Kritiky.cz > Recenze knih > Knížka o hormonech pro každou ženu

Knížka o hormonech pro každou ženu

P1380141
P1380141
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knihu Hormony v har­mo­nii daly dohro­ma­dy dvě ženy, gyne­ko­lož­ka a bio­lož­ka, kte­ré se pro­blémy žen čas­to zabý­va­jí. Hormonální rov­no­vá­ha je jed­ním ze základ­ních bodů, aby žena moh­la být zdra­vá a žít život napl­no. Ovšem ne vždy v orga­nis­mu ženy je rov­no­vá­ha hor­mo­nů. Mnoho otrav­ných sta­vů jako pnu­tí v prsou, podráž­dě­nost, při­bí­rá­ní na váze, náva­ly hor­ka apod. jsou prá­vě pří­zna­ky zpr­vu nená­pad­né hor­mo­nál­ní nerov­no­váhy. Pokud jde o men­ší hor­mo­nál­ní nerov­no­váhu, kni­ha nabí­zí tipy, jak se může žena vyla­dit sama ať už v oblas­ti dušev­ní poho­dy, doplň­ků stra­vy či rov­nou recep­tů na jíd­la.

Na úvod je vysvět­le­no, co vlast­ně ty hor­mo­ny jsou a jakou úlo­hu mají v lid­ském těle. Které hor­mo­ny jsou důle­ži­té a jaké nej­čas­těj­ší nerov­no­váhy u žen vzni­ka­jí a čím je to způ­so­be­no. Následují sebe­di­a­gnos­tic­ké tes­ty, kte­ré sice nelze brát úpl­ně za smě­ro­dat­né, ale i tak mohou upo­zor­nit, v jaké oblas­ti hor­mo­nál­ní rov­no­váhy by mohl být pro­blém, pokud se žena s někte­rý­mi pří­zna­ky potý­ká. Následně jsou popsa­né růz­né nerov­no­váhy a co lze udě­lat k jejich vyrov­ná­ní či nao­pak čeho se vyva­ro­vat. Najdete zde i jed­no­du­ché recep­ty, jež doda­jí potřeb­né živi­ny, kte­ré někte­ré hor­mo­ny pomá­ha­jí pro­du­ko­vat či nao­pak tlu­mit.

Následují obec­né rady pro hor­mo­nál­ní rov­no­váhu, pře­de­vším že je tře­ba se zamě­řit na správ­né fun­go­vá­ní jater, kva­lit­ní výži­vu, dosta­tek spán­ku a odpo­čin­ku a na při­mě­ře­ný stres, kte­ré­ho je nao­pak v běž­ném živo­tě nad­by­tek a i ten může být pří­či­nou hor­mo­nál­ní nerov­no­váhy.

Následují rady na tipy z pří­rod­ní lékár­ny, kte­ré mohou pomo­ci k hor­mo­nál­ní rov­no­vá­ze. Nechybí ani infor­ma­ce o tom, co jíst, kte­ré potra­vi­ny zařa­dit do své­ho jídel­níč­ku a proč a najde­te zde něko­lik recep­tů na sní­da­ně, oběd, veče­ře i sva­čin­ky.

Kniha se mi moc líbi­la, je uce­le­ná - od infor­ma­cí, jak hor­mo­ny fun­gu­jí a co se děje, když nefun­gu­jí, jak mají - až po tipy, co s tím může zku­sit žena udě­lat sama, aby se poku­si­la vyla­dit. Oceňuji i tipy na recep­ty. Konečně může kaž­dá žena pocho­pit, jak hor­mo­ny fun­gu­jí a proč tře­ba má někte­ré pří­zna­ky a co s tím je mož­né udě­lat nebo ale­spoň jak si tro­chu pomo­ci a to čis­tě pří­rod­ní ces­tou.

Kniha je hlav­ně pro ženy s leh­čí­mi poru­cha­mi hor­mo­nál­ní nerov­no­váhy nebo ty, jež chtě­jí při­ro­ze­nou ces­tou bez che­mie zku­sit své tělo vyla­dit více na ces­tu ke zdra­ví a rov­no­váhy.

