Kritiky.cz > Recenze knih > Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera

Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera

IMG 20171114 130037
IMG 20171114 130037
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Josef Schrötter je jako autor zná­mý tím, že jeho kni­hy jsou jas­né, struč­né a s ency­klo­pe­dic­kou přes­nos­tí uká­ží, jak fun­gu­je lid­ské tělo na fyzic­ké i ener­ge­tic­ké úrov­ni. Snadno a rych­le vyhle­dá­te prá­vě to, co potře­bu­je­te. Nemoc, pro­blém, nerov­no­vá­ha, nebo léč­ba, kámen, aro­ma­te­ra­pe­u­tic­ký ole­jí­ček, jíd­lo, obrá­zek. V kaž­dém řeše­ní hle­dá­te rov­no­váhu, napo­je­ní a logi­ku. Díky nemo­ci zná­me hod­no­tu zdra­ví, díky úna­vě zná­me hod­no­tu odpo­čin­ku – i to je jeden z pří­tom­ných citá­tů, kte­rý sto­jí za zapa­ma­to­vá­ní. Autor zmi­ňu­je také ast­ro­lo­gii a sou­vis­lost se zdra­vím, nebo afir­ma­ce.

A jak správ­ně autor říká, tohle je kni­ha zákla­du. Od té se může­te odra­zit dál, k dal­ším titu­lům spe­ci­a­li­zo­va­ným napří­klad na kame­ny nebo aku­punk­tu­ru, aro­ma­te­ra­pii nebo čín­skou medi­cí­nu. Základní učeb­ni­ce zdra­ví! To je to správ­né slo­vo, kte­ré jsem celou dobu hle­da­la… A nej­ví­ce mi z celé kni­hy vystu­po­va­la reflex­ní tera­pie, pro­to jsem se prá­vě na ni potom v roz­ho­vo­ru auto­ra zepta­la. Čím to, že si zís­ka­la snad jako prv­ní ze všech alter­na­tiv­ních metod nej­vět­ší důvě­ru? „Velký kus prá­ce v oblas­ti reflex­ní tera­pie u nás udě­lal Ing. Jiří Janča. On jako prv­ní dělal semi­ná­ře v Koutech nad Desnou, kde nás to učil. Byl to on, kdo vydal prv­ní kni­hy v nakla­da­tel­ství Eminent o reflex­ní tera­pii. A samo­zřej­mě, že tomu také napo­mohl hod­ně časo­pis Regenerace, kde vychá­ze­ly člán­ky Jiřího Jančí a byly tam obráz­ky, kde co a jak zmáčk­nout. Já spíš s lid­mi dělám korej­skou meto­du SU-JOK. V Eminentu vyšla o tom moje kni­ha „SU JOK zdra­ví na ruce“. Reflexní tera­pie je na cho­di­dlech nohou a to se samot­né­mu člo­vě­ku špat­ně pro­vá­dí. Na rukou si to může dělat kde­ko­liv a kdy­ko­liv.“

A to je prav­da. Nakonec prá­vě na rukou máme také nepře­ber­né množ­ství bodů ke stla­čo­vá­ní a masí­ro­vá­ní, jež doká­ží ule­vit od nejed­no­ho zdra­vot­ní­ho pro­blé­mu. Tady k tomu dosta­ne­te základ­ní návod.

A pak už si musí­te vybí­rat pod­le své­ho. Mne nej­ví­ce zau­ja­ly vůně, kame­ny a prá­ce s vní­ma­nou ener­gií, kte­rou si vizu­a­li­zu­je­te do rukou a pra­cu­je­te s ní jako s hmo­tou, „vatou“, nebo pro­lé­va­jí­cí se živou vodou. Ostatně, když už jsme u té vody, i ta posky­tu­je dob­rý ener­ge­tic­ký základ pro léče­ní na té ener­ge­tic­ké úrov­ni.

Pro koho bych tuto kni­hu dopo­ru­či­la?

Pro kaž­dé­ho, kdo už něja­ké zákla­dy alter­na­tiv­ní medi­cí­ny zná a kdo je ocho­ten k bylin­ko­vé­mu čaji při­dat ješ­tě něco ryze rela­xač­ní­ho, méně hmot­né­ho, ale neu­vě­ři­tel­ně účin­né­ho. Kdo je ocho­ten naslou­chat své­mu tělu, pro­to­že roz­ho­vor s ním, a s nemo­cí, je tím nej­ú­čin­něj­ším lékem.

