Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

FCVítězem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu se stal nezá­vis­lý maďar­ský film Rodinné štěs­tí. Režisér a scé­náris­ta Szabolcs Hajdu nato­čil pří­běh o dvou sestrách a jejich rodi­nách, kte­rý byd­lí na něja­ký čas spo­leč­ně v jed­nom bytě, což způ­so­bu­je neu­stá­lé tře­ni­ce.

Příběh o sou­ži­tí rodin­ných pří­buz­ných, kte­rý dohro­ma­dy žijí v jed­nom bytě vzni­kl před rokem, když dostal nabíd­ku z diva­dla na napsá­ní něja­ké hry, kte­rá po své pre­mi­é­ře měla u divá­ků vel­ký úspěch. Při vymýš­le­ní námě­tu si reži­sér Szabolcs Hajdu s her­ci mimo jiné vyprá­vě­li o zážit­ky z běž­né­ho živo­ta, o tom co zrov­na zaží­va­jí ve svých rodi­nách či jak je zlo­bí děti. Tvůrce chtěl napsat něco vypo­ví­da­jí­cí­ho o lid­ském sou­ži­tí, život­ní kaž­do­den­nos­ti a lid­ských pova­hám, ve kte­rých by se někte­ří divá­ci tře­ba pozna­li a tím vzni­kl nápad udě­lat na toto téma ten­to film.

„ Film ve Světové pre­mi­é­ře jsme popr­vé pro­mít­li tady v tom­to sále před dvě­ma dny a obe­cen­stvo rea­go­va­lo stej­ně jako v těch 4 sálech před­cho­zích. Měl jsem pocit, že divá­ci i lidi kolem mě jsou mi vel­mi blíz­ko a také jsem pocho­pil, že tady i v Maďarsku máme stej­né zku­še­nos­ti, nosí­me stej­né boty a také jsme na stej­né lodi,“ řekl reži­sér Szabolcs Hajdu po zís­ká­ní Hlavní ceny a pře­vze­tí Křišťálového glo­bu­su z rukou porot­ky­ně Marthy Issové. Součástí oce­ně­ní je také finanč­ní odmě­na 25 000 USD pro reži­sé­ra a pro­du­cen­ta.

Slovensko - čes­ký film Učitelka,  reži­sé­ra Jiřího Hřebejka pojed­ná­va­jí­cí o tříd­ní uči­tel­ce základ­ní ško­ly, kte­rá vyu­ží­vá své­ho posta­ve­ní, aby moh­la přes své žáky mani­pu­lo­vat s jejich rodi­či zís­kal oce­ně­ní za Nejlepší herec­ký výkon slo­ven­ské hereč­ky Zuzany Mauerové. Cenu pře­vza­la hereč­ka od Hollywoodského her­ce Michaela Shannona. Nadčasové téma o mani­pu­la­ci napsal scé­náris­ta Petr Jarchovský, kte­rý se nechal inspi­ro­vat reál­ným zážit­kem ze své­ho dět­ství na kon­ci sedm­de­sá­tých let.

Ruský reži­sér Ivan I. Tverdovskij si odne­sl Zvláštní oce­ně­ní poro­ty za film Zoologie a odmě­nu 15 000 USD. Příběh je o osa­mě­lé Nataše, stra­chu z odliš­nos­ti ale i tou­ze po poro­zu­mě­ní. Hlavní posta­va v podá­ní hereč­ky Natálie Pavlenkové je osa­mě­lá Nataša, kte­rá pra­cu­je v zoo­lo­gic­ké zahra­dě, byd­lí ve spo­leč­né domác­nos­ti s mat­kou a jed­no­ho dne ji naros­te ocas, kte­rý jí zkom­pli­ku­je slo­ži­té vzta­hy a tak Natálie se roz­hod­ne vystou­pit z řady a být koneč­ně sama sebou.