Velmi se mi líbí i zpra­co­vá­ní kni­hy, úvod­ní obál­ka je hezká a i čle­ně­ní kni­hy je logic­ké, navíc gra­fic­ky pěk­ně zpra­co­va­né a dopl­ně­né pěk­ný­mi fot­ka­mi.

Knihu lze urči­tě dopo­ru­čit kaž­dé ženě, kte­ré její zdra­ví a poho­da nejsou jed­no a chce pro sebe něco udě­lat nebo ale­spoň pocho­pit, proč a jak nás hor­mo­ny ovliv­ňu­jí.


Autor: Caroline Fibaek, Stine Fürst

Nakladatelství: Grada

Žánr: život­ní styl

Počet stran: 184

Hodnocení: 95 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme5. srpna 2023 Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme Hledáte zajímavou knihu pro sebe i své blízké? Chcete prožít zajímavý myšlenkový proces týkající se vašeho života? Máte rádi knihy, které vás nutí přemýšlet nad vlastním životem? Tak právě […] Posted in Recenze knih
  • BYLINKY KOLEM NÁS3. srpna 2023 BYLINKY KOLEM NÁS Bylinková sezóna je v plném proudu, ta proč si k ruce nevzít tak trochu nevšedního pomocníka v podobě praktické publikace "Bylinky kolem nás" od autorky Markéty Růženky Vopičkové, jež […] Posted in Recenze knih
  • DoJÍT k sobě21. dubna 2023 DoJÍT k sobě V poslední době se velmi rozmáhá kromě běhu i trend "chůze, chození, procházení se". Pokud hledáte vhodného rádce, jež by vás blíže zasvětil do této aktivity, a zároveň se podělil i o své […] Posted in Recenze knih
  • ŽENY Z BOHNIC19. dubna 2023 ŽENY Z BOHNIC Ženy z Bohnic od autorky Edny Nové, jež vydalo nakladatelství Pointa ve společnosti Albatros Media a.s., je knihou 12ti nevšedních povídek čerpajících inspiraci z prostředí psychiatrické […] Posted in Recenze knih
  • Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu25. března 2023 Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu Stres, napětí a trauma jsou součástí našeho života. Někdy se s nimi dokážeme vyrovnat, jindy nám způsobují problémy v oblasti fyzického i psychického zdraví. Existuje však jednoduchá a […] Posted in Ze života
  • Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením31. prosince 2022 Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením Pro mnoho lidí je lékařský termín pro otravu alkoholem znepokojivým pojmem. Když člověk pije příliš mnoho, jeho tělo se otráví alkoholem. To může vést ke zranění, nemoci nebo smrti. […] Posted in Ze života
  • Dcery dvouhlavého draka. Příběh "ženy pro útěchu"29. listopadu 2022 Dcery dvouhlavého draka. Příběh "ženy pro útěchu" Pokud chcete poodkrýt roušku nejen tajemství "žen pro útěchu", ale i jednoho velkého dědictví, jež přesahuje i ty nejdivočejší představy, tak si určitě nenechte ujít knihu se silným […] Posted in Recenze knih
  • Motýl v pavučině - příběh o boji se zákeřnou nemocí podle skutečné události18. srpna 2022 Motýl v pavučině - příběh o boji se zákeřnou nemocí podle skutečné události Chcete si přečíst emotivní příběh o rodičovské lásce, nemoci i neutuchající naději v uzdravení? Kniha Motýl v pavučině vás nenechá jen tak spát. Hlavní postavou je Erika, mladá dívka, u […] Posted in Recenze knih
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Energie - zdravá cesta z labyrintu únavy - navíc 30. denní program pro více vitality7. dubna 2022 Energie - zdravá cesta z labyrintu únavy - navíc 30. denní program pro více vitality Cítíte se často unavení? Máte různé zdravotní problémy? Chcete ve svém životě něco změnit? Tak právě vám je určena novinka Dr. Anne Flechové s názvem Energie! Zdravá cesta z labyrintu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61202 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71757 KB. | 28.02.2024 - 07:09:18