A pak kaž­dé­mu, kdo se s něčím tako­vým potká­vá popr­vé, pro­to­že tohle je v tom pří­pa­dě obsáh­lá ency­klo­pe­die základ­ních prin­ci­pů, kte­ré je dob­ré znát, abychom své tělo pocho­pi­li.

Více na Kritiky.cz
Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí Vítězem Mezinárodního filmového festivalu se stal nezávislý maďarský film Rodinné štěst...
Oscar Nominations 2016 - 88. ročník udílení Oscarů - nominace Přímý přenos!...
Animefest ...
Nikdy to neskončí ...
Ve čtvrtek 4.října se konala v Praze v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí vernisáž výstavy Převratná doba – Bewegte Zeiten. Vernisáž zahájil ředitel Rakouského kulturního fóra, pan Andreas Schmidinger, který se ujal ...

O auto­ro­vi: Ing. Josef Schrötter se v oblas­ti alter­na­tiv­ní medi­cí­ny a léči­tel­ství pohy­bu­je desít­ky let. Patří mezi před­ní čes­ké psy­cho­t­ro­ni­ky a zamě­řu­je se pře­de­vším na ener­ge­tic­kou tera­pii a loka­li­za­ci pato­gen­ních ener­gií. Provedl řadu expe­ri­men­tů s pro­ká­za­ný­mi výsled­ky, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v měsíč­ní­ku Regenerace, s nímž pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je. Napsal kni­hy Cesta do tře­tí­ho roz­mě­ru s léči­vý­mi obráz­ky, Studánka zdra­ví a léči­vé 3D man­da­ly, Praktický Su-Jok – Zdraví na ruce a Ozdravení těla i ducha – Rady a recep­ty.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2017, www.eminent.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.5. ledna 2020 Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení. "Příroda nabízí hojnost rostlinných léčiv, která nám mohou přinést úlevu a pomoci při léčbě nemocí a řešení běžných zdravotních problémů. Na právě na stránkách knihy z příznačným názvem […] Posted in Články, Recenze knih
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme5. srpna 2023 Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme Hledáte zajímavou knihu pro sebe i své blízké? Chcete prožít zajímavý myšlenkový proces týkající se vašeho života? Máte rádi knihy, které vás nutí přemýšlet nad vlastním životem? Tak právě […] Posted in Recenze knih
  • BYLINKY KOLEM NÁS3. srpna 2023 BYLINKY KOLEM NÁS Bylinková sezóna je v plném proudu, ta proč si k ruce nevzít tak trochu nevšedního pomocníka v podobě praktické publikace "Bylinky kolem nás" od autorky Markéty Růženky Vopičkové, jež […] Posted in Recenze knih
  • DoJÍT k sobě21. dubna 2023 DoJÍT k sobě V poslední době se velmi rozmáhá kromě běhu i trend "chůze, chození, procházení se". Pokud hledáte vhodného rádce, jež by vás blíže zasvětil do této aktivity, a zároveň se podělil i o své […] Posted in Recenze knih
  • Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu25. března 2023 Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu Stres, napětí a trauma jsou součástí našeho života. Někdy se s nimi dokážeme vyrovnat, jindy nám způsobují problémy v oblasti fyzického i psychického zdraví. Existuje však jednoduchá a […] Posted in Ze života
  • Bez vody to nejde! Encyklopedie pro školáky26. února 2023 Bez vody to nejde! Encyklopedie pro školáky Bez vody bychom tu nebyli. Voda je základem všeho života-bez vody nejde nic. Den za dnem ji potkáváme všude. Pijeme ji, myjeme si v ní ruce a kupujeme věci, ve kterých je skrytá..Tak […] Posted in Recenze knih
  • Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením31. prosince 2022 Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením Pro mnoho lidí je lékařský termín pro otravu alkoholem znepokojivým pojmem. Když člověk pije příliš mnoho, jeho tělo se otráví alkoholem. To může vést ke zranění, nemoci nebo smrti. […] Posted in Ze života
  • Motýl v pavučině - příběh o boji se zákeřnou nemocí podle skutečné události18. srpna 2022 Motýl v pavučině - příběh o boji se zákeřnou nemocí podle skutečné události Chcete si přečíst emotivní příběh o rodičovské lásce, nemoci i neutuchající naději v uzdravení? Kniha Motýl v pavučině vás nenechá jen tak spát. Hlavní postavou je Erika, mladá dívka, u […] Posted in Recenze knih
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99973 s | počet dotazů: 281 | paměť: 69733 KB. | 30.11.2023 - 14:58:21