Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)

KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste vidě­li fil­my od tvůr­ce MR. BEANA, tak ten­to film Vás zaru­če­ně poba­ví ješ­tě víc. Je to vel­mi zná­má kome­die v řadách tee­nage­rů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro toho, kdo se u fil­mu umí pořád­ně odvá­zat, poba­vit a zby­teč­ně nad někte­rý­mi situ­a­ce­mi nepře­mýš­lí, tvůr­ci tím­to sním­kem oprav­du nezkla­ma­li, nechy­bí vtip­né scé­ny z řad rodin­ných odmlou­vá­ní, výbor­né­ho hudeb­ní­ho dopro­vo­du, vtip­ných před­sta­vách o živo­tě slav­né­ho DJ-e a hlav­ně jak vyře­šit jeden vel­ký pro­blém, zba­vit se panic­tví. Mnoho lidí ten­to film odsu­zu­je a pro­hla­šu­je za fil­mo­vou kata­stro­fu, ale věř­te, že o to prá­vě tvůr­cům šlo. Je to oprav­du super kome­die, kte­rá Vás zaujme svým dějem nebo ale­spoň svou výbor­nou hud­bou s tex­ty akté­rů, u kte­rých se vží­vá­te do samot­né­ho děje fil­mu a pro­blé­mu dvou neroz­luč­ných kama­rá­dů, co sní být slav­ní a zba­vit se své­ho panic­tví. Máte - li rádi kome­die co Vás uve­dou o eufo­rie smí­chu nevá­hej­te po skvě­lé podí­va­né na ten­to film a hod­ně rych­le spě­chej­te do své video­půj­čov­ny. Film půso­bí vel­mi dob­ře svým dějem na jaké­ho­ko­liv divá­ka ať už jste tee­nager či dospě­lí, ale pokud čeká­te, že budou mlu­vit sluš­ně, roz­hod­ně se na Klub srá­čů nekou­kej­te! Při někte­rých scé­nách si vzpo­me­ne­te na své mlá­dí a vel­mi dob­ře se u toho poba­ví­te. Originální název fil­mu je KEVIN AND PERRY GO LARGE z roku 2000. Motto fil­mu je : Smaží to tak, až jím tečou viny­ly... Herní obsa­ze­ní hlav­ní­ho akté­ra Kevina hra­je Harry Enfield (datum naro­ze­ní 30.05.1961) a jeho ješ­tě víc ulít­lé­ho kama­rá­da Perryho hra­je v žen­ském podá­ní Kathy Burke (datum naro­ze­ní 13.06.1964), kte­rá svou roli zvlád­la na výbor­nou, v někte­rých frá­zích, by jste ani nepo­zna­li, že Perryho hra­je prá­vě žena. Režisér toho­to fil­mu je brit Ed Bye, kte­ré­ho zná­me jako reži­sé­ra, pro­du­cen­ta, pří­le­ži­tost­né­ho her­ce a tvůr­ce Červeného trpas­lí­ka. Další her­ní posta­ve­ní zau­ja­li her­ci Rhys Ifans , Sam Parks , Kenneth Cranham , Christopher Ettridge , Steve McFadden. Dobrou hud­bu čekej­te od Fatboy Slim, Underworld, Roger Sanchez.

Něco krát­ké­ho do úvo­du fil­mu. Dva neroz­luč­ní kama­rá­di Kevin (Harry Enfield) a  Perry (Kathy Burke) jsou skvě­lá dvoj­ka, trá­ví spo­lu veš­ke­rý čas, naku­pu­jí spo­lu por­no časo­pi­sy a hlav­ně sklá­da­jí hud­bu o svých nezkrot­ných hor­mo­nech. Kevin se ozna­ču­je se za vel­ké­ho génia, kte­ré­ho svět ješ­tě neob­je­vil. Kevin a Perry jsou zasně­ní do své před­sta­vy slav­ných DJ-ů, kde o ně má zájem spous­ta mla­dých sle­čen, sku­teč­nost je ale tako­vá, že Kevin ani Perry žád­nou hol­ku nema­jí a po shléd­nu­tí por­no časo­pi­su je osl­ní rekla­ma, jak se uvá­dí na oba­lu toho­to DVD : Je jen jed­no mís­to na svě­tě, kde vlád­nou DJ - ové a hol­ky o „to“ samy žeb­ra­jí - IBIZA!!! Nic jiné­ho než Ibizu už v hla­vě nema­jí, dlou­hé pře­mlou­vá­ní Kevinových rodi­čů však kon­čí neú­spěš­ně, roz­hod­nou se tedy výlet na Ibizu finan­co­vat sami. Jako DJ.ům jim to na uli­ci moc nešlo, když už si mys­le­li, že je vše ztra­ce­no byli ve správ­ný čas na správ­ném mís­tě. V ban­ce, kte­rou se zrov­na pokou­šel zlo­děj vykrást, včas Kevin při­vo­lal poli­cii. Kevin a Perry dosta­li znač­ně tuč­nou odmě­nu a už se těši­li na svůj vysně­ný výlet na Ibizu, aby se sta­li nej­lep­ší­mi DJ - i na svě­tě. S kufrem plným kon­do­mů jsou nyní při­pra­ve­ni na to nej­lep­ší léto v živo­tě! V této fázi fil­mu Vás čeká spous­ta vtip­ných hlá­šek a spous­ta trap­ných situ­a­cí, kte­ré Vás nene­cha­jí ani chvil­ku v kli­du. Na Ibize se potká­va­jí dív­ky svých snů Gemmu a Candice, kte­ré je zba­ví jejich pro­blé­mů a se slav­ným aro­gant­ním DJ“-em Paulem Bulvou, kte­rý doká­že dva totál­ní „tragédy“ jen vyu­ží­vat, nako­nec Angličanům zajis­tí popu­la­ri­tu tím, že zre­mi­xu­je jejich nahráv­ku a tu pus­tí při svém vystou­pe­ní v klu­bu, dál už se nech­te sami pře­kva­pit, urči­tě Vás děj nezkla­me.

Film září svým vti­pem, hudeb­ním dopro­vo­dem a růz­ný­mi tri­ky, oprav­du se máte čemu zasmát. Každý film má něco do sebe, ale tahle kome­die pod­le komen­tá­řů divá­ků je fakt super uje­tá kome­die!


Podívejte se na hodnocení Klub sráčů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04830 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71649 KB. | 13.07.2024 - 14:57:17