Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kafe a cigára

Kafe a cigára

200602161458 kafeacigara1
200602161458 kafeacigara1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


U skvě­lé­ho povíd­ko­vé­ho fil­mu Jima Jarmusche se bude­te bavit nad absurd­ní­mi dia­lo­gy, kte­ré se už někde sta­ly (nejed­nou) a zaru­če­ně se dějou na mno­ha mís­tech kaž­dý den. Jen ve fil­mu to pros­tě vyzní dale­ko vtip­ně­ji než ve sku­teč­nos­ti.

Černobílé povíd­ky film Jima Jarmusche, kte­ré se sdru­žu­jí pod názvem Kafe a cigá­ra, mají jed­no spo­leč­né. Jak už název napo­ví­dá, jde o dia­lo­gy nad kávou a ciga­re­ta­mi ode­hrá­va­jí­cí se vět­ši­nou v neú­tul­ných pod­ni­cích. Celé to zača­lo vzni­kat v 80. letech, kdy Jarmusch nato­čil krát­ké fil­my a po dva­ce­ti letech se k téma­tu vrá­til a doto­čil zby­tek.

Některé dia­lo­gy jsou vtip­něj­ší, jiné méně vtip­né. Při někte­rých z nich si ale roz­hod­ně vzpo­me­ne­te na situ­a­ce, kte­ré jste již někdy v živo­tě pro­ži­li, ane­bo jste je někde vidě­li. Skvělé dia­lo­gy vůbec doká­ží čes­ké­mu divá­ko­vi při­po­me­nout absurd­ní styl humo­ru Návratu idi­o­ta nebo Indiánského léta. Například: „Já ale oprav­du nemám žád­ný pro­blém.“ – „Tak dob­ře, nemu­síš mi to říkat dnes, ale až se mi s tím svým pro­blé­mem budeš chtít svě­řit, tak se nestyď a zavo­lej mi.“

Film je plný sebe­pa­ro­du­jí­cích situ­a­cí: vel­ká část z her­ců (a že je tu k vidě­ní pěk­ná řád­ka kva­lit­ních her­ců!) v pod­sta­tě před­sta­vu­je sám sebe a dělá si ze sebe legra­ci, Billa Murrayho, Alfreda Molinu a Iggyho Popa nevy­jí­ma­je. Bill Murray roz­ná­ší kafe ve svém oblí­be­ném pod­ni­ku a pije ho rov­nou z kon­vi­ce, Alfred Molina se chce vytáh­nout před pro­du­cen­tem Cooganem a tele­fo­nu­je si pro­to se Spikem Jonzem, aby ho ohro­mil (což se mu poda­ří), a Iggy Pop vyse­dá­vá ve svém baru, kde se baví s Tomem Waitsem o kou­ře­ní a o tom, jest­li od nich mají na juke­bo­xu pís­nič­ky nebo ne.

V kaž­dé scén­ce je pří­tomno něja­ké nedo­ro­zu­mě­ní, ať už pra­me­ní z jazy­ko­vé bari­é­ry, neschop­nos­ti dru­hé­ho pocho­pit nebo roz­díl­nos­ti svě­tů, ve kte­rých teď oba akté­ři žijí. Jasně, že někte­ré stříp­ky sklá­dan­ky jsou vyni­ka­jí­cí a jiné „jen dob­ré“, ale kdy jste vidě­li povíd­ko­vý film s napros­to vyrov­na­ný­mi povíd­ka­mi, že. Z toho, co může­te vidět v Kafi a cigá­rech, si i ta „nej­slab­ší“ věc sto­jí pořád ješ­tě dost dob­ře.

O filmu:

Coffee and Cigarettes
Scénář a režie: Jim Jarmusch
V hlav­ních rolích: Roberto Benigni, Steve Buscemi, Cate Blanchett, Steve Coogan, Alfred Molina, Iggy Pop, Tom Waits, Steven Wright, Bill Murray
USA 2003, 96 minut


Podívejte se na hodnocení Kafe a cigára na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,55234 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71815 KB. | 22.07.2024 - 06:05:59