Komorní dra­ma Noční život o man­žel­ském páru, kte­rým poklid­né sou­ži­tí naru­ší váž­ná man­že­lo­va neho­da a jeho žena se sna­ží zjis­tit co se v kri­tic­ký moment sta­lo. Režisér Damjan Kozole se nechal inspi­ro­vat sku­teč­nou udá­los­tí zís­ka­lo Cenu za režii.

Poslední film zesnu­lé­ho reži­sé­ra Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad, kte­rý dokon­čil pomoc­ný reži­sér Tomáš Klein zís­kal Zvláštní cenu poro­ty.  Film byl inspi­ro­va­ný povíd­ko­vou kni­hou Jana Němce Nepodávej ruku číš­ní­ko­vi, pod­le kte­ré byli nato­če­né pří­běhy z kon­ce šede­sá­tých let.

Film To je náš svět, reži­sé­ra Matta Rose pojed­ná­va­jí­cí o rodi­ně, jenž žije jako komu­ni­ta dale­ko od civi­li­za­ce a vznik­lá situ­a­ce je nutí vrá­tit se zpět do měs­ta zís­kal Diváckou cenu.

Na slav­nost­ní zakon­če­ní byl oce­něn Cenou pre­zi­den­ta fes­ti­va­lu Jiřího Bartošky ame­ric­ký scé­náris­ta Charles Kaufman, kte­rý napsal scé­ná­ře k řadě fil­mům. Mezi nej­zná­měj­ší pat­ří V kůži Johna Malkoviche, Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li či Milujte své­ho zabi­já­ka. „ Mnohokrát děku­ji. Je to pro mě vel­ká čest zís­kat tuto cenu a být na tom­to fes­ti­va­lu“ řekl  čes­kým pro­slo­vem uzná­va­ný scé­náris­ta, jenž na fes­ti­va­lu uve­dl ani­mo­va­ný sní­mek Anomalisa.

Cenu Prezidenta fes­ti­va­lu Jiřího Bartošky za pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii pře­vza­la uzná­va­ná hereč­ka Jiřina Bohdalová. ‚Děkuji tam naho­ru Karlu Kachynovi za fil­my Ucho, Fany a také jejich auto­rům Janu Zelenkovi, Jiřímu Hubačovi, pak také Zdeňku Podskalskému za film Světáci a dal­ším, kte­rý na mě neza­po­mí­na­jí,“ řek­la na závěr.

OCENĚNÍ

Hlavní poro­ta
Maurizio Braucci, Itálie
Eve Gabereau, Velká Británie
Martha Issová, Česká repub­li­ka
George Ovashvili, Gruzie
Jay Van Hoy, USA

Velká cena – Křišťálový gló­bus (25 000 USD)
Finanční odmě­na pat­ří rov­no­cen­ně reži­sé­ro­vi a pro­du­cen­to­vi fil­mu.

Rodinné štěs­tí / Ernelláék Farkaséknál
Režie: Szabolcs Hajdu
Maďarsko, 2016

Zvláštní cena poro­ty (15  000 USD)
Finanční odmě­na pat­ří rov­no­cen­ně reži­sé­ro­vi a pro­du­cen­to­vi fil­mu.

Zoologie / Zoologiya
Režie: Ivan I. Tverdovskiy
Rusko, Francie, Německo, 2016

Cena za režii
Damjan Kozole za režii fil­mu Noční život / Nočno življe­n­je
Slovinsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, 2016

Cena za žen­ský herec­ký výkon
Zuzana Mauréry za roli ve fil­mu Učitelka / Učiteľka
Režie: Jan Hřebejk
Slovenská repub­li­ka, Česká repub­li­ka, 2016

Cena za muž­ský herec­ký výkon
Szabolcs Hajdu za roli ve fil­mu Rodinné štěs­tí / Ernelláék Farkaséknál
Režie: Szabolcs Hajdu
Maďarsko, 2016

Zvláštní uzná­ní
U tra­ti / Dincolo de calea fera­ta
Režie: Cătălin Mitulescu
Rumunsko, Švédsko, 2015

