Kritiky.cz > Speciály > Králova zahradnice - O natáčení

Králova zahradnice - O natáčení

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to lid­ský a v mno­ha ohle­dech vel­mi moder­ní pří­běh,” říká Alan Rickman o roman­tic­kém dra­ma­tu Králova zahrad­ni­ce, kte­ré je jeho dru­hým režij­ním poči­nem po fil­mu Zimní host. Scénář Alison Deegan mi při­stál v e-mailu neče­ka­ně. Jak jsem ho četl, zapů­so­bi­la na mě její hlu­bo­ká zna­lost téma­tu, osvě­žu­jí­cí prá­ce s jazy­kem a vel­mi osob­ní poje­tí hry mezi muži a žena­mi.”

“Poslali jsme to Alanovi, aby zvá­žil, zda by nechtěl hrát roli Andrého Le Notre. Řekl, že tím si není jis­tý, ale že by to chtěl reží­ro­vat. Alison vidě­la a obdi­vo­va­la jeho Zimního hos­ta, tak­že zača­li spo­lu­pra­co­vat,” dodá­vá pro­du­cent­ka Gail Egan.

“Potom se k nám při­po­jil ješ­tě sce­náris­ta Jeremy Brock, ale s ním jsem hovo­řil pře­de­vším o struk­tu­ře. Dialog zůstal z nej­vět­ší čás­ti dílem Alison,” říká Alan Rickman.

Králova zahrad­ni­ce je pří­bě­hem o vzni­ku Lasturového háj­ku (Bosquet des Rocailles ), jedi­neč­né­ho prv­ku zahrad ver­sailles­ké­ho palá­ce. André Le Notre, v té době už slav­ný a uzná­va­ný archi­tekt, je pově­řen vytvo­ře­ním taneč­ní­ho sálu pod širým nebem. Aby zís­kal svě­ží a neotře­lý pohled na věc, obrá­tí se na Sabine De Barra, tvůr­ky­ni zahrad, kte­rá dosud nikdy neby­la u dvo­ra. “I když jejich vidě­ní krá­sy se zpo­čát­ku zdá pro­ti­klad­né, začí­ná se rodit sku­teč­né setká­ní dvou mys­lí,” pozna­me­ná­vá Alan Rickman. “Příběh je pří­stup­ný jaké­mu­ko­li divá­ko­vi, ať už o době krá­le Ludvíka XIV. ví hod­ně nebo vůbec nic. Něco z toho se sku­teč­ně sta­lo a něco niko­li. Díváme se na his­to­rii svou vlast­ní opti­kou.”

Producentka Gail Egan zdů­raz­ňu­je: “Uvědomili jsme si, že na svě­tě je jen něko­li málo here­ček, kte­ré by moh­ly ztvár­nit roli Sabine. Na prv­ním mís­tě naše­ho sezna­mu byla Kate Winslet. Alan jí poslal scé­nář, ona si ho pře­čet­la a řek­la ano.”

Pracovala jsem s Alanem jako deva­te­nác­ti­le­tá na fil­mu Rozum a cit,” vzpo­mí­ná Kate Winslet. “Od té doby jsme zůsta­li ve spo­je­ní. Věděla jsem, že naše spo­leč­né kama­rád­ky Emma Thompson a Phyllida Law si Alana nemoh­ly vyna­chvá­lit, když je reží­ro­val ve fil­mu Zimní host, a tak mě ten­to pro­jekt samo­zřej­mě lákal. Králova zahrad­ni­ce je dojí­ma­vý milost­ný pří­běh zasa­ze­ný v nád­her­ných kuli­sách. Líbila se mi jeho jed­no­du­chost, a na posta­vě Sabine bylo něco sku­teč­ně nové­ho a svě­ží­ho – její téměř bohém­ský duch v oné poně­kud upja­té době. Vždycky mě při­ta­hu­jí posta­vy, kte­ré se tro­chu vymy­ka­jí své­mu oko­lí a kte­ré hra­jí pod­le vlast­ních pra­vi­del. Sabine mi nabíd­la tohle všech­no a ješ­tě víc.”

Nemohl bych točit Královu zahrad­ni­ci bez něko­ho, komu důvě­řu­ji tak jako Kate. Je feno­me­nál­ní v kaž­dém smys­lu slo­va,” říká Alan Rickman.

Začalo hle­dá­ní her­ce, kte­rý ztvár­ní roli její­ho pro­tějš­ku. “Matthias Schoenaerts na mě udě­lal dojem ve fil­mu Na dřeň,” vzpo­mí­ná si Rickman. “Když popr­vé padlo jeho jmé­no, řekl jsem si, že to je vyni­ka­jí­cí nápad.”

“Bylo mi ctí zís­kat roli ve fil­mu, kte­rý tak upřím­ně pro­zkou­má­vá lid­ské emo­ce,” pozna­me­ná­vá Schoenaerts.

Gail Egan požá­da­la Alana Rickmana, aby se ujal role krá­le Ludvíka XIV. Nakonec sou­hla­sil, prý pro­to, že “když hra­je­te Ludvíka XIV., nemu­sí­te se moc hýbat a ve tvá­ři máte ten samý výraz, jako když něco reží­ru­je­te.”

Mezi před­sta­vi­te­li ved­lej­ších rolí vyni­ká zejmé­na Američan Stanley Tucci v roli krá­lo­va bra­t­ra, vévo­dy Filipa. “Stanley je můj vel­mi dob­rý pří­tel a už jsme spo­lu v minu­los­ti pra­co­va­li. Myslím, že pro něj bylo nároč­né ztvár­nit for­mál­ní dia­lo­gy v ang­lic­kém fil­mu se samý­mi brit­ský­mi her­ci, ale neby­lo to na něm znát,” vysvět­lu­je Alan Rickman.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88765 s | počet dotazů: 242 | paměť: 72338 KB. | 19.05.2024 - 18:37:55