Kritiky.cz > Recenze knih > Knížka o hormonech pro každou ženu

Knížka o hormonech pro každou ženu

P1380141
P1380141
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knihu Hormony v har­mo­nii daly dohro­ma­dy dvě ženy, gyne­ko­lož­ka a bio­lož­ka, kte­ré se pro­blémy žen čas­to zabý­va­jí. Hormonální rov­no­vá­ha je jed­ním ze základ­ních bodů, aby žena moh­la být zdra­vá a žít život napl­no. Ovšem ne vždy v orga­nis­mu ženy je rov­no­vá­ha hor­mo­nů. Mnoho otrav­ných sta­vů jako pnu­tí v prsou, podráž­dě­nost, při­bí­rá­ní na váze, náva­ly hor­ka apod. jsou prá­vě pří­zna­ky zpr­vu nená­pad­né hor­mo­nál­ní nerov­no­váhy. Pokud jde o men­ší hor­mo­nál­ní nerov­no­váhu, kni­ha nabí­zí tipy, jak se může žena vyla­dit sama ať už v oblas­ti dušev­ní poho­dy, doplň­ků stra­vy či rov­nou recep­tů na jíd­la.

Na úvod je vysvět­le­no, co vlast­ně ty hor­mo­ny jsou a jakou úlo­hu mají v lid­ském těle. Které hor­mo­ny jsou důle­ži­té a jaké nej­čas­těj­ší nerov­no­váhy u žen vzni­ka­jí a čím je to způ­so­be­no. Následují sebe­di­a­gnos­tic­ké tes­ty, kte­ré sice nelze brát úpl­ně za smě­ro­dat­né, ale i tak mohou upo­zor­nit, v jaké oblas­ti hor­mo­nál­ní rov­no­váhy by mohl být pro­blém, pokud se žena s někte­rý­mi pří­zna­ky potý­ká. Následně jsou popsa­né růz­né nerov­no­váhy a co lze udě­lat k jejich vyrov­ná­ní či nao­pak čeho se vyva­ro­vat. Najdete zde i jed­no­du­ché recep­ty, jež doda­jí potřeb­né živi­ny, kte­ré někte­ré hor­mo­ny pomá­ha­jí pro­du­ko­vat či nao­pak tlu­mit.

Následují obec­né rady pro hor­mo­nál­ní rov­no­váhu, pře­de­vším že je tře­ba se zamě­řit na správ­né fun­go­vá­ní jater, kva­lit­ní výži­vu, dosta­tek spán­ku a odpo­čin­ku a na při­mě­ře­ný stres, kte­ré­ho je nao­pak v běž­ném živo­tě nad­by­tek a i ten může být pří­či­nou hor­mo­nál­ní nerov­no­váhy.

Následují rady na tipy z pří­rod­ní lékár­ny, kte­ré mohou pomo­ci k hor­mo­nál­ní rov­no­vá­ze. Nechybí ani infor­ma­ce o tom, co jíst, kte­ré potra­vi­ny zařa­dit do své­ho jídel­níč­ku a proč a najde­te zde něko­lik recep­tů na sní­da­ně, oběd, veče­ře i sva­čin­ky.

Kniha se mi moc líbi­la, je uce­le­ná - od infor­ma­cí, jak hor­mo­ny fun­gu­jí a co se děje, když nefun­gu­jí, jak mají - až po tipy, co s tím může zku­sit žena udě­lat sama, aby se poku­si­la vyla­dit. Oceňuji i tipy na recep­ty. Konečně může kaž­dá žena pocho­pit, jak hor­mo­ny fun­gu­jí a proč tře­ba má někte­ré pří­zna­ky a co s tím je mož­né udě­lat nebo ale­spoň jak si tro­chu pomo­ci a to čis­tě pří­rod­ní ces­tou.

Kniha je hlav­ně pro ženy s leh­čí­mi poru­cha­mi hor­mo­nál­ní nerov­no­váhy nebo ty, jež chtě­jí při­ro­ze­nou ces­tou bez che­mie zku­sit své tělo vyla­dit více na ces­tu ke zdra­ví a rov­no­váhy.

Velmi se mi líbí i zpra­co­vá­ní kni­hy, úvod­ní obál­ka je hezká a i čle­ně­ní kni­hy je logic­ké, navíc gra­fic­ky pěk­ně zpra­co­va­né a dopl­ně­né pěk­ný­mi fot­ka­mi.

Knihu lze urči­tě dopo­ru­čit kaž­dé ženě, kte­ré její zdra­ví a poho­da nejsou jed­no a chce pro sebe něco udě­lat nebo ale­spoň pocho­pit, proč a jak nás hor­mo­ny ovliv­ňu­jí.


Autor: Caroline Fibaek, Stine Fürst

Nakladatelství: Grada

Žánr: život­ní styl

Počet stran: 184

Hodnocení: 95 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73775 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71633 KB. | 14.06.2024 - 20:49:25