Kritiky.cz > Recenze knih > MĚLČINA

MĚLČINA

387876477 10222731780115228 6028904278046342807 n
387876477 10222731780115228 6028904278046342807 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

U psy­cho­lo­gic­ké­ho thrille­ru urče­né­ho zejmé­na pro žen­ské pub­li­kum s názvem „Mělčina“ od autor­ky Holly Craigové občas při čte­ní pře­sta­ne­te i dýchat, a to když bude­te s napě­tím oče­ká­vat pří­liv dal­ších udá­los­tí.

Hlavní hrdin­kou je Emma a zdá se, že se prá­vě teď nachá­zí v obdo­bí živo­ta, kdy má prak­tic­ky úpl­ně všech­no, co si kdy přá­la.

Má úspěš­né­ho a boha­té­ho man­že­la Charlese, dvě báječ­né děti, byd­lí v luxus­ním domě v nej­lep­ší čtvr­ti ve měs­tě a sama pra­cu­je jako kouč­ka zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu. Svojí prá­ci milu­je, neboť ji napl­ňu­je a navíc má skvě­lou pří­le­ži­tost poznat spous­tu zají­ma­vých lidí.

Pohádka však nikdy netr­vá věč­ně a i tahle jed­no­ho dne skon­čí, a to v oka­mži­ku, kdy její dce­ra Kiki  před ran­ním odcho­dem do ško­ly nato­čí video, ve kte­rém  nevě­dom­ky zachy­tí vraž­du své sou­sed­ky Arielle.

Toto video - samo­zřej­mě jako kaž­dý správ­ný tee­nager - umís­ti­la na svůj YouTube kanál, kde ho můžou vidět všich­ni, včet­ně samot­né­ho vra­ha. Co když teď půjde po nich?

Charles však na nic neče­ká, sba­lí celou svo­jí rodi­nu a při­nu­tí je uprch­nout od dosa­vad­ní­ho živo­ta na jachtě dale­ko od Sydney a domo­va až na sou­kro­mý ost­rov, kde se ode­hrá­va­jí děsi­vé věci.

Pro Emmu a její děti se ost­rov stá­vá nedob­ro­vol­ným věze­ním, ze kte­ré­ho není úni­ku. Podaří se jí zachrá­nit svo­je děti před svým man­že­lem, a kdo ví mož­ná i vra­hem, kte­rý je sem zavle­kl?

Pravda je, že ani po dese­ti letech Charlese pořád neznám. Ale zná­me vůbec někdy něko­ho doo­prav­dy? Charles vždyc­ky chce, aby ho lidé vní­ma­li jako milé­ho a vstříc­né­ho. Já ale vím, že ve sku­teč­nos­ti je chlad­ný a tvr­dý jako deska z beto­nu. 

Co se skrý­vá pod povr­chem jejich dosa­vad­ní­ho živo­ta a kde se všech­no vlast­ně poka­zi­lo? A proč se Charles cho­vá, tak jak se cho­vá? Ví snad on něco víc než Emma? Podaří se Emmě najít ces­tu zpět do civi­li­za­ce a zachrá­nit nejen sebe, ale i své děti a milo­va­né­ho může? Bude mít dosta­tek síly, odva­hy a odhod­lá­ní?

Jak moc vel­kou cenu bude muset zapla­tit, aby se vykou­pi­la na svo­bo­du? Jak moc hlu­bo­ko bude muset pad­nout, aby se jí to poda­ři­lo? A je vůbec schop­ná ze sebe vydat maxi­mum posled­ních sil a bojo­vat nejen o svo­je pře­ži­tí, ale o pře­ži­tí svých nej­bliž­ších...?

Mělčina je vel­mi str­hu­jí­cí thriller, plný napě­tí, jež vyvo­lá­vá spous­tu pochyb a nezod­po­vě­ze­ných otá­zek, jež se sna­ží­te za kaž­dou cenu roz­lousk­nout. Je to pří­běh o sil­né vůli a odhod­lá­ní, vytr­va­los­ti a síle pře­ži­tí jed­né ženy, jež by i polo­ži­la svůj život, jen aby zachrá­ni­la a ochrá­ni­la své děti.

Za jejich záchra­nu a svo­bo­du je ochot­ná doslo­va ris­ko­vat coko­liv, a to i na hra­ni­ci smr­ti a svých posled­ních sil. 

Kniha je roz­dě­le­na do dvou čás­tí. První část zahr­nu­je kapi­to­ly, kte­ré se vzta­hu­jí k ději, co se ode­hrá­vá nyní, a  k ději jak to všech­no zača­lo před tře­mi měsí­ci, čímž máme ale­spoň malin­ký nástin všech pod­stat­ných udá­los­tí, kte­ré při­bliž­ně před­chá­ze­li ono­mu osud­né­mu ránu, kdy bylo poří­ze­no video s vraž­dou sou­sed­ky.

Druhá část je pak napsa­ná pří­tom­nos­tí a nyněj­ší­mi udá­lost­mi, jež násle­do­va­li po útě­ku. Události, kte­ré ve mně dost emoč­ně rezo­no­va­li a dost otřás­li, neboť jsem si mys­le­la, že něco podob­né­ho se již v dneš­ním civi­li­zo­va­ném svě­tě snad ani nemů­že ode­hrá­vat.

Hlavní hrdin­ku jsem veli­ce obdi­vo­va­la pro její vel­kou vytr­va­lost, hou­žev­na­tost, vnitř­ní sílu, odhod­lá­ní s níž brá­ni­la a ochra­ňo­va­la nejen své milo­va­né děti, ale i bez­bran­né ženy a byla ochot­ná nezišt­ně pomá­hat i ve své vel­mi sví­zel­né situ­a­ci.

Kniha je moc hez­ky napsa­ná a zís­ka­la si mě hned na začát­ku pro nepře­tr­ži­té napě­tí a oče­ká­vá­ní, jež vydr­že­lo až do posled­ní strán­ky a samot­né­ho závě­ru. Knihu Mělčina vře­le dopo­ru­ču­ji všem, co tou­ží po skvě­lém čte­nář­ském zážit­ku, jež se vám dosta­ne až pod kůži. 

MĚLČINA

Napsala: Holly Craigová

Přeložil: Jiří Chodil

Vydala: GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS

Počet stran:343

První vydá­ní, Praha 2023

ISBN: 978-80-271-3973-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Thriller Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové míří do knihkupectví15. září 2023 Thriller Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové míří do knihkupectví V kavárně Paláce knih Luxor v Praze na Václavském náměstí dnes představila novinářka a spisovatelka Kateřina Surmanová nový thriller Zvedá se vítr. Knihu pokřtili Thea Krečová a Michal […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • Případ Amelia5. srpna 2023 Případ Amelia "Případ Amelia" od Kimberly McCreight, jež se stala New York Times Bestsellerem, nejvíce asi ocení čtenářky-matky, neboť je to psychologický thriller nejen o hledání pravdy na pozadí velké […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • PENZION26. února 2023 PENZION Pokud máte rádi napínavé čtení, tak si určitě nenechte ujít novinku v podobě knihy PENZION od spisovatele Robina Morgana-Bentleyho, jež vydalo nakladatelství DOMINO. Mladý manželský pár […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09747 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72362 KB. | 25.05.2024 - 00:13:35