Kritiky.cz > Recenze knih > ŽENY Z BOHNIC

ŽENY Z BOHNIC

342203417 129752163346425 8293718157756133412 n
342203417 129752163346425 8293718157756133412 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ženy z Bohnic od autor­ky Edny Nové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Pointa ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s., je kni­hou 12ti nevšed­ních poví­dek čer­pa­jí­cích inspi­ra­ci z pro­stře­dí psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny.

Knížka je malé­ho for­má­tu, jež se vejde tak ako­rát do kapsy u džín, a ukrý­vá v sobě 12 poví­dek o 12ti ženách s „fko­vou“ dia­gnó­zou, 12 život­ních pří­bě­hů, peri­pe­tií a fobií, a to vše ve sna­ze začle­nit se zpět do hek­tic­ké a uspě­cha­né spo­leč­nos­ti a zpět do běž­né­ho živo­ta.

Děj jed­not­li­vých poví­dek se ode­hrá­vá za bra­na­mi psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny v Praze v Bohnicích a my máme tak vel­kou mož­nost nahléd­nout do její­ho záku­li­sí, neboť sama autor­ka zde strá­vi­la pět měsí­ců, kde si pro­šla elek­tro­šo­ko­vou tera­pií, spo­ly­ka­la tunu léčiv a zaži­la vel­ké množ­ství hodin psy­cho seze­ní.

Svým nevšed­ním jazy­kem, kte­rý vás bude nejen bavit, ale i v těch „nej­tem­něj­ších“ oka­mži­cích vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři, i když by se to mož­ná neho­di­lo... si vás tato kni­ha doslo­va zís­ká.

Autorka se v „Ženách z Bohnic“ sna­ží s obrov­ským nad­hle­dem a leh­kos­tí pře­nést přes tu vel­kou a tíži­vou rea­li­tu v uza­vře­né čás­ti léčeb­ny. Všechny hrdin­ky jed­not­li­vých pří­bě­hů navíc Edna vel­mi výstiž­ně pojme­no­va­la „hra­vý­mi pře­zdív­ka­mi“, jež na všech­ny dámy doko­na­le sed­ly a krás­ně je vykres­li­ly do sku­teč­né­ho obra­zu.

Moc se mi líbi­la závě­reč­ná slo­va Terezy Slané:

Psychické pro­blémy jsou jed­ny z nej­hor­ších. Většinou jsou nevi­di­tel­né, těž­ko pocho­pi­tel­né a pro ty, kdo jimi trpí, boles­ti­věj­ší, než by si kdo­ko­liv vůbec doká­zal při­pus­tit. Vy, kte­ří máte to štěs­tí a nikdy jste žád­nou psy­chic­kou nemo­cí netr­pě­li, nepro­ži­li její bolest, nikdy jste se neo­cit­li na samém dně a nemě­li jedi­nou myš­len­ku na sebe­vraž­du, pro­sím, neod­su­zuj­te nás. Buďte s námi trpě­li­ví a měj­te pocho­pe­ní, pro­to­že ces­ta tem­no­tou je obtíž­ná. Buďte las­ka­ví, vní­mej­te nás, občas potře­bu­je­me povzbu­dit, vzít za ruku, obe­jmout, nebo i mlčet - ale být tu ro nás je zkrát­ka veli­ce důle­ži­té....

Tato kni­ha vám sku­teč­ně ote­vře obzo­ry v nazí­rá­ní na jed­not­li­vá psy­chic­ká one­moc­ně­ní, to vnitř­ní utr­pe­ní těch lidí, jež si musí v sobě toto vše nést, a s nímž oni sami nedo­ká­ží vnitř­ně bojo­vat, vzdo­ro­vat tomu.... potře­bu­jí k tomu nás všech­ny, naši pomoc a hlav­ně vší­ma­vost.

A nikdy neza­po­meň­te na krás­ná a hlav­ně prav­di­vá slo­va Terezky Slané: Ať už jste kde­ko­liv, ať je ve vaší hla­vě coko­liv a ať se vaše myš­len­ky ubí­ra­jí jakým­ko­liv smě­rem, vždy máte důvod proč žít. A tím vůbec prv­ním důvo­dem jste VY! Protože jedi­ně vy máte tu moc nad sebou vyhrát, nad vše­mi nega­tiv­ní­mi myš­len­ka­mi ve vaší hla­vě. Jestli si mys­lí­te, že nic na svě­tě nemá smy­sl - najdě­te ho! Jestli si mys­lí­te, že tu jste sami - běž­te ven! Jestli si mys­lí­te, že není důvod tu být - roz­hléd­ně­te se!  I když je to těž­ké, bojo­vat musí­te jen vy. Záleží jen na vás, jest­li bojo­vat chce­te. Když bude­te věřit, doká­že­te nemož­né a nepře­ko­na­tel­né.  Protože všech­no, co se dělo, děje a bude dít, má svůj důvod. Důležité je ho pocho­pit a nikdy se nevzdat... „Vždy máš na výběr, jakou ces­tou půjdeš, důle­ži­té je vybrat si tu správ­nou.“

Ženy z Bohnic

Napsala: Edna Nová

Ilustrace: Lenka Vernerová

Vydalo nakla­da­tel­ství Pointa v Praze roku 2023 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Druhé vydá­ní

Počet stran: 104

ISBN: 978-80-7691-093-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73685 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71965 KB. | 23.07.2024 - 17:26:28