Kritiky.cz > Recenze knih > Les

Les

UzVimProc
UzVimProc
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V oblí­be­né edi­ci Už vím proč?, urče­né  pro dětem od dvou do čtyř let vychá­zí kníž­ka Les. Naučná řada pub­li­ka­cí pro nejmen­ší se tak roz­růs­tá o jed­nu, kte­rá potě­ší snad všech­ny děti.

Knížka čtver­co­vé­ho for­má­tu je vytiš­tě­ná na pev­něj­ším papí­ře, je tedy odol­něj­ší a obra­ce­ní strá­nek zvlád­nou i drob­né dět­ské ruce. Text obsa­hu­je návod­né otáz­ky a část obráz­ků lze opět odklá­pět – napří­klad koru­nu stro­mu, v níž se ukrý­vá vever­ka nebo kmen stro­mu, kde žije straka­poud.
„Co je les? Les je jako vel­ká rodi­na, kde spo­leč­ně žijí stro­my i rost­li­ny. Mnoho zví­řat zde najde jíd­lo, úkryt a domov. Jehličnaté lesy jsou stá­le zele­né i v zimě. Listnaté stro­my však na pod­zim opa­da­jí,“ dozví­me se v úvo­du kníž­ky. Ta dětem názor­ně vysvět­lí, co je to strom a jak ros­te, kde v lese žijí zví­řa­ta, co se v lese děje v noci, kdo žije pod zemí, proč jsou důle­ži­tí mra­ven­ci a co si lze z lesa odnést: „Les je za kaž­dé­ho poča­sí rájem pro sbě­ra­če. Větvičky, kůra, mech, barev­né lis­tí, šiš­ky, peří, kašta­ny a žalu­dy se hodí na výro­bu vše­ho mož­né­ho. V létě v lese najdeš mno­ho chut­ných plo­dů, na pod­zim pak oře­chy a hou­by. Ale pozor – sbí­rej a jez jen to, co oprav­du dob­ře znáš, pro­to­že z někte­rých les­ních plo­dů se ti může udě­lat špat­ně!“
Drobná kníž­ka o lese by nemě­la chy­bět v žád­né dět­ské kni­hov­nič­ce. Tu z edi­ce Už vím proč? Lze jen dopo­ru­čit. Poutavou a sro­zu­mi­tel­nou for­mou dětem vysvět­lu­je a na obráz­cích názor­ně uka­zu­je všech­ny funk­ce lesa a učí k úctě k živým bytos­tem (stro­mům i zví­řa­tům).

  • Už vím proč? Les
  • Autor tex­tů a ilu­stra­cí: Angela Weinholdová
  • Přeložil: Michal Kolezsar
  • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
  • Počet stran: 14
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz za 185 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90788 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71984 KB. | 13.04.2024 - 08:42:59