jursky svet 2 ma prvni oficialni trailer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Isla Nubar a její vody - tím­to mís­tem se momen­tál­ně pro­há­ně­la ponor­ka, jenž se blí­ži­la k Laguně Jurského svě­ta. Uvnitř byli dva muži, kte­ří dosta­li roz­kaz, vyzved­nout z tem­ných hlu­bin něja­ký před­mět. Nebyli tam sami. Nad mořem hlíd­ko­val vrtu­l­ník, pro pří­pad, kdy­by se něco sta­lo. Pilot zrov­na zjiš­ťo­val, kde se ponor­ka s ozna­če­ním Marine 1 nachá­zí. Kormidelník mu ozná­mil, že zrov­na pro­je­li brá­nou. Ponorka byla dost stís­ně­ná a oba muži se hod­ně poti­li. Světlomety zrov­na odha­li­li kost­ru Indomina rexe. Vzali vzo­rek a posla­li ho mecha­nic­ky naho­ru. Najednou se přes ponor­ku pře­hnal tma­vý a obří stín. už, jenž byl u robo­tic­ké­ho rame­na vyhlé­dl oknem a uvi­děl obrov­ské oko.

Ve vrtu­l­ní­ku se poslé­ze mar­ně dobý­va­li zprá­vy od ponor­ky - nikdo se nehlá­sil. Vrtulník se tedy sne­sl na sta­no­viš­tě pozem­ní obslu­hy, když tu najed­nou jeho racho­ce­ní pře­hlu­šil ohro­mu­jí­cí řev. Pilot zne­po­ko­je­ně zkou­mal, co to bylo. V tom oka­mži­ku z houš­ti­ny vyra­zil obrov­ský Tyranosaurus rex. Zděšený tech­nik se roze­bě­hl k vrtu­l­ní­ku, kte­rý už bral výš­ku. Pilot na posled­ní chví­li hodil tech­ni­ko­vi pro­va­zo­vý žeb­řík, o kte­rý se zachy­til, čímž jen tak­tak uni­kl obrov­ské tla­mě plné ost­rých zubů. Technik si hlu­bo­ce odde­chl - mys­lel, že už je v bez­pe­čí. Jenže chy­ba láv­ky - z lagu­ny se vyno­řil Mosasaurus a ječí­cí­ho tech­ni­ka spol­kl.

Vrtulník odlé­tal a Mosasaurus se pono­řil zpět do hlu­bin. Pak vyplul ote­vře­nou brá­nou na vol­né moře. Po třech letech se na Isla Nubar dosta­vi­li repor­té­ři, avšak ne kvů­li dino­sau­rům, ale sop­ce, kte­rá zača­la vyka­zo­vat čin­nost. Geologové pro­hla­šo­va­li, že její erup­ce vyhu­bí i posled­ní dino­sau­ry, žijí­cí na Zemi. Vážnou deba­tu to vzbu­di­lo i na půdě Senátu. Dohadovali se o tom, jest­li dino­sau­ry zachrá­nit či je nechat zno­vu vyhu­bit jako kdy­si. Přiklánělo se to spí­še na tu špat­nou stra­nu. Ovšem Claire Dearing, jenž zalo­ži­la nada­ci na záchra­nu dino­sau­rů, měla jiný názor. Snažila se pře­svěd­čit vlá­du, aby zor­ga­ni­zo­va­li záchran­nou misi.

Přestože nemám dino­sau­ry a tuhle tema­ti­ku vůbec v lás­ce, tak tato kni­ha se mi líbí. Příběh je dob­rý a fot­ky úpl­ná krá­sa. Celkově dopo­ru­ču­ju ke čte­ní, hlav­ně milov­ní­kům těch­to pří­bě­hů, těm se to bude líbit zce­la urči­tě. Má 64 stran.

  • Autor: kolek­tiv
  • Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: EGMONT
  • Datum vydá­ní: 5. 06. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32411 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72076 KB. | 25.04.2024 - 16:46:30