Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil.

King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil.

KKZije
KKZije
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud se vám nelí­bil sní­mek „King Kong“ z roku 1976, tak asi vůbec nemá smy­sl, abys­te se na sní­mek „King kong žije“ díva­li. Je to film, kte­rý je vel­mi špat­ný, a to ve všech ohle­dech. Ona by se sice záplet­ka dala pova­žo­vat za cel­kem fajn béč­ko­vé sci-fi, ale to by musel mít scé­nář ješ­tě něja­ké zají­ma­vé momen­ty, na jejichž zákla­dě by bylo mož­né se ale­spoň tro­chu bavit.

  On žije!

Co že je ta základ­ní záplet­ka? Tak v prv­ní řadě je potře­ba vědět, že hned na začát­ku fil­mu je zopa­ko­vá­no finá­le fil­mu před­cho­zí­ho. Nikoli sehrá­no zno­vu, ale sle­du­je­te sestřih toho, jak Kong špl­há na dvoj­ča­ta a nako­nec je sestře­len a umí­rá. Jenže jeho smrt není vlast­ně smr­tí, pro­to­že je mož­né jej zno­vu oži­vit. Stačí mu jen dát umě­lé srd­ce, kte­ré pro něj bylo při­pra­ve­no. Jenže je tu pro­blém. On je vždyc­ky něja­ký pro­blém.

  A bude se pářit!

Tím pro­blé­mem je sku­teč­nost, že budou potře­bo­vat transfu­zi Kongovy krve. Vzhledem k tomu, že tako­vá ope­ra­ce by do sucha vycu­ca­la asi stov­ku goril, je do pra­le­sa vyslán tým, kte­rý by měl obje­vit nové­ho, dal­ší­ho Konga, jehož krev by zachrá­ni­la toho původ­ní­ho. A svě­te div se, ono se to pove­de. Je nale­ze­na nová vele­o­pi­ce, a co je ješ­tě lep­ší, to je sku­teč­nost, že tenhle obr je hol­ka.

  A nebude sám, kdo se bude pářit.

Od této chví­le se nám začí­ná odví­jet v pod­sta­tě stej­ný pří­běh jako v před­cho­zím fil­mu, ako­rát že je zde ješ­tě roman­tic­ká rovi­na mezi dvě­ma lid­mi. A samo­zřej­mě taky mezi Kongem a jeho Lady. Tu lid­skou roman­tic­kou rovi­nu zajiš­ťu­jí dok­tor­ka (Linda Hamilton), kte­rá Konga ope­ro­va­la, a Hank (Brian Kerwin), kte­rý je kla­sic­ky nud­ným dob­ro­dru­hem. Kdyby v jed­né scé­ně Linda neu­ká­za­la v krát­kém, bleskurych­lém zábě­ru prso, asi vás z letar­gie oprav­du nic nevy­trh­ne.

  Ani si nevšiml, že na něco stoupnul.

„King Kogn žije“ je pokra­čo­vá­ním, kte­ré vlast­ně pokra­čo­vá­ním není, jed­ná se o rema­ke fil­mu „King Kong“, pro­to­že cel­ko­vé vyzně­ní pří­bě­hu je napros­to stej­né. Jen je to ješ­tě hor­ší než prv­ní film, ješ­tě hlou­pěj­ší a s tak zby­teč­ný­mi scé­na­mi, kte­ré nejsou ani moc logic­ké, že si už bude­te přát, aby to celé skon­či­lo. A ono to naštěs­tí skon­čí a vy jste doslo­va nuce­ni k tomu, abys­te byli smut­ní. Špatný pro­dukt ame­ric­ké pro­duk­ce, kte­rý málem degra­do­val celou myš­len­ku King Konga.


Podívejte se na hodnocení King Kong žije na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  King Kong


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,44974 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72338 KB. | 19.05.2024 - 02:19:45