Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzla vzhůru nohama - kniha

Kouzla vzhůru nohama - kniha

9788026905745 500x500
9788026905745 500x500
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nory je už vět­ší děv­če, kte­ré má na prv­ní pohled vcel­ku nor­mál­ní rodi­na – ona, její star­ší sou­ro­zen­ci – sest­ra Dalia a bra­tr Hawthorn. K tomu je tře­ba při­po­čí­tat tatín­ka, ředi­te­le ško­ly, bohu­žel už bez mamin­ky. Ale nic není tako­vé, jak se zdá. Celá rodi­na pat­ří totiž mezi čaro­dě­je, a ne jen tak leda­ja­ké. Hawthornovi bylo už šest­náct a jeho spe­ci­a­li­za­ce se jme­no­va­la Zápalník. Dalia byla zase Zvěromil. Doma cho­va­la straš­nou spous­tu zví­řat. Nory byla Změnič, doká­za­la se změ­nit v jaké­ko­liv zví­ře, avšak ne bez pro­blé­mů. Například když měla být kotě, tak část těla sice pro­mě­ni­la do podo­by kotě­te, avšak zby­tek byl tře­ba bobr.

Tím, že se změ­ni­la ve zví­ře, potla­či­la lid­ské vlast­nos­ti a na povrch vyplu­ly ty zví­ře­cí. V pra­xi to zna­me­na­lo vždyc­ky prů­švih. Ten nej­no­věj­ší pro­ved­la doma. Měla před sebou zkouš­ku na Akademii mudr­ců, kte­ré šéfo­val její otec. Usilovně tré­no­va­la kotě, ale zase se to úpl­ně nevy­ved­lo a Nory v pod­sta­tě zlik­vi­do­va­la otco­vy kni­hy, psa­cí stůl a vlast­ně úpl­ně všech­no v míst­nos­ti. Do toho vše­ho při­šel Hawthorn. Snažil se tomu zabrá­nit, ale nepo­moh­lo to. Na Nory se nezlo­bil, ale musel urych­le­ně ukli­dit a zajis­tit kni­hy, kte­ré Nory zni­či­la. Nakonec usou­dil, že to sve­dou na Daliiny krá­lí­ky a tak se taky sta­lo.

Když otec při­šel, všech­no se při­zna­lo. Otec podě­ko­val své­mu syno­vi, že mu objed­nal zpát­ky všech­ny kni­hy. Bylo nad slun­ce jas­né, že i přes­to, že při­jal výmy­sl o krá­lí­cích, věděl, že to udě­la­la jeho nejmlad­ší dce­ra. A už tu byl den vel­ké zkouš­ky. Nory byla ner­vóz­ní, ale dou­fa­la, že zkouš­ku udě­lá. Ze začát­ku to vypa­da­lo naděj­ně. V komi­si byl i její otec, což samo­zřej­mě bylo pocho­pi­tel­né, když byl tím ředi­te­lem. Avšak pak se to poka­zi­lo a zase to byla dvě zví­řa­ta v jed­nom. Nory zkouš­ku neu­dě­la­la. Večer se u nich doma všech­no nes­lo v ponurém duchu. Nikdo vlast­ně neměl ani chu­tě k jídlu.

V jed­nu chví­li se ozval zvo­nek. Přišla návště­va – teta Margo. Ta se špič­ko­va­la s otcem Nory a jejich sou­ro­zen­ců. Měla svo­je vlast­ní taxi – na koš­tě­ti. Nory nevě­dě­la, o co jde. Margo jí to hned vysvět­li­la. Nory se muse­la zaba­lit a jít byd­let k tetě. Také muse­la jít do spe­ci­ál­ní ško­ly a kon­krét­ně do jed­né tří­dy – Kouzla vzhů­ru noha­ma. Nory bylo do plá­če, pro­to­že otec její magii neu­znal a mož­ná se za ni i sty­děl a nyní ji navíc vyha­zu­je z domu. Tak to vní­ma­la. Otec však jen chtěl, aby se nau­či­la nor­mál­ně čaro­vat, ovšem nevě­děl, co tím spus­tí.

Začala cho­dit do ško­ly spo­lu s klu­kem ze sou­sed­ství – Elliott. Elliott byl to samé, což bra­tr Nory – byl Zápalník. Ale tak tro­chu jiný – doká­zal sice zapá­lit, co chtěl, ale jenom na krát­ký oka­mžik a navíc uměl všech­no v oka­mže­ní zmra­zit, a pro­to byl ve stej­né tří­dě jako Nory. Hned zkra­je nové ško­ly se pro­mě­ni­la Nory v tcho­ře. Nebylo to jen tak. Stalo se tomu na zákla­dě roz­či­le­ní z urá­žek vůči ní a Elliottovi, mimo­cho­dem jeho kama­rá­dy. Nory vypus­ti­la ten zná­mý tcho­ří zápach, až z toho prý omdlel ošet­řo­va­tel Riley. Tak se Nory uved­la v nové ško­le, ale zda­le­ka to neby­lo napo­sle­dy.

Je to výbor­ná pohád­ko­vá kni­ha. Určitě jak pro hol­ky, tak i pro klu­ky. Perfektní, čti­vý děj, navíc s nád­her­nou obál­kou. Je to prv­ní díl z této série, ješ­tě exis­tu­jí zatím dva. Má 176 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 149 Kč zde.

  • Autor: Sarah Mlynowski a dal­ší
  • Žánr: kni­hy pro děti
  • Nakladatelství: Baronet
  • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62506 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71885 KB. | 21.07.2024 - 00:02:56