Kritiky.cz > Recenze knih > Knihkupectví na Bylinkovém náměstí nabízí lék na trápení

Knihkupectví na Bylinkovém náměstí nabízí lék na trápení

knihkupectvi na bylinkovem namesti 1
knihkupectvi na bylinkovem namesti 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natálie a Nathan pro­ži­li celý život v Paříži, vycho­va­li dvě děti a nyní se dosta­li do věku, kdy je důle­ži­té spo­leč­ně začít novou život­ní eta­pu. Rozhodnou se pro­to pro odváž­ný krok a pře­stě­hu­jí se do maleb­né­ho měs­teč­ka Uzes na jihu Francie. Když Natálie zjis­tí, že je míst­ní knih­ku­pec­tví na pro­dej, neza­vá­há, a tak se rych­le sta­ne jeho novou maji­tel­kou. Objedná kni­hy, kte­ré jí v něm chy­bí, upra­ví inte­ri­ér a začne s pod­ni­ká­ním, kte­ré je odliš­né od její před­cho­zí prá­ce pro­fe­sor­ky fran­couz­šti­ny. Tím si spl­ní svůj dáv­ný sen – žít mezi kni­ha­mi.

A to není všech­no. Postupně v sobě odha­lu­je talent poro­zu­mět lidem, kte­ří do její­ho obchůd­ku při­chá­ze­jí, a tak se brzy sta­ne důvěr­nou poslu­chač­kou a své­ho dru­hu „apa­ty­kář­kou“, kte­rá namís­to léči­vých bylin a čajů ordi­nu­je svým „paci­en­tům” kni­hy na míru.

Román Knihkupectví na Bylinkovém náměs­tí napsal fran­couz­ský spi­so­va­tel Eric De Kermel. V Česku vyčel v nakla­da­tel­ství Metafora v edi­ci 7lásky. Název edi­ce může nazna­čo­vat, že kni­ha je milost­ným romá­nem, ale není to tak. Ano, lás­ka v něm hra­je důleži­tou roli, ale spíš než lás­ka part­ner­ská je zde roze­bí­rá­na lás­ka ke kni­hám a k lidem a jejich pří­běhům.

I když je autor muž, poved­lo se mu auten­tic­ky zachy­tit poci­ty a myš­len­ky ženy, tak­že při čte­ní bez pro­blémů uvě­ří­te, že čte­te živo­to­pis sku­teč­né fran­couz­ské knih­kup­ky­ně. Ta pře­mýš­lí nad různý­mi spo­le­čen­ský­mi, poli­tic­ký­mi i osob­ní­mi téma­ty, což umož­ňu­je auto­ro­vi nenu­ce­ně se s čte­ná­řem podě­lit o své názo­ry. Nejzaujímavější jsou ale pasá­že, kde se Natálie potká­vá se svý­mi zákaz­ní­ky, pro kte­ré se sna­ží najít tu pra­vou kni­hu. Díky nim zís­ká čte­nář spous­tu typů na zají­ma­vé a ori­gi­nál­ní pří­běhy a kdo­ví, tře­ba si někte­ré z děl, kte­ré Natálie dopo­ru­ču­je, i proč­te. K tomu při­dej­te okouz­lu­jí­cí popi­sy fran­couz­ské­ho ven­ko­va a zís­ká­te kni­hu, kte­rá je nejen cit­li­vá a las­ka­vá, ale kte­rá taky uka­zu­je na význam knih v lid­ském živo­tě.

 

Hodnocení: 95%

 

 

KNIHKUPECTVÍ NA BYLINKOVÉM NÁMĚSTÍ

Autor: Eric De Kermel

Originální název: La Libraire de la pla­ce aux her­bes

Vydáno: Metafora, 2019

Počet stran: 264


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90056 s | počet dotazů: 280 | paměť: 71706 KB. | 14.07.2024 - 22:10:08