Zvláštní uzná­ní
Vlk z Královských Vinohrad
Režie: Jan Němec
Česká repub­li­ka, Slovenská repub­li­ka, Francie, 2016

SOUTĚŽ Na východ od Západu

Porota Na východ od Západu
Carmen Gray, Velká Británie
Tolga Karaçelik, Turecko
Mikuláš Novotný, Česká repub­li­ka
Agnieszka Smoczyńska, Polsko
Yoshi Yatabe, Japonsko

VELKÁ Cena Na východ od Západu (15  000 USD)
Finanční odmě­na pat­ří rov­no­cen­ně reži­sé­ro­vi a pro­du­cen­to­vi fil­mu.

Dům těch dru­hých / Skhvisi sakh­li
Režie: Rusudan Glurjidze
Gruzie, Rusko, Španělsko, Chorvatsko, 2016

Zvláštní CENA POROTY NA Východ od zápa­du (10  000 USD)
Finanční odmě­na pat­ří rov­no­cen­ně reži­sé­ro­vi a pro­du­cen­to­vi fil­mu.

Zmatené dny / Päevad, mis ajasid sega­dus­se
Režie: Triin Ruumet
Estonsko, 2016

Soutěž doku­men­tár­ních fil­mů

Porota doku­men­tár­ních fil­mů
Sigrid Jonsson Dyekjær, Dánsko
Hana Kulhánková, Česká repub­li­ka
Laurent Bécue-Renard, Francie

Cena za nej­lep­ší CELOVEČERNÍ doku­men­tár­ní film (5 000 USD)
Finanční odmě­na pat­ří reži­sé­ro­vi.

LoveTrue
Režie: Alma Har’el
USA, 2016

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ
Ama-San
Režie: Cláudia Varejão
Portugalsko, Švýcarsko, Japonsko, 2016

Divácká cena dení­ku Právo
Tohle je náš svět / Captain Fantastic
Režie: Matt Ross
USA, 2016

Křišťálový gló­bus - Cena za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé
kine­ma­to­gra­fii
Willem Dafoe, USA

Cena pre­zi­den­ta Mff kar­lo­vy vary

Jean Reno, Francie

Cena pre­zi­den­ta Mff kar­lo­vy vary

Charlie Kaufman, USA

Cena pre­zi­den­ta MFF Karlovy Vary za pří­nos čes­ké fil­mo­vé kine­ma­to­gra­fii 

Jiřina Bohdalová, Česká repub­li­ka

Zajímavost v čís­lech

51. MFF Karlovy Vary 2016 se zúčast­ni­lo 13 224 akre­di­to­va­ných návštěv­ní­ků - z toho 11 177 s fes­ti­val passy, 415 fil­mo­vých tvůr­ců, 1064 fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů a 588 novi­ná­řů.
V prů­bě­hu fes­ti­va­lu se usku­teč­ni­lo 507 fil­mo­vých před­sta­ve­ní, kte­ré navští­vi­lo 135 105 divá­ků. Bylo pro­dá­no cel­kem 138  341 vstu­pe­nek. Uvedeno bylo cel­kem 200 fil­mů, z  toho 166 hra­ných (146 celo­ve­čer­ních a 20 krát­kých) a 34 doku­men­tár­ních (30 dlou­hých a 4 krát­ké). Z fil­mů uve­de­ných na 51. MFF Karlovy Vary mělo na fes­ti­va­lu 21 svě­to­vou, 25 mezi­ná­rod­ní a 9 evrop­skou pre­mi­é­ru. 159 pro­jek­cí osob­ně uved­la dele­ga­ce tvůr­ců. Uskutečnilo se 100 pro­jek­cí pro novi­ná­ře a fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly.

Horní foto­gra­fie zdroj : FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY

Příští 52. MFF Karlovy Vary se usku­teč­ní od 30. červ­na do 8. čer­ven­ce 2017.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38753 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72057 KB. | 16.04.2024 - 19:25:58